http://huilvda.com/CNYTOHKD/67000/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/35000/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/2398/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/35000/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/1000000/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/43050/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/1399/
http://huilvda.com/CADTOCNY/1399/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/1399/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/1399/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/1399/
http://huilvda.com/THBTOCNY/1399/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/1399/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/1399/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/1399/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/1399/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/1399/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/1399/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/1399/
http://huilvda.com/INRTOCNY/1399/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/1399/
http://huilvda.com/EURTOCNY/1399/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/1399/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/16_9/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/27_75/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/27/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/29293_09/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/21293_09/
http://huilvda.com/USDTOCNY/21293_09/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/607_5/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/37/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/8500000/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/500_66/
http://huilvda.com/USDTOCNY/9999999/
http://huilvda.com/USDTOCNY/0_1/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1234567890/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/24_9/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/39/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/150000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/564/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/3902_03/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/13000/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/10/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/500000/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/100000000000/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/57000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/268/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/778000/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/74/
http://huilvda.com/USDTOGBP/28/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/20900/
http://huilvda.com/EURTOCNY/47_36/
http://huilvda.com/THBTOCNY/1693/
http://huilvda.com/THBTOCNY/447/
http://huilvda.com/THBTOCNY/1349/
http://huilvda.com/USDTOUSD/749/
http://huilvda.com/USDTOJPY/749/
http://huilvda.com/USDTOHKD/749/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/2000000/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/165/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/205/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/20000/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/5000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/42000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/44000/
http://huilvda.com/CADTOUSD/527/
http://huilvda.com/USDTOCAD/478_595/
http://huilvda.com/EURTOCNY/9_9/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/40/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/60000000/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/74/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/7100000/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/5300000/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/53000000/
http://huilvda.com/USDTOJPY/11_99/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/189/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/189/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/309/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/999/
http://huilvda.com/USDTOCNY/5000000/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/32_37/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/490/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/55/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/59/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/1000000000/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/419/
http://huilvda.com/USDTOCNY/123/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/10822/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1790000/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/130000000000/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/72_2929/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/3_74/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/156/
http://huilvda.com/MYRTOSGD/179/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/9_9/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/9_9/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/524_68/
http://huilvda.com/USDTOCNY/602_79/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/14900/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/2710/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/698/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/6135/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/2045/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/4298/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/4200/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/3980/
http://huilvda.com/USDTOCNY/0_46/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/250000/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/2E+15/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/6199/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/2888/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/16900/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/1390/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/549/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/200/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/50000/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/16_92/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/117/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/1176/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/11_600222/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/2/
http://huilvda.com/EURTOCNY/19000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/7_0376E+18/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/5E+19/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/19_8/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/19_8/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/3500/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/2/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/43_96/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/101488432/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/65000/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/5500/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/5500/
http://huilvda.com/USDTOEUR/28_36/
http://huilvda.com/EURTOCNY/3993/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/70000/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/17_55/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/250/
http://huilvda.com/CNYTOAED/100/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/21900/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/21822/
http://huilvda.com/EURTOCNY/338/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/7136_7/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/10/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/10/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/10/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/1450/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/259/
http://huilvda.com/EURTOCNY/31500/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/31500/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/59/
http://huilvda.com/USDTOCNY/0_0327/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/366/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/96_58/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/306/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/100000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/3620000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/9_14/
http://huilvda.com/USDTOCNY/9_13/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/85_58/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/106/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/566/
http://huilvda.com/USDTOCNY/329/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1090/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/59/
http://huilvda.com/USDTOCNY/983/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/7_88/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/3400/
http://huilvda.com/EURTOCNY/50000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/7000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/5600/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/2650/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/620/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/1850/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/13_5/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/3925/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/90800/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/158/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/2700/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/187_6/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/539/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/1390/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/1670/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/700/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/203000/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/9_999999999913/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/9_999999999913E+20/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/1300000000/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/113500/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/5_64/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/6000/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/1/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/2699/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/20/
http://huilvda.com/CADTOCNY/10000000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/330/
http://huilvda.com/USDTOEUR/140/
http://huilvda.com/USDTOIDR/418/
http://huilvda.com/USDTOIDR/333/
http://huilvda.com/USDTOGBP/100/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/35161_745/
http://huilvda.com/USDTOMYR/2100/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/14640/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/19_88/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/1199/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/90/
http://huilvda.com/USDTOEUR/16_76/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/4/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/43103/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/43103/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/2500/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/350/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/6499/
http://huilvda.com/CADTOCNY/34/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/2870500/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/25515000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/7_78/
http://huilvda.com/USDTOINR/0_15/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/2_5/
http://huilvda.com/EURTOCNY/78_99/
http://huilvda.com/USDTOTHB/100000000/
http://huilvda.com/EURTOCNY/749/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/6599/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/1_3/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/0_5/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/1435/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/271_2/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/40000/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/0_5/
http://huilvda.com/EURTOUSD/38/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/358/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/26/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/120/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/168/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/140/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/62/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/504991/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/504_991/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/504_991/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/5_5/
http://huilvda.com/EURTOCNY/1740/
http://huilvda.com/EURTOCNY/1170/
http://huilvda.com/EURTOCNY/430/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/8817/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/27/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/2150/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/25_51/
http://huilvda.com/EURTOCAD/50/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/2370/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/7999/
http://huilvda.com/USDTOCNY/746/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/769/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/1225/
http://huilvda.com/USDTOSGD/346000/
http://huilvda.com/USDTOSGD/200000/
http://huilvda.com/EURTOCNY/0_15/
http://huilvda.com/USDTOGBP/19_28/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/2050000000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/500/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/1349/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/49984/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/46000/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/230/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/18013/
http://huilvda.com/USDTOCNY/2530/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/15071_23/
http://huilvda.com/USDTOCNY/105/
http://huilvda.com/USDTOCNY/84_98/
http://huilvda.com/CNYTOINR/1/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/194000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/0_014/
http://huilvda.com/USDTOCNY/0_14/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/3100/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/400000000000/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/5_8/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/5_8/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/160000000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/438/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/25000000/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/1182/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/500000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/400/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/40000/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/28_5/
http://huilvda.com/CADTOUSD/3101_97/
http://huilvda.com/USDTOCNY/844/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/130/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/215/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/1000000/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/2480/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/2815/
http://huilvda.com/EURTOUSD/10/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/10500/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/212_587114/
http://huilvda.com/USDTOEUR/13_98/
http://huilvda.com/EURTOCNY/135/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/2000000/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/17399/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/108/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/64/
http://huilvda.com/USDTOAUD/19_99/
http://huilvda.com/EURTOCNY/54340/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/250/
http://huilvda.com/USDTOTRY/50/
http://huilvda.com/USDTOTRY/250/
http://huilvda.com/TRYTOUSD/250/
http://huilvda.com/ZARTOUSD/890000/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/121000/
http://huilvda.com/USDTOKRW/100000/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/85451/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/3688/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/40000/
http://huilvda.com/CNYTOINR/40000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/425/
http://huilvda.com/USDTOCNY/17/
http://huilvda.com/USDTOCNY/23/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/21_3/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/43_59/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/30_51/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/21_74/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/645000/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/75000/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/5100/
http://huilvda.com/SGDTOUSD/15000/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/140000/
http://huilvda.com/THBTOCNY/400000/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/35/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/59/
http://huilvda.com/EURTOUSD/5_35/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/100/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/32/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/52/
http://huilvda.com/USDTOCNY/100000000/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/1000/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/99/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/1875/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/198800/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/14399/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/15900/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/75000/
http://huilvda.com/THBTOUSD/2281/
http://huilvda.com/THBTOUSD/500/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1250000000/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/41_76/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/8800/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/1280/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/547/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/606/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/4500/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/79/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/4600/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/2879/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/3199/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/230000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/463_45/
http://huilvda.com/USDTOCNY/245_2/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/1755/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/2799/
http://huilvda.com/USDTOCNY/569/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/6800/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1750000/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/1180000/
http://huilvda.com/USDTOPHP/729/
http://huilvda.com/USDTOCNY/400000/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/76_8/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/463/
http://huilvda.com/EURTOCNY/80/
http://huilvda.com/EURTOCNY/80000/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/166/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/165/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/160/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/22/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/13718/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/175/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/303/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/1375/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/1800/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/240/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/70/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/60000000000000/
http://huilvda.com/THBTOCNY/500000/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/5424_78/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/36426/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/4576/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/4576/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/40000/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/40000/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/40000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/40000/
http://huilvda.com/CADTOUSD/20202/
http://huilvda.com/CADTOCNY/10/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/6700000000/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/65/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/390000/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/340/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/235/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/420/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/720/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/8000/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/8000/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/0_13718/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/58000/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/17_99/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/398/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/8100/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1150/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/3777/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/0_5/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/10000000/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/3999/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/4299/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/6450000/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/6980/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/5800/
http://huilvda.com/USDTOAUD/19/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/1854/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/1854/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/3846_37/
http://huilvda.com/USDTOTHB/14_99/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/100/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/100/
http://huilvda.com/EURTOCNY/1_05/
http://huilvda.com/EURTOCNY/1_7/
http://huilvda.com/EURTOTHB/10/
http://huilvda.com/EURTOCNY/470/
http://huilvda.com/USDTOCNY/2_4343/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/33000/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/160/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/5362772000000/
http://huilvda.com/EURTOUSD/7850000000/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/5108291/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/5362772/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/310/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/21600/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/19200/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/3/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/3060/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/94/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/23/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/700/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/1950/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/0/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/795/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/19000/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/1600/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/4000000/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/1254/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/4180/
http://huilvda.com/USDTOCNY/84/
http://huilvda.com/USDTOCNY/59_9/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/33000000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1099/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/44800/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/2/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/24_18/
http://huilvda.com/USDTOCNY/24_18/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/4545/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/5980/
http://huilvda.com/CNYTOINR/100/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/69/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/380/
http://huilvda.com/SARTOCNY/120/
http://huilvda.com/EURTOCNY/14600000/
http://huilvda.com/EURTOCNY/14600/
http://huilvda.com/EURTOCNY/365000/
http://huilvda.com/INRTOCNY/50/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/50/
http://huilvda.com/INRTOIDR/5000/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/5000/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/5000/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/5000/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/5000/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/5000/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/5000/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/5000/
http://huilvda.com/EURTOUSD/300/
http://huilvda.com/EURTOTRY/300/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/300/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/300/
http://huilvda.com/USDTOAED/300/
http://huilvda.com/EURTOCNY/2200/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/1/
http://huilvda.com/CNYTOINR/5000/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/7899/
http://huilvda.com/USDTOCNY/79_99/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/846300/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/582084/
http://huilvda.com/EURTOCNY/17/
http://huilvda.com/EURTOCNY/12/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/2800/
http://huilvda.com/EURTOCNY/360000/
http://huilvda.com/EURTOCNY/36000/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/50000/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/30000/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/180000/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/170000/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/10000/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/13990/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/12580/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/33750/
http://huilvda.com/EURTOUSD/47_36/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/27/
http://huilvda.com/USDTOCNY/39/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/5500/
http://huilvda.com/USDTOCNY/11_5/
http://huilvda.com/USDTOCNY/4_4/
http://huilvda.com/USDTOCNY/4_5/
http://huilvda.com/USDTOCNY/4_6/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/19/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/14/
http://huilvda.com/EURTOUSD/60/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/90/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/38/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/4500_0004275/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/1055_7/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/6200/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/1099/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/899/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/22000/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/87000/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/87_33/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/100/
http://huilvda.com/CADTOUSD/1900/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/5000/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/250/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/200/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/200/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/1100000/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/10000/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/49_9/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/380/
http://huilvda.com/CNYTONZD/12/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/208/
http://huilvda.com/USDTOMOP/100/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/70000/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/113301/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/170/
http://huilvda.com/USDTOCNY/12_5/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/23000/
http://huilvda.com/CADTOTWD/2200/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/17000/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/175/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/248/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/8/
http://huilvda.com/USDTOCNY/89/
http://huilvda.com/EURTOCNY/30/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/11000/
http://huilvda.com/USDTOMOP/4663/
http://huilvda.com/SARTOCNY/10000/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/10000/
http://huilvda.com/INRTOCNY/10000/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/10000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/1192/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/1963/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/350/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/110/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/4750/
http://huilvda.com/USDTOHKD/2600/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/415/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/2435/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/4400/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/4400/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/166_8/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/340/
http://huilvda.com/USDTOHKD/330/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/1111/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1078/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/9989/
http://huilvda.com/CADTOCNY/42_97/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/216_3/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/255/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/510/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/6000/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/1200/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/52000/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/28000000000000/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/5145/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/693/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/65/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/140/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/389/
http://huilvda.com/USDTOCNY/264/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/20000000000/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/107/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/106/
http://huilvda.com/USDTOTWD/36_64/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/1075/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/1070/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/1100/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/53/
http://huilvda.com/USDTOCNY/53/
http://huilvda.com/DKKTOTWD/775/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/752_4/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/154000/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/4899/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/6200/
http://huilvda.com/CADTOCNY/280/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/32796_61/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/22777/
http://huilvda.com/INRTOCNY/100/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/250475/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/1110/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/702/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/170000/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/160000/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/180000/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/150000/
http://huilvda.com/USDTOJPY/106/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1664/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/9_9/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/9/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/210009/
http://huilvda.com/CNYTONZD/10000/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/500/
http://huilvda.com/CNYTOTRY/500/
http://huilvda.com/CNYTOTRY/100/
http://huilvda.com/USDTOCNY/73/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/402/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/100000/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/800000/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/2868616_47/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/8_92/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/86803/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/322_4/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/559566/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/350_4/
http://huilvda.com/IDRTOINR/6704354_38/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/555950/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/34458565_46/
http://huilvda.com/INRTOAUD/6_67/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/99369/
http://huilvda.com/ZARTOAED/59164_52/
http://huilvda.com/TRYTOINR/142513/
http://huilvda.com/SEKTONOK/5676_78/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/67/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/58456_11/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/77566170_52/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/1227_75/
http://huilvda.com/DKKTOINR/4_97/
http://huilvda.com/TRYTONOK/11_14/
http://huilvda.com/ZARTOEUR/90/
http://huilvda.com/AUDTODKK/73643/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/3606_38/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/365_74/
http://huilvda.com/HKDTOINR/4105646_71/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/348324/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/66_36/
http://huilvda.com/MOPTODKK/87693_49/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/1084_99/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/644100/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/319/
http://huilvda.com/ZARTOINR/76842904_18/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/366863_81/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/2113916/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/5490381/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/729_43/
http://huilvda.com/USDTOINR/2/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/655_91/
http://huilvda.com/PHPTOMOP/73997_79/
http://huilvda.com/THBTOUSD/363537/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/64579/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/277_75/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/626613/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/61684823_87/
http://huilvda.com/JPYTORUB/876125_28/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/385/
http://huilvda.com/DKKTODKK/83578133_77/
http://huilvda.com/INRTOZAR/40_48/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/47486_76/
http://huilvda.com/NZDTOMOP/1064/
http://huilvda.com/SARTOMOP/64632_17/
http://huilvda.com/EURTOSGD/6/
http://huilvda.com/TRYTOUSD/5_46/
http://huilvda.com/BRLTODKK/703914/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/703/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/83887_63/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/7_97/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/65191_7/
http://huilvda.com/BRLTOINR/3640_43/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/16400/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/60/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/23/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/60/
http://huilvda.com/USDTOCNY/99_99/
http://huilvda.com/CADTOBRL/9358026_94/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/2452814/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/48818612_99/
http://huilvda.com/SEKTORUB/35192/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/65873360_84/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/2178/
http://huilvda.com/DKKTODKK/848247/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/84/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/18015/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/29081_38/
http://huilvda.com/JPYTOAED/83866_19/
http://huilvda.com/CADTONOK/7/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/718975/
http://huilvda.com/SARTOCHF/143_28/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/8881952/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/954479_81/
http://huilvda.com/SARTOCHF/6894_36/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/16002_79/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/933/
http://huilvda.com/THBTOTHB/81237_17/
http://huilvda.com/INRTOMYR/5761530_93/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/2299/
http://huilvda.com/TWDTODKK/96715950/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/744_26/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/38782906/
http://huilvda.com/SEKTONZD/9_34/
http://huilvda.com/USDTOTHB/291668/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/738/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/6196_32/
http://huilvda.com/CADTOCHF/2546198_28/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/969/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/2_61/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/4/
http://huilvda.com/SARTOGBP/11498_86/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/539379_51/
http://huilvda.com/IDRTONOK/7_4/
http://huilvda.com/INRTORUB/3347/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/7609_14/
http://huilvda.com/MOPTONZD/16_52/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/73_8/
http://huilvda.com/SEKTONOK/1271631_63/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/4_32/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/2057_25/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/9273_8/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/97517/
http://huilvda.com/IDRTODKK/6658577/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/16817/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/754528/
http://huilvda.com/CHFTOAED/574932_51/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/461/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/67412/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/90824532/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/103724/
http://huilvda.com/SARTOEUR/9056_78/
http://huilvda.com/USDTOMOP/7667/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/6758/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/292_22/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/4987146_96/
http://huilvda.com/THBTOEUR/20/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/1_64/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/2005426/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/751064_88/
http://huilvda.com/INRTOHKD/156215/
http://huilvda.com/PHPTOINR/966228_19/
http://huilvda.com/SARTOUSD/824/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/29020333_67/
http://huilvda.com/INRTOTHB/2047_95/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/35862/
http://huilvda.com/EURTOIDR/144314_23/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/6844_54/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/8180_24/
http://huilvda.com/SARTOINR/8897058/
http://huilvda.com/MYRTOAED/53002_38/
http://huilvda.com/TWDTODKK/95762_51/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/18565_27/
http://huilvda.com/CNYTODKK/6533014_23/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/192089_59/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/1851618_1/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/10402917/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/90587_72/
http://huilvda.com/DKKTORUB/7757990/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/318/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/5949/
http://huilvda.com/RUBTONOK/60776/
http://huilvda.com/CADTOBRL/60084/
http://huilvda.com/CADTOBRL/9/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/55704_66/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/2363858_7/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/9731714/
http://huilvda.com/JPYTOMYR/761_46/
http://huilvda.com/INRTOSAR/75834_8/
http://huilvda.com/CADTOMOP/8_2/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/9689600_69/
http://huilvda.com/THBTOTHB/24529671_54/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/5034_27/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/571_33/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/5_36/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/91909432/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/75/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/1_71/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/22/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/783916_77/
http://huilvda.com/AEDTONZD/1692_69/
http://huilvda.com/SARTOHKD/66689/
http://huilvda.com/TWDTODKK/18_14/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/58756_07/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/26/
http://huilvda.com/THBTOINR/8_69/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/9622_28/
http://huilvda.com/JPYTOIDR/9126093/
http://huilvda.com/PHPTOMOP/6_86/
http://huilvda.com/CNYTOSAR/32100915_09/
http://huilvda.com/SGDTODKK/92469/
http://huilvda.com/EURTOMYR/37806034_44/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/395_48/
http://huilvda.com/THBTOIDR/41375374/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/34640145/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/4068109_31/
http://huilvda.com/SEKTONOK/177/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/7900_24/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/57/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/409496/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/6067469_3/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/84560/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/7_44/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/88299036/
http://huilvda.com/USDTOGBP/56934/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/5410425_52/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/78635811_61/
http://huilvda.com/MOPTONOK/8/
http://huilvda.com/THBTOSAR/82191109_61/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/4702417_37/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/3291/
http://huilvda.com/CADTONZD/53815/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/75516915/
http://huilvda.com/INRTOPHP/128/
http://huilvda.com/EURTOBRL/17614388/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/4861/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/87/
http://huilvda.com/SARTODKK/9132044/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/3210/
http://huilvda.com/TWDTOINR/1826136_92/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/9597589/
http://huilvda.com/DKKTOJPY/376659_52/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/362529998_6/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/59397/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/970287/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/6_43/
http://huilvda.com/NOKTOINR/2_46/
http://huilvda.com/USDTODKK/927059_52/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/64141488_12/
http://huilvda.com/CADTOKRW/335/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/57_5/
http://huilvda.com/ZARTONZD/630825/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/6888544_23/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/23670601/
http://huilvda.com/THBTOSAR/48_72/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/7247126/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/2_46/
http://huilvda.com/EURTOINR/2442286/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/56814_76/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/71834_73/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/62350_89/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/6443/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/691402/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/40857791_29/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/56850_38/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/67_5/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/31_57/
http://huilvda.com/CADTOZAR/386593/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/2/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/16425/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/25_84/
http://huilvda.com/USDTOCNY/813/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/85114693_82/
http://huilvda.com/SGDTORUB/4/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/989/
http://huilvda.com/USDTOUSD/18_13/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/75_61/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/6_15/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/5958/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/64503121_79/
http://huilvda.com/SGDTOINR/677/
http://huilvda.com/USDTODKK/80807_82/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/80114_34/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/78351_76/
http://huilvda.com/USDTOKRW/3452/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/5/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/5_76/
http://huilvda.com/THBTODKK/873104_12/
http://huilvda.com/EURTORUB/5358_19/
http://huilvda.com/THBTOMOP/9_85/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/99288/
http://huilvda.com/HKDTOAED/4_35/
http://huilvda.com/SEKTONOK/80369210/
http://huilvda.com/MOPTOAED/8_26/
http://huilvda.com/THBTOTHB/149288/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/1060/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/65386_36/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/7340502_5/
http://huilvda.com/CADTONZD/97_58/
http://huilvda.com/NZDTOAED/15203499/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/651/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/33195/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/70/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/170_13/
http://huilvda.com/IDRTONZD/702_29/
http://huilvda.com/CADTOKRW/208/
http://huilvda.com/HKDTONOK/6/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/4_93/
http://huilvda.com/BRLTONOK/464_93/
http://huilvda.com/SARTOTRY/38/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/111674_5/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/93207_92/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/3174555/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/8_93/
http://huilvda.com/SEKTOINR/7196_69/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/59518_23/
http://huilvda.com/PHPTONOK/6930184_9/
http://huilvda.com/MYRTORUB/2706_5/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/33500/
http://huilvda.com/THBTOCNY/500000000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/530/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/65_63/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/1000/
http://huilvda.com/USDTOEUR/4978/
http://huilvda.com/SGDTODKK/1343_227392/
http://huilvda.com/CHFTOset/11_2741188/
http://huilvda.com/setTODKK/11_2741188/
http://huilvda.com/CHFTODKK/11_2741188/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/7949_90771712/
http://huilvda.com/EURTOset/0_6411531/
http://huilvda.com/setTOSAR/0_6411531/
http://huilvda.com/EURTOSAR/0_6411531/
http://huilvda.com/SARTOset/2_66/
http://huilvda.com/setTOEUR/2_66/
http://huilvda.com/RUBTOset/331225_0154786/
http://huilvda.com/setTOKRW/331225_0154786/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/331225_0154786/
http://huilvda.com/NZDTOset/928_05366528/
http://huilvda.com/setTOEUR/928_05366528/
http://huilvda.com/EURTOset/540_96/
http://huilvda.com/setTONZD/540_96/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/928_05366528/
http://huilvda.com/AUDTOset/859844_67/
http://huilvda.com/BRLTOset/2445989_81461296/
http://huilvda.com/setTOAUD/2445989_81461296/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/2445989_81461296/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/322_72495321/
http://huilvda.com/setTOTHB/0_38463705/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/0_38463705/
http://huilvda.com/THBTOset/3_15/
http://huilvda.com/PHPTOset/6121361_09427/
http://huilvda.com/setTOHKD/6121361_09427/
http://huilvda.com/HKDTOset/944835/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/6121361_09427/
http://huilvda.com/CHFTOset/1173601_344408/
http://huilvda.com/setTOGBP/1173601_344408/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/1173601_344408/
http://huilvda.com/GBPTOset/906856/
http://huilvda.com/setTOCHF/906856/
http://huilvda.com/setTOIDR/72246956/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/690218518841_6/
http://huilvda.com/setTOTRY/458099508_737052/
http://huilvda.com/INRTOTRY/458099508_737052/
http://huilvda.com/CNYTOset/969/
http://huilvda.com/setTOCNY/969/
http://huilvda.com/THBTOset/26989043_660425/
http://huilvda.com/setTORUB/26989043_660425/
http://huilvda.com/RUBTOset/57496285/
http://huilvda.com/THBTORUB/26989043_660425/
http://huilvda.com/setTOINR/592/
http://huilvda.com/IDRTOset/9021_728/
http://huilvda.com/setTORUB/9021_728/
http://huilvda.com/RUBTOset/41_12/
http://huilvda.com/setTOIDR/41_12/
http://huilvda.com/IDRTORUB/9021_728/
http://huilvda.com/CADTOset/36970_65/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/438353_721728/
http://huilvda.com/TRYTOset/125_927204/
http://huilvda.com/setTONOK/125_927204/
http://huilvda.com/NOKTOset/202/
http://huilvda.com/TRYTONOK/125_927204/
http://huilvda.com/EURTOset/9_72/
http://huilvda.com/setTOKRW/9_72/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/12599_87399676/
http://huilvda.com/MYRTOset/0_14490672/
http://huilvda.com/setTOIDR/0_14490672/
http://huilvda.com/MYRTOIDR/0_14490672/
http://huilvda.com/INRTOset/174191_159178/
http://huilvda.com/setTOMOP/174191_159178/
http://huilvda.com/INRTOMOP/174191_159178/
http://huilvda.com/setTOINR/19598/
http://huilvda.com/SGDTOset/0_03166849/
http://huilvda.com/setTOKRW/0_03166849/
http://huilvda.com/KRWTOset/27_23/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/0_03166849/
http://huilvda.com/BRLTOset/1314_54803609/
http://huilvda.com/setTOEUR/1314_54803609/
http://huilvda.com/EURTOset/283_81/
http://huilvda.com/setTOBRL/283_81/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/1314_54803609/
http://huilvda.com/AUDTOset/1_83093/
http://huilvda.com/setTOMOP/1_83093/
http://huilvda.com/MOPTOset/10/
http://huilvda.com/setTOAUD/10/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/1_83093/
http://huilvda.com/JPYTOset/242528540_897302/
http://huilvda.com/setTOMOP/242528540_897302/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/242528540_897302/
http://huilvda.com/AUDTOset/835778_875002/
http://huilvda.com/setTONOK/835778_875002/
http://huilvda.com/AUDTONOK/835778_875002/
http://huilvda.com/CHFTOset/64789_340451/
http://huilvda.com/setTOSAR/64789_340451/
http://huilvda.com/SARTOset/243799/
http://huilvda.com/setTOCHF/243799/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/64789_340451/
http://huilvda.com/HKDTOset/84434_4330941/
http://huilvda.com/setTOAUD/84434_4330941/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/84434_4330941/
http://huilvda.com/AUDTOset/15906_58/
http://huilvda.com/setTOHKD/15906_58/
http://huilvda.com/MYRTOset/608_836303/
http://huilvda.com/setTOPHP/608_836303/
http://huilvda.com/PHPTOset/7448_45/
http://huilvda.com/setTOMYR/7448_45/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/608_836303/
http://huilvda.com/setTODKK/10073_716698/
http://huilvda.com/DKKTOset/1344_13/
http://huilvda.com/PHPTODKK/10073_716698/
http://huilvda.com/RUBTOset/73951/
http://huilvda.com/setTOHKD/73951/
http://huilvda.com/HKDTOset/9014_774802/
http://huilvda.com/HKDTORUB/9014_774802/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/20000/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/810000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/6928/
http://huilvda.com/USDTOCNY/4548/
http://huilvda.com/USDTOCNY/579/
http://huilvda.com/USDTOCNY/479/
http://huilvda.com/USDTOCNY/379/
http://huilvda.com/THBTOPHP/60000/
http://huilvda.com/THBTOPHP/3500/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/6000/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/89_99/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/769/
http://huilvda.com/THBTONZD/94802498/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/42710/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/3829920/
http://huilvda.com/EURTOINR/8_9/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/148830_27/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/110714/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/7733881_81/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/441_75/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/59028/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/52_68/
http://huilvda.com/THBTONZD/949_63/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/384945/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/8753609_18/
http://huilvda.com/CHFTONZD/948/
http://huilvda.com/TWDTOINR/290_51/
http://huilvda.com/SARTOMOP/4208185_21/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/40940/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/88634_39/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/6825373_45/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/2835505_65/
http://huilvda.com/GBPTONZD/195_97/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/66598153/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/87_24/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/3260462/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/5568/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/20400649_2/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/8861/
http://huilvda.com/CADTONZD/87972_76/
http://huilvda.com/SARTOSAR/73348_89/
http://huilvda.com/USDTOAUD/1_48/
http://huilvda.com/RUBTOAED/4/
http://huilvda.com/INRTOEUR/27302193_68/
http://huilvda.com/THBTOTHB/47178_84/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/323/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/44254/
http://huilvda.com/USDTOGBP/35_46/
http://huilvda.com/SARTOGBP/11401/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/1939051/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/3668_42/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/11481881_74/
http://huilvda.com/EURTOKRW/2234308/
http://huilvda.com/INRTODKK/279628_12/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/720775_37/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/793/
http://huilvda.com/INRTORUB/5714_7/
http://huilvda.com/BRLTOAED/85_33/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/7715_3/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/82/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/5941/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/3174_26/
http://huilvda.com/PHPTOMOP/63247/
http://huilvda.com/HKDTOINR/18505/
http://huilvda.com/MYRTOGBP/95972/
http://huilvda.com/NZDTONZD/20_71/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/44825386/
http://huilvda.com/THBTODKK/9/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/118/
http://huilvda.com/EURTOCAD/3930933/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/158474/
http://huilvda.com/INRTOEUR/283535/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/99384_99/
http://huilvda.com/EURTOTWD/97781_45/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/93749/
http://huilvda.com/THBTOCHF/3373377_93/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/87200/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/5206/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/5869_36/
http://huilvda.com/CADTOKRW/109661/
http://huilvda.com/EURTOCAD/525_74/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/2700/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/73951/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/5214655_28/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/17885994_51/
http://huilvda.com/EURTOBRL/283_81/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/27_23/
http://huilvda.com/EURTOAUD/269222/
http://huilvda.com/INRTOINR/592/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/906856/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/8_69/
http://huilvda.com/EURTONZD/540_96/
http://huilvda.com/KRWTORUB/6055855_48/
http://huilvda.com/HKDTONZD/40050_72/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/76_4/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/59667/
http://huilvda.com/MOPTORUB/253551/
http://huilvda.com/PHPTORUB/95649_6/
http://huilvda.com/BRLTONOK/45829_49/
http://huilvda.com/THBTONZD/84150338/
http://huilvda.com/GBPTONOK/83645/
http://huilvda.com/THBTOSAR/25/
http://huilvda.com/USDTOGBP/25736/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/7383/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/539/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/1234/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/6515_65/
http://huilvda.com/NOKTONOK/77/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/528682_43/
http://huilvda.com/EURTOMOP/23687/
http://huilvda.com/NOKTONZD/971/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/33256/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/63/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/999065/
http://huilvda.com/USDTOTWD/1_24/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/2150080/
http://huilvda.com/DKKTOSEK/560802697_2/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/6200/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/2100/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/13888/
http://huilvda.com/TRYTOUSD/1856_15/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/638/
http://huilvda.com/TWDTONOK/15250/
http://huilvda.com/NZDTOMOP/781048_55/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/6646_9/
http://huilvda.com/USDTOMOP/76768136_74/
http://huilvda.com/USDTOMYR/2235834_33/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/279963/
http://huilvda.com/SGDTONZD/6570703/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/4080011/
http://huilvda.com/USDTOKRW/100000000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/14001_32/
http://huilvda.com/AEDTORUB/4_26/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/70501/
http://huilvda.com/THBTOCAD/233516_78/
http://huilvda.com/TRYTOBRL/187557_35/
http://huilvda.com/USDTONZD/64_26/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/112_91/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/65046_39/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/1868250_1/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/26531457_76/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/3921/
http://huilvda.com/ZARTOUSD/463_88/
http://huilvda.com/AUDTONOK/7048304/
http://huilvda.com/SARTOINR/99_38/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/847835771_3/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/93764_26/
http://huilvda.com/NOKTOINR/3_38/
http://huilvda.com/TWDTONOK/9_86/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/61384224_9/
http://huilvda.com/RUBTOGBP/82058/
http://huilvda.com/TRYTODKK/83007_7/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/9235956_78/
http://huilvda.com/SGDTOTRY/187/
http://huilvda.com/INRTOHKD/60723/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/6/
http://huilvda.com/CADTOIDR/229/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/600838/
http://huilvda.com/HKDTOAED/56776_94/
http://huilvda.com/ZARTOUSD/7123521/
http://huilvda.com/CADTONZD/21_65/
http://huilvda.com/CADTOUSD/49776/
http://huilvda.com/AEDTORUB/1541254/
http://huilvda.com/NOKTOAED/51755928/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/119/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/4/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/3449_47/
http://huilvda.com/GBPTOINR/99866/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/1857_23/
http://huilvda.com/USDTORUB/76618/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/7_99/
http://huilvda.com/SARTOGBP/89901_33/
http://huilvda.com/CADTOGBP/24163/
http://huilvda.com/MOPTONOK/509395/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/52384_34/
http://huilvda.com/GBPTONZD/51/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/5_25/
http://huilvda.com/NZDTONZD/9867365/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/857/
http://huilvda.com/AEDTORUB/3806_44/
http://huilvda.com/EURTOTRY/7542536_16/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/90072274/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/941118_1/
http://huilvda.com/USDTOIDR/67707/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/31365_85/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/77756_61/
http://huilvda.com/BRLTONOK/7893488_38/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/91320276_97/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/64452/
http://huilvda.com/RUBTODKK/6327_86/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/934734_45/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/1_42/
http://huilvda.com/SARTOGBP/674_71/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/33083_84/
http://huilvda.com/CADTOINR/10/
http://huilvda.com/RUBTOTRY/12026/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/42/
http://huilvda.com/TRYTOMYR/57859_76/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/7300_73/
http://huilvda.com/CADTOBRL/697/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/88702/
http://huilvda.com/THBTOSGD/3_56/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/61233162/
http://huilvda.com/THBTOCAD/79301_63/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/5/
http://huilvda.com/INRTOMYR/2_7/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/72246956/
http://huilvda.com/CADTOMOP/65301156/
http://huilvda.com/CADTOEUR/354/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/543743_63/
http://huilvda.com/RUBTOINR/96/
http://huilvda.com/INRTOJPY/1439/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/9975/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/96/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/122602/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/79339/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/782_4/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/4155390/
http://huilvda.com/EURTOHKD/36689400/
http://huilvda.com/NOKTOUSD/177/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/29368_6/
http://huilvda.com/TWDTONZD/25936/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/8965/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/74_62/
http://huilvda.com/SGDTONOK/559108_68/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/513164/
http://huilvda.com/CHFTOTRY/4757/
http://huilvda.com/GBPTONZD/410/
http://huilvda.com/MOPTODKK/5409_94/
http://huilvda.com/CNYTOSAR/47260_24/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/975567/
http://huilvda.com/CADTOAUD/58837532_28/
http://huilvda.com/MOPTONOK/27_45/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/97_43/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/87812447_52/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/285946_9/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/20_38/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/25264_4/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/30663/
http://huilvda.com/TRYTOAED/29970/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/12011_6/
http://huilvda.com/USDTOGBP/45_7/
http://huilvda.com/CADTOCAD/48_35/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/873_49/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/8259699/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/1_55/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/95379114/
http://huilvda.com/INRTOZAR/9708/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/821/
http://huilvda.com/EURTOIDR/91880440_27/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/50033/
http://huilvda.com/USDTOAUD/48804_26/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/5_83/
http://huilvda.com/SEKTONZD/57255196_45/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/4314/
http://huilvda.com/EURTONZD/552017_5/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/203/
http://huilvda.com/KRWTOINR/109508_68/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/28750_56/
http://huilvda.com/NOKTONOK/2217829/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/411007/
http://huilvda.com/BRLTONOK/7798/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/31777596/
http://huilvda.com/SGDTOUSD/18203_59/
http://huilvda.com/AUDTOAED/8720819/
http://huilvda.com/IDRTODKK/29111_23/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/94_47/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/662_2/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/6770_27/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/890590/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/6394312/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/2_44/
http://huilvda.com/EURTOSGD/53414/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/258373/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/388_92/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/1_51/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/6191_54/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/882457/
http://huilvda.com/INRTOTWD/326626_65/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/65588021/
http://huilvda.com/TRYTORUB/335216/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/3614466/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/3644/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/12231/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/4694461_62/
http://huilvda.com/CADTONZD/979641/
http://huilvda.com/THBTOPHP/38583/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/58039498/
http://huilvda.com/ZARTOINR/55050/
http://huilvda.com/SARTOSGD/8466150_59/
http://huilvda.com/TWDTOAED/890743_89/
http://huilvda.com/SGDTOINR/2/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/7_31/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/37769_63/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/6118/
http://huilvda.com/CADTONOK/10035347/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/579_9/
http://huilvda.com/SEKTORUB/451839_97/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/20974373/
http://huilvda.com/GBPTOAED/48366785_51/
http://huilvda.com/EURTONZD/43107247/
http://huilvda.com/THBTOCAD/223_34/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/508342/
http://huilvda.com/THBTOAUD/2_55/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/822643_86/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/74035/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/99_34/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/9/
http://huilvda.com/SARTOSEK/950_85/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/9_47/
http://huilvda.com/CADTORUB/75999093_62/
http://huilvda.com/CADTOUSD/382686/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/62/
http://huilvda.com/THBTODKK/440_75/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/104_03/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/61339_32/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/82683/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/10036_25/
http://huilvda.com/BRLTOMOP/23_3/
http://huilvda.com/SARTOMYR/98519_72/
http://huilvda.com/USDTOEUR/919/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/10/
http://huilvda.com/SARTOEUR/78002572/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/9077875_14/
http://huilvda.com/THBTOKRW/522_8/
http://huilvda.com/CNYTODKK/97_35/
http://huilvda.com/MOPTOINR/86_9/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/1023507/
http://huilvda.com/GBPTORUB/181835/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/2/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/857448_41/
http://huilvda.com/INRTOSGD/45_57/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/7610285_72/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/5814325/
http://huilvda.com/CHFTORUB/72845_3/
http://huilvda.com/RUBTOTRY/22874/
http://huilvda.com/KRWTONOK/40_26/
http://huilvda.com/EURTORUB/43/
http://huilvda.com/INRTOKRW/57029366/
http://huilvda.com/USDTOUSD/4973566_81/
http://huilvda.com/CNYTOINR/28628182_14/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/287899_57/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/59841/
http://huilvda.com/EURTOCNY/9/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/3884241/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/5279352/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/438427/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/7361719/
http://huilvda.com/EURTORUB/653881/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/39788_57/
http://huilvda.com/SGDTONOK/71985/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/8041193/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/7618/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/31055_73/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/572321/
http://huilvda.com/ZARTOEUR/9973_69/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/1251/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/22777/
http://huilvda.com/SEKTOAED/64844/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/64152/
http://huilvda.com/SARTOMOP/88235/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/49166_93/
http://huilvda.com/INRTONOK/9150202_48/
http://huilvda.com/CHFTORUB/9529840/
http://huilvda.com/EURTOBRL/5/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/66601037_79/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/339733/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/97419_78/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/16073/
http://huilvda.com/AUDTONZD/58779/
http://huilvda.com/SGDTONOK/8_93/
http://huilvda.com/IDRTODKK/41866/
http://huilvda.com/CNYTODKK/9_68/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/97/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/2/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/32947/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/333263/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/65211129/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/37366890_75/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/135280/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/31275/
http://huilvda.com/MOPTORUB/81304/
http://huilvda.com/THBTOTHB/3741_9/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/79383_03/
http://huilvda.com/EURTONZD/1105/
http://huilvda.com/INRTOHKD/44_61/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/237/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/6477320_9/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/34951_71/
http://huilvda.com/THBTOAUD/23621_88/
http://huilvda.com/THBTOPHP/6189237_9/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/49811959/
http://huilvda.com/THBTOHKD/31/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/92/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/651333_38/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/32427_97/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/2868769/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/896/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/58810/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/12_15/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/92379_28/
http://huilvda.com/CADTONOK/42/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/31078_62/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/65_7/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/55909_48/
http://huilvda.com/THBTOMYR/51314_26/
http://huilvda.com/CHFTODKK/32983040/
http://huilvda.com/NOKTONZD/1/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/49822_79/
http://huilvda.com/CADTOINR/6708_23/
http://huilvda.com/DKKTOAED/4_16/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/456051/
http://huilvda.com/BRLTONOK/45634/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/597988_69/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/4/
http://huilvda.com/TRYTONOK/798/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/82201/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/9783/
http://huilvda.com/CADTOAED/151546_57/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/2/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/99016/
http://huilvda.com/THBTOPHP/5038416_71/
http://huilvda.com/PHPTOINR/86729_7/
http://huilvda.com/CADTOAED/56514978_42/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/167/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/14_9/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/255657_39/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/52344/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/85_67/
http://huilvda.com/USDTOGBP/91579_31/
http://huilvda.com/CADTOCAD/462305/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/7/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/381/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/1438_26/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/51531/
http://huilvda.com/ZARTOUSD/3_78/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/9582/
http://huilvda.com/CADTONZD/763/
http://huilvda.com/CNYTOAED/43394112/
http://huilvda.com/SARTOZAR/5448/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/8526_37/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/315334/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/6/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/23/
http://huilvda.com/SGDTORUB/775319_4/
http://huilvda.com/SARTONZD/1/
http://huilvda.com/SEKTONOK/25373482_11/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/6/
http://huilvda.com/GBPTONOK/8462_38/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/396/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/82758/
http://huilvda.com/TWDTOGBP/72933435/
http://huilvda.com/SARTOMOP/75577950/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/729076/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/47306/
http://huilvda.com/EURTOEUR/48858/
http://huilvda.com/AEDTOAED/78365_5/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/81945/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/710994_85/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/534905_5/
http://huilvda.com/MYRTOGBP/841/
http://huilvda.com/NOKTORUB/87751412_82/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/1164667_55/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/2917/
http://huilvda.com/SARTOJPY/20_46/
http://huilvda.com/IDRTOPHP/91231942_37/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/885616/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/708475_4/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/51981759_47/
http://huilvda.com/NOKTOINR/2413752/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/38839/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/636409_91/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/201870_11/
http://huilvda.com/CADTOGBP/5651_41/
http://huilvda.com/MOPTONOK/1658747/
http://huilvda.com/TRYTONOK/571010/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/42_25/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/134380/
http://huilvda.com/SARTORUB/194790_69/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/9917109/
http://huilvda.com/MYRTOJPY/94576668_78/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/436168/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/9840204_88/
http://huilvda.com/TRYTORUB/2208_59/
http://huilvda.com/AEDTODKK/10000/
http://huilvda.com/SARTOMOP/53/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/64576364_4/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/74251961/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/62_23/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/8539850/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/886074_92/
http://huilvda.com/BRLTONZD/6/
http://huilvda.com/ZARTORUB/5/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/7011_74/
http://huilvda.com/EURTOMOP/346_43/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/978/
http://huilvda.com/USDTOPHP/313213_26/
http://huilvda.com/SARTOUSD/8_93/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/8527948_64/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/40064644/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/8549/
http://huilvda.com/SARTORUB/851269_37/
http://huilvda.com/CHFTONZD/3991205_18/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/44780/
http://huilvda.com/EURTOIDR/68375802_87/
http://huilvda.com/SARTOAED/71584725/
http://huilvda.com/THBTOINR/846521_76/
http://huilvda.com/CADTOAED/44/
http://huilvda.com/THBTOMYR/1781/
http://huilvda.com/SARTOMOP/5_91/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/39928841_3/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/690044/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/86_42/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/204/
http://huilvda.com/NOKTOINR/58/
http://huilvda.com/THBTOEUR/425014/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/34/
http://huilvda.com/TRYTOMOP/24730/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/36770105/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/7973444/
http://huilvda.com/THBTOKRW/417/
http://huilvda.com/DKKTOJPY/80860/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/49114_38/
http://huilvda.com/EURTOTHB/91915369/
http://huilvda.com/SARTOUSD/598583/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/333_41/
http://huilvda.com/MOPTODKK/76943_9/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/88596/
http://huilvda.com/GBPTORUB/310360_23/
http://huilvda.com/CADTOAUD/92235_17/
http://huilvda.com/MYRTOAED/313076/
http://huilvda.com/USDTOJPY/5544_32/
http://huilvda.com/CADTOEUR/4/
http://huilvda.com/SARTOAUD/256267_1/
http://huilvda.com/MYRTOINR/165416_74/
http://huilvda.com/ZARTOAED/35464_45/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/64_22/
http://huilvda.com/IDRTOAED/10427498_58/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/92467904_46/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/577_41/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/6/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/88732/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/20961_42/
http://huilvda.com/BRLTONZD/1262629_26/
http://huilvda.com/KRWTODKK/21850_16/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/1976740/
http://huilvda.com/TRYTOAED/52_35/
http://huilvda.com/MOPTOAED/106/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/4/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/67/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/1/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/84905_42/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/82555_66/
http://huilvda.com/THBTOBRL/99/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/6636_89/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/6625/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/34_93/
http://huilvda.com/THBTOKRW/84_92/
http://huilvda.com/DKKTONZD/250545/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/253/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/81153/
http://huilvda.com/HKDTORUB/4967463_1/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/4_19/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/84/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/7853/
http://huilvda.com/SARTONOK/75014_32/
http://huilvda.com/EURTOUSD/5/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/8_55/
http://huilvda.com/NOKTONZD/56_91/
http://huilvda.com/THBTOSAR/81995797/
http://huilvda.com/BRLTONZD/793255/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/23370003/
http://huilvda.com/ZARTODKK/23048/
http://huilvda.com/TRYTORUB/454_84/
http://huilvda.com/MYRTOTHB/12818/
http://huilvda.com/CADTOKRW/66/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/33991646/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/70634107_6/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/1505091/
http://huilvda.com/AUDTONZD/147/
http://huilvda.com/CNYTOAED/6_23/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/718_42/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/6719613/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/260/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/9_28/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/4114_5/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/41851_23/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/73241829/
http://huilvda.com/INRTOAUD/5095636/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/6597712/
http://huilvda.com/USDTOCHF/263_52/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/7629816_39/
http://huilvda.com/ZARTODKK/328441_58/
http://huilvda.com/USDTOIDR/1_8/
http://huilvda.com/EURTOINR/784642_9/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/60451/
http://huilvda.com/PHPTOGBP/2181665/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/83_88/
http://huilvda.com/SGDTOCHF/81892/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/89539_66/
http://huilvda.com/USDTOTWD/4135859/
http://huilvda.com/TWDTONOK/1410181_61/
http://huilvda.com/TWDTOINR/51464/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/838_84/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/131/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/90_65/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/35062813/
http://huilvda.com/NZDTOBRL/69831/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/211_12/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/70905709/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/76809/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/1286737/
http://huilvda.com/THBTOMOP/6262_96/
http://huilvda.com/CADTOMOP/55/
http://huilvda.com/RUBTONOK/37272/
http://huilvda.com/DKKTODKK/404816_7/
http://huilvda.com/INRTOAED/53/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/293/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/97544503_59/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/346/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/49392_45/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/224025_91/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/415/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/2187_85/
http://huilvda.com/RUBTONOK/2_21/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/3956568/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/77114510/
http://huilvda.com/INRTOINR/366558_96/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/3008/
http://huilvda.com/USDTOTHB/173/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/8/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/7429/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/2_19/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/1640741_78/
http://huilvda.com/INRTORUB/5526545_16/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/38_54/
http://huilvda.com/TWDTONOK/25902/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/75292/
http://huilvda.com/CNYTOINR/60_18/
http://huilvda.com/THBTOIDR/5241816/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/28208/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/285045/
http://huilvda.com/GBPTOINR/558/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/83568_5/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/586529/
http://huilvda.com/GBPTOAED/14828_34/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/90_91/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/613_16/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/925991/
http://huilvda.com/EURTOSEK/88756799_6/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/38166451_73/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/1_3/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/403621/
http://huilvda.com/SARTOCAD/68746_7/
http://huilvda.com/USDTOINR/23852181_98/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/478801/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/9368555_24/
http://huilvda.com/AUDTONZD/6952_55/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/42219185/
http://huilvda.com/CNYTONOK/7167322_3/
http://huilvda.com/SARTOCHF/79691_96/
http://huilvda.com/THBTORUB/2707483_97/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/9500/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/52253365/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/75206/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/525249717_3/
http://huilvda.com/USDTOGBP/3088021_68/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/2/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/399/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/7367/
http://huilvda.com/SARTOUSD/6_2/
http://huilvda.com/GBPTONOK/63360/
http://huilvda.com/EURTOTRY/2/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/45_98/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/20901_29/
http://huilvda.com/NZDTOINR/2213251_81/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/59063363/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/4719_53/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/36419_63/
http://huilvda.com/THBTOZAR/120_63/
http://huilvda.com/CADTONOK/1035_8/
http://huilvda.com/THBTOSEK/5001/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/5215_43/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/8780939/
http://huilvda.com/SARTOAUD/37623238_13/
http://huilvda.com/MYRTOIDR/27/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/367/
http://huilvda.com/EURTOGBP/696972/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/7525_58/
http://huilvda.com/THBTOGBP/20341134_57/
http://huilvda.com/CHFTONZD/73317_7/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/17194_22/
http://huilvda.com/USDTOZAR/835/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/5787165_3/
http://huilvda.com/BRLTOTHB/766_5/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/59_28/
http://huilvda.com/SEKTOAED/52187/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/76989/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/71/
http://huilvda.com/SEKTORUB/208_26/
http://huilvda.com/THBTOSEK/4810907_39/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/146_17/
http://huilvda.com/EURTODKK/9242060_49/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/2/
http://huilvda.com/TRYTOAUD/85259/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/65166/
http://huilvda.com/SARTOSAR/38898/
http://huilvda.com/CADTOUSD/95074105_6/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/5/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/34_83/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/165111_89/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/553692/
http://huilvda.com/SARTOAUD/70924/
http://huilvda.com/DKKTONZD/24059_54/
http://huilvda.com/NZDTORUB/18949/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/28/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/5850489/
http://huilvda.com/INRTOZAR/5_85/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/2601_2/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/2035/
http://huilvda.com/CNYTOAED/76792/
http://huilvda.com/EURTOEUR/4_67/
http://huilvda.com/ZARTORUB/7_87/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/434_66/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/18995_61/
http://huilvda.com/EURTOIDR/7912/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/342968_2/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/5_93/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/52459_78/
http://huilvda.com/EURTOUSD/62557_73/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/17/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/767071003_4/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/60_55/
http://huilvda.com/TWDTOINR/5408883/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/9205269_22/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/785579_78/
http://huilvda.com/INRTOAED/857738/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/7872431/
http://huilvda.com/CHFTOSEK/5088007_33/
http://huilvda.com/PHPTOSAR/48263/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/69108/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/2_85/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/7622933_39/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/98537854/
http://huilvda.com/CNYTONZD/80906_35/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/87534/
http://huilvda.com/EURTOIDR/250835_49/
http://huilvda.com/CADTOZAR/39518_5/
http://huilvda.com/CADTOBRL/41/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/7848322_34/
http://huilvda.com/SARTOCAD/13653_95/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/428936/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/699/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/899/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/59/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/99/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/119/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/299/
http://huilvda.com/USDTOCNY/207000000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/362/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/1303/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/1303/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/448/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/100/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/7642_92/
http://huilvda.com/USDTOSGD/409/
http://huilvda.com/CADTONZD/64468_36/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/6010096_84/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/21300_78/
http://huilvda.com/HKDTOAED/34127449/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/4920_11/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/8/
http://huilvda.com/USDTOTHB/181240/
http://huilvda.com/EURTODKK/2581_38/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/55326485_87/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/6_74/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/2764/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/264_08/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/64519_91/
http://huilvda.com/EURTONZD/31599/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/50304_69/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/882_41/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/63775/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/627_91/
http://huilvda.com/CNYTOAED/2179_41/
http://huilvda.com/TWDTONOK/8165/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/27944/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/64020943_9/
http://huilvda.com/USDTOSGD/8597/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/3655207_85/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/1736/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/10_93/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/345/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/526/
http://huilvda.com/USDTODKK/5740/
http://huilvda.com/MOPTOINR/17690_85/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/36425_4/
http://huilvda.com/SARTOKRW/315_8/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/8768/
http://huilvda.com/SEKTONOK/2064156/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/6646_18/
http://huilvda.com/PHPTOAED/2546334/
http://huilvda.com/MOPTOINR/637462_21/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/478206_96/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/8/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/23357629_67/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/91488289_75/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/59/
http://huilvda.com/SARTONZD/853969_47/
http://huilvda.com/EURTOSAR/3/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/3710901_19/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/44700/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/73/
http://huilvda.com/THBTOCHF/2193_56/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/520/
http://huilvda.com/SARTOAED/40/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/9_67/
http://huilvda.com/TWDTOINR/733/
http://huilvda.com/USDTOEUR/18413/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/76777_89/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/351940_35/
http://huilvda.com/INRTOHKD/9297_25/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/775020/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/1839_3/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/316982/
http://huilvda.com/INRTOJPY/9289_8/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/19674_36/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/92632699_27/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/6885_8/
http://huilvda.com/NZDTOSGD/7171273/
http://huilvda.com/BRLTOAED/1935999/
http://huilvda.com/PHPTONZD/2796442/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/56_14/
http://huilvda.com/INRTOMOP/358/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/72_87/
http://huilvda.com/CADTOCNY/357_1/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/710232/
http://huilvda.com/DKKTOSEK/7797052_59/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/8818_16/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/480/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/94/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/5039789_44/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/266/
http://huilvda.com/DKKTOSEK/88_18/
http://huilvda.com/PHPTOAED/464998_8/
http://huilvda.com/EURTOZAR/51845955_32/
http://huilvda.com/PHPTODKK/3_28/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/75/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/56362_72/
http://huilvda.com/THBTOSEK/60961556_53/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/91158_12/
http://huilvda.com/AUDTOCHF/644/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/386_54/
http://huilvda.com/THBTOCHF/884/
http://huilvda.com/THBTONZD/47939_12/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/25210/
http://huilvda.com/TRYTOAED/8_13/
http://huilvda.com/HKDTOINR/31357_89/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/222210/
http://huilvda.com/USDTONOK/88_66/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/3_61/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/19_85/
http://huilvda.com/INRTOAUD/293_45/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/5_92/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/3892_89/
http://huilvda.com/AEDTORUB/262600/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/15145_42/
http://huilvda.com/EURTOMYR/4577295_36/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/453/
http://huilvda.com/THBTOAED/9088404_44/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/8_86/
http://huilvda.com/AUDTORUB/136028/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/286_18/
http://huilvda.com/NOKTOAED/3909876/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/9_76/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/246_8/
http://huilvda.com/MYRTOIDR/61_33/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/845_74/
http://huilvda.com/RUBTOINR/727503_45/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/2192194/
http://huilvda.com/CADTOMYR/54844307_98/
http://huilvda.com/JPYTOINR/2/
http://huilvda.com/DKKTODKK/72780847_84/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/390819/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/49663/
http://huilvda.com/SGDTODKK/407_36/
http://huilvda.com/JPYTOINR/5634_6/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/8836/
http://huilvda.com/MYRTONZD/81574654/
http://huilvda.com/INRTODKK/3986/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/725977/
http://huilvda.com/IDRTONOK/807/
http://huilvda.com/HKDTONZD/3890192_61/
http://huilvda.com/SGDTORUB/4403_87/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/493/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/91233/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/31478_11/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/700/
http://huilvda.com/AUDTORUB/6744_9/
http://huilvda.com/THBTODKK/95684289/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/711_86/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/96822_44/
http://huilvda.com/TRYTOINR/8184_9/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/49/
http://huilvda.com/CADTOTRY/17_9/
http://huilvda.com/CADTOSGD/69271/
http://huilvda.com/INRTOCNY/9_57/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/32319283_29/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/487/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/2670/
http://huilvda.com/SARTOTHB/953/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/634304/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/5637_26/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/43439888_71/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/56_62/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/41971/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/4/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/5298/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/8/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/4486_51/
http://huilvda.com/EURTOEUR/59510/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/17/
http://huilvda.com/IDRTOBRL/3155/
http://huilvda.com/PHPTODKK/54433/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/63_14/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/781/
http://huilvda.com/NZDTOINR/7712824/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/9802515/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/56164_99/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/864_13/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/17162728/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/4_62/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/7013/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/35499215_89/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/46348/
http://huilvda.com/CADTOTHB/960048_15/
http://huilvda.com/ZARTOSAR/832/
http://huilvda.com/THBTOCHF/44_52/
http://huilvda.com/THBTOCHF/883388751_1/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/109_1/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/352_21/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/96731209_87/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/170099_51/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/138897/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/602810/
http://huilvda.com/BRLTOMOP/78348946_38/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/3/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/95611/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/556/
http://huilvda.com/BRLTOTHB/8620/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/1052/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/7642_96/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/73438/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/232506_2/
http://huilvda.com/INRTOCAD/517376_63/
http://huilvda.com/RUBTONZD/73_2/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/326320_8/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/19326_42/
http://huilvda.com/DKKTONOK/36269_2/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/788/
http://huilvda.com/BRLTODKK/7144_2/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/869715_8/
http://huilvda.com/SEKTOSGD/33015_17/
http://huilvda.com/INRTOSAR/20080_62/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/274044/
http://huilvda.com/TWDTONZD/2639/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/41_3/
http://huilvda.com/INRTOIDR/59769842_8/
http://huilvda.com/IDRTONOK/49_54/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/22948861/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/645_2/
http://huilvda.com/SARTOMYR/10125374/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/937_84/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/10126/
http://huilvda.com/NZDTOINR/66085457/
http://huilvda.com/IDRTOKRW/37437/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/8960382_76/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/74/
http://huilvda.com/SGDTOINR/24667/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/59650826_99/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/352245_2/
http://huilvda.com/JPYTOINR/5729944/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/4479_4/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/8686029/
http://huilvda.com/CNYTOINR/73/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/2_89/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/19/
http://huilvda.com/NOKTOAED/4100/
http://huilvda.com/THBTOJPY/5185_47/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/37548_89/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/364/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/706_89/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/7/
http://huilvda.com/THBTOZAR/7/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/1768/
http://huilvda.com/SEKTONZD/344112_49/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/9416773_13/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/799/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/6728/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/25_69/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/873_18/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/17956_38/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/88294625_42/
http://huilvda.com/THBTOINR/7535_87/
http://huilvda.com/RUBTORUB/1/
http://huilvda.com/SGDTOINR/69671273_48/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/24992_93/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/8068354/
http://huilvda.com/MYRTONZD/2_57/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/1/
http://huilvda.com/USDTOIDR/68661141/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/7037_12/
http://huilvda.com/SARTOBRL/59/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/130_75/
http://huilvda.com/SGDTOINR/68717/
http://huilvda.com/SARTOEUR/895107/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/4336206_89/
http://huilvda.com/SARTONZD/19846/
http://huilvda.com/NZDTORUB/19047_16/
http://huilvda.com/EURTOMOP/5603449/
http://huilvda.com/USDTOSEK/9_6/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/2_71/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/24396/
http://huilvda.com/JPYTOMYR/11462/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/2562830/
http://huilvda.com/SARTOHKD/44/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/58817/
http://huilvda.com/THBTOBRL/4551_4/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/89824/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/59653/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/881405/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/8071405/
http://huilvda.com/USDTOCHF/25127/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/96108_25/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/145/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/2532_8/
http://huilvda.com/EURTODKK/80717/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/8045/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/322229_63/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/498468_21/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/912897/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/3510553/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/625255/
http://huilvda.com/SARTOAUD/92618_54/
http://huilvda.com/THBTOMYR/58/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/240/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/5_85/
http://huilvda.com/DKKTONOK/6851_98/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/48638_25/
http://huilvda.com/THBTOGBP/3290_71/
http://huilvda.com/SARTOCHF/2_65/
http://huilvda.com/NOKTONOK/90/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/229595_25/
http://huilvda.com/KRWTOINR/88595223_38/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/91483_17/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/67271_35/
http://huilvda.com/EURTONOK/5_41/
http://huilvda.com/USDTOPHP/417782_86/
http://huilvda.com/SARTOTRY/833629/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/52790_6/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/77108_71/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/105555056_4/
http://huilvda.com/USDTOSAR/735851/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/5_1/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/483333/
http://huilvda.com/THBTOHKD/4127_65/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/28484582_42/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/74630/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/472_25/
http://huilvda.com/TWDTONZD/35/
http://huilvda.com/RUBTOAED/3374/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/93_64/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/239_24/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/608_27/
http://huilvda.com/CHFTOTRY/5822_39/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/41769_7/
http://huilvda.com/PHPTOAED/917_67/
http://huilvda.com/PHPTOAED/35651_16/
http://huilvda.com/USDTOEUR/57888436/
http://huilvda.com/SARTOTRY/2731592_42/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/571_19/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/23/
http://huilvda.com/CADTOKRW/1011011_5/
http://huilvda.com/CADTOMYR/42/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/783611_92/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/2575325_93/
http://huilvda.com/PHPTONZD/9551/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/52_79/
http://huilvda.com/SGDTONOK/56669/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/87133431_77/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/13351082/
http://huilvda.com/USDTORUB/3_6/
http://huilvda.com/TRYTOMYR/2436335/
http://huilvda.com/SEKTONOK/46/
http://huilvda.com/AEDTOAED/3441278/
http://huilvda.com/KRWTOKRW/314_98/
http://huilvda.com/KRWTONOK/6359674/
http://huilvda.com/SARTONOK/978588_28/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/69/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/64776/
http://huilvda.com/AUDTONZD/283014/
http://huilvda.com/SEKTOINR/8_51/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/92783761/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/48/
http://huilvda.com/TRYTOSGD/994226_3/
http://huilvda.com/CADTOTHB/5080530_89/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/42786_24/
http://huilvda.com/CHFTONOK/697907_4/
http://huilvda.com/IDRTONZD/25448087_9/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/34348/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/9420_34/
http://huilvda.com/USDTOINR/44398_73/
http://huilvda.com/USDTOTWD/7331507_65/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/5551/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/79462835_6/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/298120/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/45203/
http://huilvda.com/THBTOSAR/8189_61/
http://huilvda.com/RUBTOINR/513/
http://huilvda.com/BRLTORUB/6725/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/59827/
http://huilvda.com/ZARTONZD/84679_9/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/196895/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/26746/
http://huilvda.com/EURTOSAR/3_45/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/41927/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/80625557/
http://huilvda.com/RUBTOINR/95376229/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/911371_66/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/855524/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/194042_25/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/18227/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/814052/
http://huilvda.com/JPYTOPHP/4/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/5933344_91/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/780_26/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/37528/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/3832972/
http://huilvda.com/INRTOCHF/5779/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/16524_62/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/59124398_51/
http://huilvda.com/JPYTONOK/206/
http://huilvda.com/PHPTOEUR/118252_1/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/974/
http://huilvda.com/DKKTORUB/569362_17/
http://huilvda.com/EURTOSAR/784723/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/81710/
http://huilvda.com/RUBTOINR/60283899/
http://huilvda.com/THBTOMOP/95928/
http://huilvda.com/CNYTODKK/96625924/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/5/
http://huilvda.com/AUDTONOK/703_66/
http://huilvda.com/GBPTOAED/812/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/238338_67/
http://huilvda.com/MOPTORUB/93/
http://huilvda.com/SGDTOAED/8433_93/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/96099/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/69083809/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/620281_22/
http://huilvda.com/EURTOTWD/853085_3/
http://huilvda.com/USDTOSAR/698_65/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/62675_93/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/26867_76/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/96671700/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/4_86/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/2190_71/
http://huilvda.com/TRYTOBRL/6/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/7633/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/37910103_36/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/9595_98/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/420803/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/46_1/
http://huilvda.com/USDTOBRL/275987_3/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/6918/
http://huilvda.com/SGDTODKK/58973336_43/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/841_4/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/276012_45/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/5796167/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/19799447/
http://huilvda.com/EURTOZAR/18_76/
http://huilvda.com/HKDTORUB/27123_14/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/9_57/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/17344/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/540_23/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/21488_48/
http://huilvda.com/INRTOTRY/7_92/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/2785897/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/408/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/7/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/677_52/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/4308/
http://huilvda.com/EURTOKRW/33948/
http://huilvda.com/NZDTONZD/302/
http://huilvda.com/CADTONZD/96912789/
http://huilvda.com/AEDTOCAD/777279/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/76/
http://huilvda.com/PHPTORUB/84597_5/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/31/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/6_49/
http://huilvda.com/CNYTONZD/150631_6/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/82142_44/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/787227_59/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/534_3/
http://huilvda.com/EURTONZD/21802926_18/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/73/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/460155721_8/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/44/
http://huilvda.com/CADTOTWD/17797/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/16621_76/
http://huilvda.com/EURTOMYR/6707727/
http://huilvda.com/TRYTODKK/841_81/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/4257_26/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/21677/
http://huilvda.com/AEDTOINR/18790_79/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/23311_1/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/36_78/
http://huilvda.com/RUBTOTRY/2392542_23/
http://huilvda.com/CADTOTRY/937298_83/
http://huilvda.com/USDTOAUD/282_51/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/6_34/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/3/
http://huilvda.com/INRTOCHF/61_79/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/94215035/
http://huilvda.com/GBPTOINR/54960/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/16531/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/77997/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/6/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/4373896/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/976162/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/91098_8/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/76826116_5/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/94894051/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/78304_6/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/36_17/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/899_61/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/832_51/
http://huilvda.com/MYRTONZD/910778/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/78570_32/
http://huilvda.com/CADTOSAR/72201/
http://huilvda.com/IDRTONOK/2565882/
http://huilvda.com/TWDTOBRL/54256844_79/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/1_92/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/324520/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/311718/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/427/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/4592401_43/
http://huilvda.com/CHFTOSEK/56804895/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/31_38/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/13/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/277/
http://huilvda.com/THBTOIDR/19875_8/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/5_1/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/941_58/
http://huilvda.com/THBTODKK/9881/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/66_64/
http://huilvda.com/MOPTONZD/826259_53/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/207897/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/336_94/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/382671_45/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/81829476_93/
http://huilvda.com/THBTOEUR/551586/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/38/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/75497/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/30_67/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/461025_98/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/76195/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/79/
http://huilvda.com/AEDTOAED/45_94/
http://huilvda.com/AUDTODKK/73740_41/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/39/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/902034/
http://huilvda.com/THBTOZAR/23922_8/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/12157/
http://huilvda.com/USDTOGBP/47236275/
http://huilvda.com/THBTOGBP/21/
http://huilvda.com/SARTOSAR/409038_44/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/26258_88/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/3972896_4/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/85749_99/
http://huilvda.com/INRTOPHP/93042_19/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/804_14/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/84737801/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/81_63/
http://huilvda.com/SARTOZAR/9259/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/94/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/477_68/
http://huilvda.com/TRYTOINR/15205_93/
http://huilvda.com/BRLTOTHB/2151453_76/
http://huilvda.com/EURTOJPY/463131/
http://huilvda.com/KRWTONOK/67913_37/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/473_64/
http://huilvda.com/SARTONOK/5_47/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/838/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/7087519/
http://huilvda.com/USDTOZAR/27477/
http://huilvda.com/CADTORUB/641979_25/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/879/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/11867_57/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/555_43/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/42609810_88/
http://huilvda.com/JPYTORUB/3/
http://huilvda.com/THBTOPHP/611/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/9_36/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/19446/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/8988916/
http://huilvda.com/HKDTOAED/33932137_98/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/76_27/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/82464_1/
http://huilvda.com/INRTOTRY/7605/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/5_27/
http://huilvda.com/THBTOMOP/50/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/93049/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/48637032/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/2/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/51501/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/6/
http://huilvda.com/THBTOCHF/4343_75/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/41_2/
http://huilvda.com/EURTOMYR/68128_65/
http://huilvda.com/THBTOMOP/86034/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/51/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/44614815_1/
http://huilvda.com/USDTOINR/6685144/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/97048592_96/
http://huilvda.com/MOPTORUB/1575_31/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/87295/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/71_11/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/17870736/
http://huilvda.com/GBPTONOK/30059456_9/
http://huilvda.com/SEKTODKK/6127_64/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/16592/
http://huilvda.com/CNYTOSAR/904/
http://huilvda.com/USDTOKRW/9334802/
http://huilvda.com/JPYTONOK/876_2/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/72_49/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/78863/
http://huilvda.com/CADTODKK/683864/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/13952279_72/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/55804/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/7932_32/
http://huilvda.com/MOPTOINR/842_96/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/37849068_65/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/70667_31/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/2_11/
http://huilvda.com/SARTORUB/398/
http://huilvda.com/USDTOAED/955216_5/
http://huilvda.com/SARTOSGD/6115686_19/
http://huilvda.com/JPYTORUB/20913338/
http://huilvda.com/USDTOCNY/25616/
http://huilvda.com/EURTOTHB/7569544/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/17_9/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/893/
http://huilvda.com/USDTONZD/42536/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/78/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/3446_62/
http://huilvda.com/CNYTODKK/8663446/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/55262_78/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/14751839/
http://huilvda.com/CHFTOTRY/47674_47/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/6/
http://huilvda.com/THBTOJPY/5_7/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/8437_79/
http://huilvda.com/CADTOCAD/937755/
http://huilvda.com/SARTOSAR/49844_49/
http://huilvda.com/CNYTORUB/15746712/
http://huilvda.com/USDTOTWD/9586_61/
http://huilvda.com/SARTOAED/3808863_9/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/87/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/283092/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/64_85/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/49_28/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/41_82/
http://huilvda.com/USDTOMOP/8_77/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/549/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/838756/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/768/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/54699182/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/55282235/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/10602_74/
http://huilvda.com/NZDTORUB/64051461_75/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/866_84/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/16485_61/
http://huilvda.com/TWDTORUB/69022774/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/184_55/
http://huilvda.com/MOPTOAED/332_41/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/713/
http://huilvda.com/EURTOCHF/49496102_55/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/682_9/
http://huilvda.com/EURTOTHB/8_53/
http://huilvda.com/USDTOSGD/8509_13/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/802288_79/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/66923_42/
http://huilvda.com/CADTOBRL/2678_17/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/118709/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/29938912_68/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/959453/
http://huilvda.com/CADTONZD/194637/
http://huilvda.com/AEDTOCAD/278/
http://huilvda.com/AUDTONZD/5907_96/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/5/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/6970/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/96836495_17/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/197107_62/
http://huilvda.com/DKKTOMYR/144771/
http://huilvda.com/PHPTOTWD/14692_18/
http://huilvda.com/SEKTONOK/56864571/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/4783/
http://huilvda.com/SGDTONOK/34/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/7/
http://huilvda.com/DKKTOAED/541_53/
http://huilvda.com/CNYTONZD/59/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/27181649/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/752/
http://huilvda.com/GBPTOAED/705_52/
http://huilvda.com/EURTOTWD/6/
http://huilvda.com/CNYTODKK/7598230_5/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/31673_78/
http://huilvda.com/SGDTOINR/36_59/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/78495_88/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/3418695/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/15002_3/
http://huilvda.com/EURTOINR/20672/
http://huilvda.com/IDRTOBRL/54500_62/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/101/
http://huilvda.com/CHFTOINR/85824_43/
http://huilvda.com/NOKTOEUR/4/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/41224312_91/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/93_48/
http://huilvda.com/INRTOTRY/65009/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/4881708_8/
http://huilvda.com/TWDTONZD/5_2/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/7_51/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/272_79/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/36314/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/3/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/923_86/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/7/
http://huilvda.com/TWDTOSAR/168573/
http://huilvda.com/THBTOUSD/79450/
http://huilvda.com/RUBTOGBP/791289/
http://huilvda.com/CADTOKRW/8851_97/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/257380/
http://huilvda.com/JPYTOMYR/33254647_42/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/6430628/
http://huilvda.com/CADTODKK/577343/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/34379/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/591808/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/8774988_62/
http://huilvda.com/NZDTOBRL/710_15/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/20251107/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/19558358/
http://huilvda.com/JPYTONOK/874920/
http://huilvda.com/CADTOUSD/61_71/
http://huilvda.com/ZARTORUB/29609/
http://huilvda.com/SARTOGBP/448971_75/
http://huilvda.com/THBTOINR/5165_81/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/24349617/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/7_71/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/42_39/
http://huilvda.com/USDTOMYR/64_1/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/9859735_55/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/9/
http://huilvda.com/INRTOKRW/149_99/
http://huilvda.com/THBTOPHP/93_75/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/34067940_13/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/51600/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/766_21/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/7/
http://huilvda.com/AEDTODKK/649953_7/
http://huilvda.com/TRYTODKK/9375/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/1672005/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/3243/
http://huilvda.com/TRYTOSGD/48470/
http://huilvda.com/NZDTOBRL/52/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/518000/
http://huilvda.com/EURTOAED/16833_55/
http://huilvda.com/THBTOZAR/78887_4/
http://huilvda.com/USDTOTHB/4067/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/5272_89/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/310_65/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/97842_16/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/820232/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/70426/
http://huilvda.com/CNYTORUB/8149/
http://huilvda.com/ZARTOAED/2/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/7575/
http://huilvda.com/DKKTODKK/632_8/
http://huilvda.com/EURTOGBP/25353_6/
http://huilvda.com/PHPTORUB/504572_91/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/25089/
http://huilvda.com/RUBTOAED/44494271/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/5_8/
http://huilvda.com/SEKTONZD/6/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/904_36/
http://huilvda.com/THBTOMYR/404674_33/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/5971033/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/97124/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/95362/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/515_39/
http://huilvda.com/SARTONZD/19553_14/
http://huilvda.com/AUDTORUB/2511/
http://huilvda.com/INRTOCHF/401/
http://huilvda.com/EURTOTRY/8_27/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/73754525_15/
http://huilvda.com/INRTOEUR/72/
http://huilvda.com/IDRTONZD/3794_17/
http://huilvda.com/MYRTOAED/647/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/83361_41/
http://huilvda.com/TRYTOAUD/51665902/
http://huilvda.com/USDTOIDR/19619_46/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/20884346_17/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/4595301/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/24_64/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/97/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/7660/
http://huilvda.com/KRWTOTHB/504_52/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/83935_87/
http://huilvda.com/SARTOAED/3733_13/
http://huilvda.com/CADTOTRY/55309534/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/61_56/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/832/
http://huilvda.com/INRTOEUR/39396/
http://huilvda.com/THBTOSGD/38703/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/99367928_87/
http://huilvda.com/CADTOZAR/7_97/
http://huilvda.com/EURTOPHP/66341805/
http://huilvda.com/AEDTONOK/16636/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/6455_53/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/14316/
http://huilvda.com/MOPTORUB/273601/
http://huilvda.com/IDRTORUB/35213/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/28115487_4/
http://huilvda.com/AUDTORUB/9190790/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/27_82/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/3188_39/
http://huilvda.com/CADTOUSD/834682/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/2029535/
http://huilvda.com/RUBTOAED/7684137/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/9983/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/7828791_67/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/77/
http://huilvda.com/THBTOCHF/33_6/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/340_39/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/6_9/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/91473031/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/683843_1/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/515270/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/2193/
http://huilvda.com/NZDTOAED/162548_51/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/57090401/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/1165889_5/
http://huilvda.com/SARTOTRY/381_7/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/928_83/
http://huilvda.com/CHFTOAED/9057_2/
http://huilvda.com/MYRTOIDR/2804_11/
http://huilvda.com/JPYTOIDR/35213/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/7033197/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/2901880/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/6445581_82/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/887262/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/32284_86/
http://huilvda.com/USDTOMOP/56/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/7373/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/97411/
http://huilvda.com/CNYTOAED/89449/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/76_84/
http://huilvda.com/INRTOINR/2504/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/89_85/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/377712_82/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/18032/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/9921534_6/
http://huilvda.com/INRTOINR/92800/
http://huilvda.com/THBTOMOP/8393/
http://huilvda.com/JPYTORUB/3_54/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/262142_29/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/437/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/90/
http://huilvda.com/EURTONZD/2170/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/96590/
http://huilvda.com/DKKTODKK/8_88/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/68641_4/
http://huilvda.com/SARTOKRW/2104761/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/5258295/
http://huilvda.com/INRTOSEK/9951_98/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/1_48/
http://huilvda.com/NZDTORUB/417934/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/156063_61/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/28881_43/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/74322/
http://huilvda.com/SGDTOUSD/857586_15/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/73_5/
http://huilvda.com/NZDTOMOP/76197/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/4/
http://huilvda.com/HKDTONOK/398555_8/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/35795_27/
http://huilvda.com/NOKTORUB/544506/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/9136/
http://huilvda.com/AUDTONOK/250881437_6/
http://huilvda.com/HKDTONZD/6164_24/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/2455711_6/
http://huilvda.com/RUBTONZD/26_44/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/5614/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/17268013_47/
http://huilvda.com/THBTOTHB/26729989/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/31170_19/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/62600/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/54935860_54/
http://huilvda.com/MYRTONOK/59586_9/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/275_24/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/25615930_19/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/7306025/
http://huilvda.com/GBPTODKK/4521601_02/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/23304/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/97_21/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/8116571/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/35950875_93/
http://huilvda.com/USDTOGBP/80634/
http://huilvda.com/THBTOBRL/887/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/14045_48/
http://huilvda.com/GBPTOAED/13/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/110_25/
http://huilvda.com/USDTOCHF/6062891/
http://huilvda.com/CADTOAUD/932/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/62182259/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/83030_59/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/24079/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/6413996/
http://huilvda.com/PHPTONZD/172/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/2886774_4/
http://huilvda.com/AEDTOCHF/5527_32/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/475795/
http://huilvda.com/CADTOSAR/6266427/
http://huilvda.com/CADTOZAR/38_98/
http://huilvda.com/EURTOAUD/38528084_4/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/357/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/16991/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/89875435/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/699383_2/
http://huilvda.com/THBTONZD/3819231_2/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/8848841/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/60911/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/54606/
http://huilvda.com/NOKTORUB/21149_7/
http://huilvda.com/CNYTODKK/4/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/368664_55/
http://huilvda.com/BRLTOINR/909_96/
http://huilvda.com/PHPTORUB/2759/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/504_43/
http://huilvda.com/TRYTONOK/9040186/
http://huilvda.com/THBTOIDR/87626/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/14405465_96/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/764324/
http://huilvda.com/TWDTONZD/2619_97/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/9952/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/84884_73/
http://huilvda.com/USDTOINR/46403_94/
http://huilvda.com/NOKTORUB/6730310/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/13697457/
http://huilvda.com/GBPTORUB/409_72/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/90102/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/1955683_52/
http://huilvda.com/SARTOBRL/250/
http://huilvda.com/CADTONOK/90816/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/8_42/
http://huilvda.com/SARTOTHB/5132_9/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/25043_48/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/247219_82/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/153_93/
http://huilvda.com/THBTOSGD/51098/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/4225_37/
http://huilvda.com/AEDTOAED/9_53/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/7791101/
http://huilvda.com/CADTOPHP/422/
http://huilvda.com/EURTODKK/16/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/9049_57/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/47854256/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/32622_64/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/2829554/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/75060/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/1018_36/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/8/
http://huilvda.com/TWDTOINR/508037/
http://huilvda.com/IDRTONZD/712490/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/544_64/
http://huilvda.com/GBPTORUB/9573_46/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/7152063_6/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/54438/
http://huilvda.com/THBTOAED/18/
http://huilvda.com/HKDTOCAD/33099/
http://huilvda.com/INRTOSEK/43659/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/79586/
http://huilvda.com/PHPTORUB/386/
http://huilvda.com/IDRTONOK/32055_51/
http://huilvda.com/USDTOAUD/6_73/
http://huilvda.com/SARTOSAR/29395697_8/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/783016/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/41611_86/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/5643/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/50431_68/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/573284_7/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/6149/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/691997/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/25141_44/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/642/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/60465645_9/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/85320/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/24173_2/
http://huilvda.com/PHPTOSAR/71963/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/9_37/
http://huilvda.com/DKKTODKK/537/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/1_64/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/50938/
http://huilvda.com/SGDTOINR/45971322_41/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/5/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/459_7/
http://huilvda.com/SGDTOCHF/2_32/
http://huilvda.com/NZDTOAUD/15/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/75963_18/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/572_56/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/2_24/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/205181_93/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/635/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/37_6/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/20/
http://huilvda.com/MYRTOTHB/101_18/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/7322359_3/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/188968_7/
http://huilvda.com/RUBTONZD/5935/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/29268_3/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/68340_44/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/1249048_11/
http://huilvda.com/EURTOCHF/61394/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/18566_16/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/65888619/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/4625_67/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/11137_19/
http://huilvda.com/SGDTOINR/580654/
http://huilvda.com/EURTOMYR/88/
http://huilvda.com/USDTOHKD/348_69/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/75/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/9072/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/6879_7/
http://huilvda.com/SARTOPHP/85787_81/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/520_87/
http://huilvda.com/HKDTOMYR/6212_1/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/266000/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/56000/
http://huilvda.com/JPYTOINR/6699/
http://huilvda.com/THBTOGBP/7504/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/7386_41/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/576748/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/819927/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/6430475/
http://huilvda.com/ZARTOSAR/941/
http://huilvda.com/EURTOIDR/70185_42/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/6_53/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/8_64/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/91_55/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/8146631/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/78208_65/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/125_71/
http://huilvda.com/INRTOTRY/21154427_28/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/98014_94/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/508190_63/
http://huilvda.com/CADTOEUR/45370/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/21320748/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/8732721/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/17420_74/
http://huilvda.com/USDTOTHB/18_91/
http://huilvda.com/DKKTOAED/20/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/961/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/84_95/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/77070/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/6648981/
http://huilvda.com/TWDTODKK/40/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/4460/
http://huilvda.com/TWDTORUB/689/
http://huilvda.com/CADTOZAR/60158/
http://huilvda.com/THBTOAED/7822687_96/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/792949/
http://huilvda.com/USDTORUB/432/
http://huilvda.com/INRTOSAR/3_76/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/9276697_23/
http://huilvda.com/JPYTONZD/6599237_87/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/66793465/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/5348780/
http://huilvda.com/DKKTOJPY/2/
http://huilvda.com/KRWTOKRW/20672249/
http://huilvda.com/HKDTOCAD/9009974_39/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/653286/
http://huilvda.com/EURTOJPY/4_91/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/19739_65/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/97134/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/65395593_57/
http://huilvda.com/JPYTOINR/56248/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/23913216_69/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/32680916/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/9/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/13601_4/
http://huilvda.com/SGDTONZD/54198/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/65047_58/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/380_5/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/9263117/
http://huilvda.com/USDTOPHP/9626412/
http://huilvda.com/SARTOCHF/9044/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/2651789_63/
http://huilvda.com/INRTOKRW/12_11/
http://huilvda.com/HKDTORUB/5_95/
http://huilvda.com/INRTOTRY/41703_7/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/721_35/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/5324671_22/
http://huilvda.com/USDTOSAR/18882_35/
http://huilvda.com/SARTOSGD/6161141_78/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/7866480/
http://huilvda.com/USDTOTRY/40502_76/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/859_34/
http://huilvda.com/USDTODKK/46650_16/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/82622/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/620/
http://huilvda.com/NOKTOSEK/5_93/
http://huilvda.com/CADTOUSD/6081/
http://huilvda.com/THBTOCAD/6749994/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/583_35/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/78727_17/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/88/
http://huilvda.com/THBTOINR/64512_95/
http://huilvda.com/EURTOPHP/76993966/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/6_18/
http://huilvda.com/PHPTOTRY/47/
http://huilvda.com/USDTOGBP/581_42/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/2579462/
http://huilvda.com/CADTOKRW/1_6/
http://huilvda.com/INRTOIDR/4931299_43/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/9859_97/
http://huilvda.com/SARTOSEK/28419_74/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/52737_85/
http://huilvda.com/INRTONZD/735116_53/
http://huilvda.com/CNYTORUB/58085274_28/
http://huilvda.com/INRTOMYR/56563/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/12_44/
http://huilvda.com/GBPTONZD/42348_93/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/496731/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/994854_7/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/6_54/
http://huilvda.com/THBTOAED/1731514_36/
http://huilvda.com/CADTODKK/46_7/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/71751046/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/76/
http://huilvda.com/EURTOINR/580_61/
http://huilvda.com/HKDTONZD/9409296/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/12160897_49/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/23009/
http://huilvda.com/THBTOINR/96957039_39/
http://huilvda.com/AEDTODKK/766_07/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/888/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/387/
http://huilvda.com/CHFTODKK/77131/
http://huilvda.com/ZARTONZD/73/
http://huilvda.com/CNYTOINR/180_21/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/961_87/
http://huilvda.com/CNYTODKK/9575_5/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/93493_96/
http://huilvda.com/INRTOTRY/8670/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/16901/
http://huilvda.com/MOPTORUB/587/
http://huilvda.com/USDTOBRL/514/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/6733362/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/29171395/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/5140802/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/7572596/
http://huilvda.com/JPYTORUB/41361/
http://huilvda.com/NZDTOINR/148890/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/9823/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/21105_12/
http://huilvda.com/TRYTOMOP/26684045/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/4_13/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/231/
http://huilvda.com/CADTOSAR/8476679_89/
http://huilvda.com/CADTOMYR/3153498_24/
http://huilvda.com/USDTOSEK/82073/
http://huilvda.com/USDTOHKD/1317/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/5750_94/
http://huilvda.com/SGDTORUB/8693659_91/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/9987/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/1660273_45/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/780_11/
http://huilvda.com/PHPTONZD/29969429_53/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/66312_34/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/477653_2/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/24892/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/15861/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/5528070/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/98843/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/6142847/
http://huilvda.com/CADTOGBP/89811/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/30_86/
http://huilvda.com/USDTOCHF/48925/
http://huilvda.com/THBTOTRY/14_61/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/38_72/
http://huilvda.com/USDTORUB/8_67/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/9_22/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/88_33/
http://huilvda.com/GBPTORUB/1943_53/
http://huilvda.com/RUBTONOK/93026/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/42838_79/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/3640100_77/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/8/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/9626276/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/35869836/
http://huilvda.com/DKKTOINR/157757048_8/
http://huilvda.com/IDRTONOK/37850/
http://huilvda.com/THBTOBRL/3485_14/
http://huilvda.com/TRYTOINR/4_15/
http://huilvda.com/USDTONZD/77083992/
http://huilvda.com/KRWTORUB/17759_52/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/3585/
http://huilvda.com/INRTOCHF/597/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/2938_3/
http://huilvda.com/ZARTONOK/4023_42/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/9/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/5568659/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/52962/
http://huilvda.com/THBTOSAR/820/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/36985/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/98556/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/257625_25/
http://huilvda.com/USDTOCHF/9212000_53/
http://huilvda.com/MOPTOAED/125/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/850658_66/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/3133797/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/94367/
http://huilvda.com/INRTOMYR/1280634/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/19115/
http://huilvda.com/THBTOSGD/375/
http://huilvda.com/THBTONZD/615017_74/
http://huilvda.com/GBPTORUB/74328_61/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/1078_29/
http://huilvda.com/THBTOMYR/72619/
http://huilvda.com/PHPTORUB/71_46/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/255879/
http://huilvda.com/SGDTONOK/98812/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/85877/
http://huilvda.com/CADTOMYR/4218714_5/
http://huilvda.com/THBTONZD/292/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/89379525/
http://huilvda.com/EURTOTHB/964/
http://huilvda.com/AEDTONZD/265300/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/50_24/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/3588/
http://huilvda.com/NZDTOBRL/32/
http://huilvda.com/NZDTOAUD/1578943_74/
http://huilvda.com/DKKTOIDR/83135/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/133327/
http://huilvda.com/USDTONZD/9858362/
http://huilvda.com/NZDTORUB/856_27/
http://huilvda.com/CADTOEUR/227320/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/6801264/
http://huilvda.com/AEDTOAED/22611_31/
http://huilvda.com/AEDTONZD/2758_95/
http://huilvda.com/SARTOKRW/77289_64/
http://huilvda.com/NZDTOAED/27102_44/
http://huilvda.com/CHFTONZD/51420_55/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/9498255_04/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/1930048_15/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/3148920/
http://huilvda.com/EURTOHKD/795/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/2_62/
http://huilvda.com/EURTOPHP/780452/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/854732/
http://huilvda.com/AEDTONOK/2833979/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/14872384/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/843470/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/3863184_51/
http://huilvda.com/CADTORUB/535457/
http://huilvda.com/EURTOTWD/40877938_16/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/5/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/36178_64/
http://huilvda.com/AEDTODKK/5/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/991_9/
http://huilvda.com/TRYTODKK/1726/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/28/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/4644_34/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/4970514_95/
http://huilvda.com/THBTOMOP/4/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/23868_1/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/329036/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/731487_65/
http://huilvda.com/TRYTOINR/5839960_98/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/9303_76/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/6011/
http://huilvda.com/JPYTONZD/768398/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/96584558_46/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/829876_2/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/26549935_68/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/50867867_79/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/5231287/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/755_42/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/2021906_16/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/900234/
http://huilvda.com/INRTOTHB/31_32/
http://huilvda.com/MYRTOAED/990/
http://huilvda.com/CADTOBRL/47427/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/65494945_1/
http://huilvda.com/INRTOSEK/898128_16/
http://huilvda.com/CADTOIDR/2_45/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/50/
http://huilvda.com/HKDTOINR/8416/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/641079_88/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/238643_52/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/4/
http://huilvda.com/INRTOEUR/59/
http://huilvda.com/SARTOCHF/67_92/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/470/
http://huilvda.com/EURTOGBP/155_45/
http://huilvda.com/ZARTOSAR/16682_47/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/37472/
http://huilvda.com/INRTOCAD/66/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/71308_25/
http://huilvda.com/THBTOINR/1/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/73287606_18/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/5/
http://huilvda.com/SEKTONZD/13962/
http://huilvda.com/THBTOUSD/6965448_36/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/87722/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/73077/
http://huilvda.com/MOPTOAED/6690/
http://huilvda.com/AEDTOINR/5199391_3/
http://huilvda.com/CADTOEUR/804_59/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/127_55/
http://huilvda.com/USDTOZAR/50982/
http://huilvda.com/IDRTOKRW/169/
http://huilvda.com/PHPTODKK/6643030_17/
http://huilvda.com/USDTOPHP/77279305/
http://huilvda.com/USDTOKRW/12_58/
http://huilvda.com/PHPTOAED/12342_42/
http://huilvda.com/SARTOHKD/68/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/1/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/63599801/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/130/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/8337976/
http://huilvda.com/ZARTOSAR/9422876_84/
http://huilvda.com/EURTOZAR/5155/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/564_85/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/12110/
http://huilvda.com/EURTONZD/6700251/
http://huilvda.com/THBTOIDR/8_68/
http://huilvda.com/INRTOHKD/1628/
http://huilvda.com/DKKTOJPY/47657418/
http://huilvda.com/CADTOUSD/28472_49/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/5/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/9_05/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/774868_5/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/704/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/3561_15/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/913036/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/721/
http://huilvda.com/THBTONOK/27810_85/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/3240931_66/
http://huilvda.com/INRTONZD/57_82/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/37113_77/
http://huilvda.com/CADTOMOP/6549646/
http://huilvda.com/SARTONOK/525/
http://huilvda.com/DKKTORUB/13086/
http://huilvda.com/NZDTONOK/6603/
http://huilvda.com/SEKTOSGD/33112/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/49013924_66/
http://huilvda.com/TRYTORUB/1106_51/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/812999/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/6101632/
http://huilvda.com/THBTOINR/7_43/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/453350/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/1/
http://huilvda.com/THBTONZD/713_23/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/2618/
http://huilvda.com/THBTONOK/7396357_55/
http://huilvda.com/EURTOPHP/65_56/
http://huilvda.com/THBTOHKD/54032/
http://huilvda.com/INRTOINR/357/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/84/
http://huilvda.com/THBTONZD/49894_6/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/9/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/15/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/88024/
http://huilvda.com/EURTOMYR/57337284_1/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/54394006/
http://huilvda.com/EURTOMOP/227337_73/
http://huilvda.com/HKDTONOK/85055184/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/69/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/37006/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/8_16/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/5_78/
http://huilvda.com/SARTOINR/215130/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/6282923_39/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/3875238/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/45_7/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/68420052_46/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/7_46/
http://huilvda.com/USDTOSGD/9814_93/
http://huilvda.com/THBTOHKD/64684/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/84995_79/
http://huilvda.com/KRWTOKRW/6567652/
http://huilvda.com/USDTOPHP/439785_74/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/29857/
http://huilvda.com/HKDTOINR/754085/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/4/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/71509957/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/39176_3/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/147_62/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/36161446_52/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/83172082/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/174524/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/105249_61/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/84325_2/
http://huilvda.com/CADTOZAR/483/
http://huilvda.com/SARTOCNY/917858/
http://huilvda.com/SARTOEUR/68964/
http://huilvda.com/JPYTOMYR/890_6/
http://huilvda.com/SARTOSEK/6_96/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/43/
http://huilvda.com/GBPTOINR/431/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/146_22/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/576442/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/600/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/22134041/
http://huilvda.com/DKKTOINR/25767/
http://huilvda.com/USDTOPHP/97922_38/
http://huilvda.com/INRTOTHB/76224923_14/
http://huilvda.com/EURTONZD/441585_48/
http://huilvda.com/THBTOGBP/6554071/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/175_39/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/54_11/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/79_31/
http://huilvda.com/USDTOJPY/68195/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/365_3/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/2255518_18/
http://huilvda.com/THBTOSEK/8/
http://huilvda.com/INRTOCHF/294/
http://huilvda.com/THBTOPHP/2878/
http://huilvda.com/DKKTOAED/74592/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/51538/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/56_7/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/1334803_41/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/9_47/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/18830_8/
http://huilvda.com/BRLTONZD/79_38/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/860_65/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/22631478/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/96444344_65/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/9_7/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/60/
http://huilvda.com/USDTOPHP/771_96/
http://huilvda.com/RUBTODKK/81829309_11/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/333553/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/7_52/
http://huilvda.com/ZARTORUB/7451_31/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/968592/
http://huilvda.com/PHPTOTRY/58/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/313353_8/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/91865181/
http://huilvda.com/IDRTOUSD/558971_94/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/80965/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/743_89/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/3142/
http://huilvda.com/SGDTODKK/817196_5/
http://huilvda.com/CADTOPHP/33_3/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/74825/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/4751/
http://huilvda.com/USDTONOK/44443/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/2077_91/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/20449_25/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/57_15/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/19331007_4/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/9763300_76/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/47929024/
http://huilvda.com/TWDTONOK/4/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/133_72/
http://huilvda.com/EURTOPHP/220/
http://huilvda.com/TWDTONOK/818/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/125332/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/101833/
http://huilvda.com/EURTOGBP/5970/
http://huilvda.com/INRTOIDR/37316/
http://huilvda.com/IDRTONZD/3/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/77671456/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/4_37/
http://huilvda.com/TWDTOAED/105739/
http://huilvda.com/USDTONZD/31689/
http://huilvda.com/INRTOCHF/16724801_87/
http://huilvda.com/MYRTOGBP/83218_29/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/9187738/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/72558/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/99819588/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/7_73/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/5359308/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/26_96/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/31840_78/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/20592_37/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/41/
http://huilvda.com/NOKTOINR/35_28/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/721233/
http://huilvda.com/CADTOMOP/1050074/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/7_11/
http://huilvda.com/THBTOUSD/200159_47/
http://huilvda.com/THBTONZD/607_97/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/4144861/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/37813_22/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/8516/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/15224695_96/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/6_59/
http://huilvda.com/THBTOBRL/446560/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/24_67/
http://huilvda.com/SEKTONOK/2_33/
http://huilvda.com/USDTOCNY/9_63/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/9011499/
http://huilvda.com/USDTOMOP/1_96/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/77129769_41/
http://huilvda.com/CADTOAUD/38/
http://huilvda.com/IDRTOAED/9_47/
http://huilvda.com/THBTOPHP/82_49/
http://huilvda.com/THBTOTWD/37577462/
http://huilvda.com/IDRTOINR/49_43/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/7600_77/
http://huilvda.com/USDTOBRL/3/
http://huilvda.com/ZARTORUB/29511_72/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/23685860_98/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/4340784/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/9/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/23310494/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/8/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/28/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/65/
http://huilvda.com/NZDTONZD/97817/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/406337_33/
http://huilvda.com/SEKTORUB/785_86/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/26499/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/69793_89/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/2/
http://huilvda.com/IDRTODKK/5290/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/77711/
http://huilvda.com/USDTOCHF/58/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/4_57/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/2584_3/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/61018_66/
http://huilvda.com/BRLTOINR/7994_37/
http://huilvda.com/KRWTOAUD/47607/
http://huilvda.com/AEDTOCAD/98/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/4370844/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/49265_45/
http://huilvda.com/NOKTONOK/55283_48/
http://huilvda.com/JPYTODKK/36022424_62/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/34/
http://huilvda.com/EURTOIDR/23273_95/
http://huilvda.com/INRTOCHF/841828_8/
http://huilvda.com/INRTONOK/6_52/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/50/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/450/
http://huilvda.com/MOPTORUB/8216059_75/
http://huilvda.com/USDTOCAD/48437/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/48865_97/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/6296944/
http://huilvda.com/DKKTONOK/23612_73/
http://huilvda.com/THBTOPHP/5282_78/
http://huilvda.com/INRTOMOP/4_44/
http://huilvda.com/THBTOUSD/13998055/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/93690_82/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/2_95/
http://huilvda.com/AUDTONZD/74_6/
http://huilvda.com/NZDTOBRL/82683/
http://huilvda.com/INRTOSEK/8885/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/95/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/4092218/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/6_1/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/6995_74/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/10226/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/39249825_55/
http://huilvda.com/USDTOGBP/47431588/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/2161_48/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/403559/
http://huilvda.com/SARTOBRL/36617517_13/
http://huilvda.com/TWDTOBRL/209560/
http://huilvda.com/MOPTODKK/88354134/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/96843_73/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/41807_52/
http://huilvda.com/THBTOHKD/6_61/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/690_61/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/4269/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/25217_45/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/7353_59/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/80700325/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/65311_92/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/2138924_81/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/72182_66/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/32_24/
http://huilvda.com/USDTOIDR/7950861/
http://huilvda.com/CADTOGBP/121/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/37986/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/6529963_38/
http://huilvda.com/SARTONZD/523/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/4_51/
http://huilvda.com/INRTOGBP/59183907/
http://huilvda.com/INRTOJPY/269434/
http://huilvda.com/USDTOGBP/141308_27/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/85766/
http://huilvda.com/INRTOINR/8099939/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/243/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/9460566/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/393_66/
http://huilvda.com/PHPTOAED/6809_61/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/34_57/
http://huilvda.com/THBTOCNY/42771/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/67676/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/18/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/972/
http://huilvda.com/KRWTOSEK/279469_9/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/983/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/7_3/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/698040/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/6454/
http://huilvda.com/MYRTONOK/58340096/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/826/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/812237_43/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/34672_44/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/99_12/
http://huilvda.com/CNYTODKK/308/
http://huilvda.com/MYRTOINR/6_66/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/30965_36/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/36_55/
http://huilvda.com/TWDTOAED/31878_6/
http://huilvda.com/AEDTOCHF/65070/
http://huilvda.com/IDRTOKRW/26589/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/82592/
http://huilvda.com/USDTOSGD/96_16/
http://huilvda.com/USDTOUSD/73/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/29140877/
http://huilvda.com/USDTOEUR/136/
http://huilvda.com/EURTOBRL/48812_22/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/71555_46/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/7422/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/80219_63/
http://huilvda.com/CNYTODKK/30782723_24/
http://huilvda.com/MOPTOINR/402416_81/
http://huilvda.com/BRLTOTHB/75361/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/1443293/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/847_34/
http://huilvda.com/NOKTONOK/457_32/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/31_57/
http://huilvda.com/TRYTOSGD/5599_66/
http://huilvda.com/EURTOEUR/70162/
http://huilvda.com/THBTOKRW/73391199_55/
http://huilvda.com/SEKTONZD/35560_59/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/574_22/
http://huilvda.com/INRTOJPY/2_48/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/95_73/
http://huilvda.com/ZARTORUB/705/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/940/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/1887_19/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/8139/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/795_43/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/12250924_86/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/4608/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/66984_12/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/65356_51/
http://huilvda.com/TRYTOMYR/23507_43/
http://huilvda.com/EURTOKRW/11/
http://huilvda.com/KRWTOAED/3_73/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/6_2/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/95058846/
http://huilvda.com/CNYTORUB/26594185/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/85842_79/
http://huilvda.com/MYRTOSGD/79029/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/7/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/96/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/50364/
http://huilvda.com/CADTOAED/26955819/
http://huilvda.com/DKKTORUB/3524134/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/956_9/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/51122689/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/59078454_79/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/64994_84/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/55/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/632_59/
http://huilvda.com/EURTONZD/4330255/
http://huilvda.com/INRTOSGD/7649500_24/
http://huilvda.com/HKDTORUB/50628_54/
http://huilvda.com/PHPTOTWD/6008722_11/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/672/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/7_72/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/6562_62/
http://huilvda.com/ZARTONOK/29391_49/
http://huilvda.com/EURTOBRL/57_51/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/128795/
http://huilvda.com/CADTONOK/30678_14/
http://huilvda.com/SARTOIDR/7/
http://huilvda.com/DKKTOJPY/9_37/
http://huilvda.com/CADTOINR/77936/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/31727_52/
http://huilvda.com/SARTOSAR/8/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/9_51/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/875869/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/41784/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/50471_69/
http://huilvda.com/NOKTOUSD/187252_5/
http://huilvda.com/HKDTOINR/9_9/
http://huilvda.com/THBTOUSD/128490/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/746/
http://huilvda.com/CADTOUSD/60526_6/
http://huilvda.com/SARTOSGD/4/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/3715_88/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/20/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/318_6/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/313/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/3800/
http://huilvda.com/USDTOCNY/44_66/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/150/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/60/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/892/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/6900/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/3899/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/880/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/388/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/3340000/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/800000/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/3460000/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/1870/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/13000/
http://huilvda.com/INRTOUSD/18488717/
http://huilvda.com/USDTOBRL/5975/
http://huilvda.com/CADTOMOP/9351/
http://huilvda.com/SARTOBRL/13360_95/
http://huilvda.com/GBPTORUB/9668390_9/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/831081_42/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/57735_83/
http://huilvda.com/SARTONZD/5304987/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/251/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/3380/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/370/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/380/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/68/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/72/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/119/
http://huilvda.com/USDTOCNY/79_9/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/10000/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/1472/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/570/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/2877/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/7110/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/3927/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/937893_34/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/11858773/
http://huilvda.com/SARTOTRY/15710_72/
http://huilvda.com/SGDTONZD/32601_94/
http://huilvda.com/JPYTOPHP/322262_54/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/46520/
http://huilvda.com/PHPTOTWD/1574366/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/8_15/
http://huilvda.com/THBTOCHF/3258_82/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/72083_14/
http://huilvda.com/KRWTODKK/5524864_9/
http://huilvda.com/CHFTODKK/340343/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/34_98/
http://huilvda.com/BRLTODKK/38/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/83181_67/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/1_19/
http://huilvda.com/AEDTOINR/19_23/
http://huilvda.com/INRTOHKD/1_21/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/1518/
http://huilvda.com/CHFTOINR/9733240_8/
http://huilvda.com/JPYTOAED/39718270/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/67405_31/
http://huilvda.com/TRYTONZD/4909_7/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/876_22/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/36_44/
http://huilvda.com/USDTOIDR/34113/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/44/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/2/
http://huilvda.com/HKDTONOK/9560_24/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/57/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/82836_83/
http://huilvda.com/SARTOSEK/41369_22/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/9452_23/
http://huilvda.com/AEDTORUB/477596_26/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/76678_37/
http://huilvda.com/IDRTONOK/367016/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/5017206_92/
http://huilvda.com/BRLTODKK/38875818/
http://huilvda.com/SARTOCAD/5875_88/
http://huilvda.com/IDRTOKRW/71691_61/
http://huilvda.com/NOKTOSEK/6463739_75/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/216671223_6/
http://huilvda.com/AEDTOAED/665645/
http://huilvda.com/NZDTOAUD/40859/
http://huilvda.com/CNYTOTRY/465252_36/
http://huilvda.com/PHPTOGBP/20765/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/25173425_61/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/6296503/
http://huilvda.com/CNYTONOK/94126/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/29833626_38/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/38868/
http://huilvda.com/KRWTONZD/4_59/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/30587410_57/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/1222_16/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/15755/
http://huilvda.com/GBPTORUB/29226/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/73_51/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/70228219_81/
http://huilvda.com/CNYTODKK/63_69/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/39/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/3674738_52/
http://huilvda.com/GBPTOINR/65612_88/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/12_9/
http://huilvda.com/INRTOMYR/4696314/
http://huilvda.com/USDTOBRL/14843/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/4547083_2/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/9966700/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/7_8/
http://huilvda.com/INRTOJPY/576900_37/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/90293/
http://huilvda.com/SGDTOHKD/25/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/309_94/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/105/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1E+29/
http://huilvda.com/CADTONZD/75120_62/
http://huilvda.com/NOKTOAED/95806/
http://huilvda.com/NOKTOUSD/8929/
http://huilvda.com/CADTOAED/48_13/
http://huilvda.com/SARTOTRY/5_87/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/53776/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/40201_8/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/9_61/
http://huilvda.com/CHFTORUB/7179377/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/3/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/3_27/
http://huilvda.com/NOKTOAED/50606_84/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/1848719_44/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/6974451/
http://huilvda.com/INRTOINR/4/
http://huilvda.com/GBPTODKK/19237/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/95405220_42/
http://huilvda.com/SARTOCHF/13285/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/328/
http://huilvda.com/GBPTORUB/5187494/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/5700/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/4_54/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/9_76/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/262/
http://huilvda.com/AUDTONZD/25478768_4/
http://huilvda.com/SGDTOCHF/721/
http://huilvda.com/MYRTOINR/26337838/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/608_85/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/2/
http://huilvda.com/GBPTOINR/7741358_25/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/66297/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/45670/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/8671_55/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/6536_24/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/11974/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/803356/
http://huilvda.com/SGDTORUB/882685_43/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/923137/
http://huilvda.com/MOPTOINR/5089387_4/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/643642_25/
http://huilvda.com/EURTOAED/72489/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/418392_57/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/50552/
http://huilvda.com/DKKTOIDR/59533/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/453197_12/
http://huilvda.com/DKKTONZD/1325_47/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/95/
http://huilvda.com/TRYTOSGD/666/
http://huilvda.com/KRWTOTHB/3/
http://huilvda.com/NZDTODKK/2553/
http://huilvda.com/IDRTOINR/56530/
http://huilvda.com/IDRTOINR/495083/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/5/
http://huilvda.com/CADTOCNY/260479_28/
http://huilvda.com/KRWTODKK/57/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/564_44/
http://huilvda.com/DKKTOAED/1_76/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/86771798_1/
http://huilvda.com/MYRTODKK/96340_54/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/61_23/
http://huilvda.com/MOPTORUB/714/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/2389490_38/
http://huilvda.com/SARTOGBP/2320215_89/
http://huilvda.com/USDTOHKD/69_01/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/538326/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/34595/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/87_8/
http://huilvda.com/DKKTOINR/60119271/
http://huilvda.com/IDRTOINR/84814095_86/
http://huilvda.com/SARTOTRY/84121_38/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/366_6/
http://huilvda.com/BRLTONOK/55_31/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/9957_69/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/61626_54/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/16/
http://huilvda.com/CADTOUSD/61_38/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/92979073/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/2_7/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/288_7/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/756/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/69/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/2740595_79/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/3946039/
http://huilvda.com/USDTOINR/21572_13/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/14644_64/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/1/
http://huilvda.com/EURTOTRY/96068978/
http://huilvda.com/KRWTOINR/20551705/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/16785836_57/
http://huilvda.com/SARTOKRW/8669550/
http://huilvda.com/EURTOKRW/564998/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/8130152/
http://huilvda.com/SARTORUB/5_81/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/641_89/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/1690485/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/233_2/
http://huilvda.com/SARTONZD/6370203_62/
http://huilvda.com/IDRTOKRW/6141/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/99_3/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/77_3/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/39817/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/2918360/
http://huilvda.com/CADTOTHB/94953560/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/9629328/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/14797/
http://huilvda.com/SARTOPHP/512401/
http://huilvda.com/INRTONZD/13/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/49747_35/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/79867_12/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/20916/
http://huilvda.com/JPYTOMYR/4400/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/4919091_7/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/225/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/738_36/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/47733712_98/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/217/
http://huilvda.com/SARTOIDR/995_71/
http://huilvda.com/CADTOAUD/717_75/
http://huilvda.com/SARTOIDR/76974_75/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/177576/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/152462_14/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/20_6/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/31417_4/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/258068/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/7_68/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/39011/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/26987_99/
http://huilvda.com/RUBTORUB/69642_81/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/535000_21/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/74/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/3664209/
http://huilvda.com/USDTOKRW/9912373_8/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/96_53/
http://huilvda.com/THBTOMYR/617717_85/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/458461_61/
http://huilvda.com/DKKTOMYR/36735177_98/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/6110/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/78228_63/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/6_62/
http://huilvda.com/SARTOCNY/89976/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/4604456/
http://huilvda.com/TRYTOSGD/549465/
http://huilvda.com/SEKTORUB/345318/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/24655_8/
http://huilvda.com/PHPTORUB/27694344_21/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/78951668/
http://huilvda.com/INRTOSEK/890/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/65272164/
http://huilvda.com/MYRTONOK/80_65/
http://huilvda.com/USDTOZAR/176_69/
http://huilvda.com/CADTOAED/272_94/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/269832_41/
http://huilvda.com/IDRTOINR/497036/
http://huilvda.com/THBTOCAD/8824/
http://huilvda.com/THBTOTRY/3500/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/3332788_67/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/98/
http://huilvda.com/USDTOIDR/803646/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/651/
http://huilvda.com/INRTOSAR/92327_69/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/8_15/
http://huilvda.com/CADTOIDR/22842049_41/
http://huilvda.com/INRTOMOP/79/
http://huilvda.com/CNYTORUB/591366/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/84308_2/
http://huilvda.com/CADTOKRW/54063/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/25390/
http://huilvda.com/SARTOTHB/725902/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/1155512_99/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/1770288_39/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/23153/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/582165_85/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/4031/
http://huilvda.com/EURTOCNY/7043/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/90533/
http://huilvda.com/EURTOMYR/44623_25/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/3532/
http://huilvda.com/MYRTOMOP/26458382_12/
http://huilvda.com/HKDTONOK/29105/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/85651/
http://huilvda.com/USDTOSAR/85386300/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/90465_64/
http://huilvda.com/HKDTONOK/741083/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/204_83/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/35122156/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/79836_26/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/77_54/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/19417_99/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/30483/
http://huilvda.com/EURTOTRY/74471_72/
http://huilvda.com/THBTOHKD/87352_87/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/14_83/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/73482_7/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/3984_9/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/34_75/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/26241/
http://huilvda.com/INRTORUB/88566/
http://huilvda.com/USDTOGBP/20366/
http://huilvda.com/THBTORUB/567_12/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/4_46/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/88897347/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/6861536_12/
http://huilvda.com/BRLTONZD/33074/
http://huilvda.com/SGDTOHKD/8059351_85/
http://huilvda.com/THBTOZAR/46_95/
http://huilvda.com/IDRTOUSD/7_46/
http://huilvda.com/NZDTONZD/6/
http://huilvda.com/TWDTOINR/73061776_66/
http://huilvda.com/SARTOAUD/15928_27/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/3503/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/83729195/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/7_6/
http://huilvda.com/ZARTORUB/725/
http://huilvda.com/SEKTODKK/169/
http://huilvda.com/MYRTONZD/36277_16/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/7385/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/867_14/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/447/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/8580591_12/
http://huilvda.com/USDTOINR/67902/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/18626_97/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/14992928_15/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/749889615_1/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/37368/
http://huilvda.com/SARTOMOP/98887/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/1738_73/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/322414/
http://huilvda.com/TRYTONOK/11_4/
http://huilvda.com/INRTOUSD/86043/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/6/
http://huilvda.com/SEKTODKK/16830086/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/51305_1/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/915/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/179882/
http://huilvda.com/NOKTODKK/70635628/
http://huilvda.com/PHPTOEUR/99926400/
http://huilvda.com/INRTOTWD/2066_62/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/694118_72/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/98810982_53/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/86787056/
http://huilvda.com/EURTOCHF/268474/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/9109/
http://huilvda.com/AEDTOCAD/668804/
http://huilvda.com/AEDTOAED/33263_58/
http://huilvda.com/DKKTOJPY/8200953/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/931954/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/295284/
http://huilvda.com/TRYTOUSD/19588875/
http://huilvda.com/THBTONOK/62455/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/62560/
http://huilvda.com/EURTOUSD/9_8/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/68151/
http://huilvda.com/CNYTOAED/12_92/
http://huilvda.com/EURTOIDR/46778/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/9402/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/3761/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/38372_29/
http://huilvda.com/BRLTOKRW/678/
http://huilvda.com/BRLTODKK/146/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/2864191_88/
http://huilvda.com/THBTOZAR/4558/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/93_5/
http://huilvda.com/NZDTORUB/86797_38/
http://huilvda.com/JPYTOPHP/65526986/
http://huilvda.com/PHPTONOK/7277338/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/9014551/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/4803278/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/6/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/10_41/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/94_17/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/705/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/73/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/47852731_6/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/417085_5/
http://huilvda.com/SARTOINR/11619/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/51118/
http://huilvda.com/INRTOEUR/71645/
http://huilvda.com/CADTOPHP/5315515_66/
http://huilvda.com/SGDTOTWD/96583_18/
http://huilvda.com/EURTOBRL/6061365_59/
http://huilvda.com/CADTOCHF/598140/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/5928_55/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/653/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/666088_72/
http://huilvda.com/NOKTODKK/59698_3/
http://huilvda.com/CADTOTWD/94488/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/21375_22/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/4323/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/9941217_45/
http://huilvda.com/DKKTORUB/3543665/
http://huilvda.com/CADTOAUD/37337899/
http://huilvda.com/HKDTONZD/56988_39/
http://huilvda.com/TRYTONOK/67753_25/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/6_48/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/99610/
http://huilvda.com/THBTOPHP/83684/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/9928536_57/
http://huilvda.com/CADTOAUD/16694281_6/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/1637_35/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/29_67/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/6_24/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/1_59/
http://huilvda.com/SARTOUSD/61007332/
http://huilvda.com/USDTONZD/1114_96/
http://huilvda.com/NZDTODKK/46740/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/33_97/
http://huilvda.com/SARTOJPY/7756_75/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/19/
http://huilvda.com/MYRTONOK/593914_23/
http://huilvda.com/INRTOSGD/773510_35/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/76551_37/
http://huilvda.com/USDTOGBP/3462_3/
http://huilvda.com/INRTOUSD/53_73/
http://huilvda.com/INRTORUB/36/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/14852_42/
http://huilvda.com/RUBTODKK/8280/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/99624276_24/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/936_4/
http://huilvda.com/INRTOMOP/9062_48/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/6486322/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/4551661/
http://huilvda.com/BRLTOAED/84054/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/616_98/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/7_54/
http://huilvda.com/TWDTOINR/50_37/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/46273_56/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/7361/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/26_81/
http://huilvda.com/SEKTOSGD/78214669/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/68595/
http://huilvda.com/PHPTONOK/620_65/
http://huilvda.com/THBTOHKD/41180/
http://huilvda.com/THBTOSEK/83512_49/
http://huilvda.com/THBTOGBP/86/
http://huilvda.com/CADTORUB/7590/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/791_54/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/3911/
http://huilvda.com/USDTOCAD/7013/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/929/
http://huilvda.com/CADTOCNY/91_62/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/24256535_3/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/715053/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/747143_36/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/5584_78/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/87707_23/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/4233/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/5376_12/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/44767_37/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/6993982/
http://huilvda.com/JPYTORUB/324215/
http://huilvda.com/THBTONOK/74/
http://huilvda.com/CADTORUB/96349/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/7214014_27/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/61506_32/
http://huilvda.com/JPYTONZD/8873_5/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/42936/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/3/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/93928170/
http://huilvda.com/HKDTOINR/5170862/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/2354/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/154751064_6/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/679/
http://huilvda.com/BRLTOINR/58636/
http://huilvda.com/CHFTONZD/838649985_8/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/6206018/
http://huilvda.com/THBTOSAR/711483241_7/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/18/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/558956/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/7481/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/977_72/
http://huilvda.com/THBTOGBP/85989022_24/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/386898/
http://huilvda.com/SGDTOAED/5018/
http://huilvda.com/THBTOGBP/97/
http://huilvda.com/EURTONZD/10797_33/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/57165169/
http://huilvda.com/CADTOCNY/484_58/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/166012/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/99876/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/1190302_92/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/62_5/
http://huilvda.com/INRTOSGD/10/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/5816_69/
http://huilvda.com/USDTOEUR/460872/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/885_22/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/29_47/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/51024_9/
http://huilvda.com/CADTOTRY/94683/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/69485_97/
http://huilvda.com/IDRTOKRW/433/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/41482_48/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/9199_53/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/38814_63/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/2_83/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/78048348_42/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/7150/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/8887_65/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/19_18/
http://huilvda.com/USDTOTRY/95400_84/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/8786/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/31266_33/
http://huilvda.com/USDTOCNY/41164/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/35786_11/
http://huilvda.com/KRWTODKK/12066125/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/51502_96/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/22431/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/26/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/1356012/
http://huilvda.com/PHPTOTWD/597/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/1_69/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/12791088_1/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/3706002_72/
http://huilvda.com/NOKTOAED/85056_5/
http://huilvda.com/SARTOEUR/788585/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/23_97/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/20869088/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/49572396/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/473827_66/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/74990487/
http://huilvda.com/PHPTORUB/4938929/
http://huilvda.com/MYRTODKK/72640_48/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/6858_69/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/285503_32/
http://huilvda.com/CHFTONZD/62170/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/932018_15/
http://huilvda.com/BRLTORUB/5440/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/45745_89/
http://huilvda.com/NZDTOAUD/587887/
http://huilvda.com/THBTOJPY/17795968_14/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/4403955_45/
http://huilvda.com/SGDTONZD/2175402/
http://huilvda.com/INRTOCNY/16064_42/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/3065_25/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/4/
http://huilvda.com/INRTOPHP/34_42/
http://huilvda.com/SARTOCHF/3573877_14/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/36724_48/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/6364252_1/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/52/
http://huilvda.com/NZDTOSGD/3048059/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/65815/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/69024_77/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/8644_44/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/67608_51/
http://huilvda.com/NZDTOMOP/65447_07/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/93055367_65/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/54146_91/
http://huilvda.com/MOPTOAED/3/
http://huilvda.com/SEKTOAED/423_33/
http://huilvda.com/CADTOGBP/34913/
http://huilvda.com/RUBTOINR/8558008_6/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/24544930/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/1271/
http://huilvda.com/USDTOSGD/1944/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/3681_38/
http://huilvda.com/JPYTOAED/60068_79/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/44857_19/
http://huilvda.com/NOKTODKK/15444588_19/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/17156/
http://huilvda.com/SARTOCNY/2528192/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/3_71/
http://huilvda.com/NZDTONOK/642_52/
http://huilvda.com/MYRTOAED/755/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/36057/
http://huilvda.com/DKKTOAED/789301/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/14/
http://huilvda.com/SGDTOUSD/74/
http://huilvda.com/BRLTOKRW/240139/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/6549_47/
http://huilvda.com/JPYTOPHP/97_88/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/11/
http://huilvda.com/CADTOGBP/5726892/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/6047785_44/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/794/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/810283_77/
http://huilvda.com/INRTOTRY/759543_2/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/7921/
http://huilvda.com/SARTOEUR/5735895_55/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/94880/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/84041/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/145519/
http://huilvda.com/TRYTOBRL/80_76/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/326473/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/87806/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/9753/
http://huilvda.com/GBPTODKK/67766_98/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/51253_55/
http://huilvda.com/USDTOHKD/57325/
http://huilvda.com/USDTOUSD/3888819_88/
http://huilvda.com/USDTOTRY/4060/
http://huilvda.com/SGDTOAED/8453_6/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/52149/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/39591/
http://huilvda.com/IDRTOPHP/58884/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/98330/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/16_67/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/43951058/
http://huilvda.com/BRLTONZD/66668/
http://huilvda.com/HKDTOMYR/83_2/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/303280/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/929165_12/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/1897835/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/38828682_36/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/4251825_32/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/45699715/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/79_86/
http://huilvda.com/USDTOSAR/81325/
http://huilvda.com/INRTOIDR/9316_91/
http://huilvda.com/IDRTORUB/5917_26/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/9221003_89/
http://huilvda.com/MYRTOAED/6/
http://huilvda.com/USDTOSGD/63593_94/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/6669_7/
http://huilvda.com/CADTOINR/231/
http://huilvda.com/TRYTORUB/11745693_1/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/655239/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/5895_73/
http://huilvda.com/JPYTONZD/19936/
http://huilvda.com/SARTOTWD/378_35/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/46529_94/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/80686/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/890285/
http://huilvda.com/MOPTOAED/4616510/
http://huilvda.com/IDRTOAED/5562708_83/
http://huilvda.com/BRLTONZD/3336_68/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/97826/
http://huilvda.com/AUDTOAED/76556038_95/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/886/
http://huilvda.com/SEKTONOK/1_74/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/7_94/
http://huilvda.com/JPYTOZAR/28675/
http://huilvda.com/USDTOTRY/61504_43/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/15665/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/84190/
http://huilvda.com/NZDTOINR/99581_84/
http://huilvda.com/EURTOPHP/77189278/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/76496529/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/82644295/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/6884407/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/178966/
http://huilvda.com/CADTOMYR/33344674_79/
http://huilvda.com/CADTOBRL/4857599/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/80649_98/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/818_49/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/83593392/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/27982/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/26754_5/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/5203_4/
http://huilvda.com/CNYTOAED/21894_74/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/8827784_3/
http://huilvda.com/TRYTOUSD/6449_83/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/28954_38/
http://huilvda.com/THBTOSGD/377/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/3_15/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/83398/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/8_87/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/74100899_89/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/3_75/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/3979151/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/48772835/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/288357/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/13364815_53/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/92040_5/
http://huilvda.com/KRWTOSEK/503_3/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/7804/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/59711861_7/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/66/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/5479853/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/1479456/
http://huilvda.com/THBTOJPY/52/
http://huilvda.com/TRYTODKK/272533_52/
http://huilvda.com/SGDTOHKD/79737/
http://huilvda.com/PHPTODKK/672863/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1581995_59/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/665_43/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/196453/
http://huilvda.com/EURTOHKD/32/
http://huilvda.com/THBTOINR/849605/
http://huilvda.com/PHPTORUB/84695/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/96831_59/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/7556116/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/4338_16/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/9792566/
http://huilvda.com/CADTONZD/8692133/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/793865/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/3598/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/56835/
http://huilvda.com/NOKTONOK/3503077/
http://huilvda.com/TRYTODKK/17554879_7/
http://huilvda.com/PHPTONOK/70/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/5833857_27/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/8274_17/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/13_19/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/414/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/84_77/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/68474_4/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/34324288_5/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/453_99/
http://huilvda.com/EURTOJPY/5610926_73/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/55/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/649/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/642/
http://huilvda.com/AUDTOCHF/189_78/
http://huilvda.com/TRYTONOK/91550/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/538769/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/8260/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/83/
http://huilvda.com/USDTOINR/66_69/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/101375_97/
http://huilvda.com/TWDTONZD/2495_91/
http://huilvda.com/TRYTOUSD/527920/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/68163704/
http://huilvda.com/SARTOZAR/599_8/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/64342737_27/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/56730/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/8843636/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/59139657/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/691/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/125637/
http://huilvda.com/CADTOTHB/40_96/
http://huilvda.com/MOPTORUB/92152/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/199459/
http://huilvda.com/SARTONOK/2021_58/
http://huilvda.com/USDTOCAD/4288_33/
http://huilvda.com/CHFTODKK/3288/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/829418/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/59_94/
http://huilvda.com/USDTOKRW/1063/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/470852138_6/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/46392464/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/3393/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/3/
http://huilvda.com/INRTOCHF/73627_15/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/8528_9/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/92928_66/
http://huilvda.com/CADTOTWD/62/
http://huilvda.com/CADTOPHP/53/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/97901_68/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/467/
http://huilvda.com/CNYTONOK/381771/
http://huilvda.com/USDTOPHP/986_15/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/2391016/
http://huilvda.com/NZDTOSGD/9629_4/
http://huilvda.com/NOKTOINR/69/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/675_86/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/78_7/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/34212/
http://huilvda.com/CADTONZD/32_91/
http://huilvda.com/SEKTOSGD/90/
http://huilvda.com/CADTOAED/594982/
http://huilvda.com/CADTOCAD/26415/
http://huilvda.com/DKKTOSEK/22852/
http://huilvda.com/MOPTORUB/4906_38/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/6/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/6/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/58144783/
http://huilvda.com/USDTOAUD/56/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/32229256/
http://huilvda.com/IDRTOBRL/2_29/
http://huilvda.com/MYRTONOK/586_46/
http://huilvda.com/CADTOPHP/54011/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/6299251_8/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/834/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/86/
http://huilvda.com/SARTOSGD/29005074/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/16981148_24/
http://huilvda.com/RUBTOAED/55146431/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/352092/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/1_22/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/16/
http://huilvda.com/CADTOHKD/3540/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/36901/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/78377934_4/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/4_17/
http://huilvda.com/SARTODKK/1018/
http://huilvda.com/CADTOHKD/67455697/
http://huilvda.com/PHPTOGBP/9850733_18/
http://huilvda.com/KRWTOTHB/37472176/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/9546473_93/
http://huilvda.com/INRTOUSD/96696_44/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/13322_14/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/2481501/
http://huilvda.com/BRLTOAED/39808297/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/27784371_58/
http://huilvda.com/TWDTOSEK/25/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/5/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/7401_49/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/1688_1/
http://huilvda.com/IDRTODKK/97057_11/
http://huilvda.com/SARTOINR/3/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/6630_37/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/52_32/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/8346_51/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/3/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/406/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/76/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/1674/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/8_13/
http://huilvda.com/CADTOMYR/96447229_72/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/272/
http://huilvda.com/EURTOAUD/95431_69/
http://huilvda.com/AUDTORUB/1606/
http://huilvda.com/MYRTOGBP/606/
http://huilvda.com/AUDTOAED/99204/
http://huilvda.com/DKKTORUB/35_65/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/7082941_74/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/46191/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/29677_72/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/809_48/
http://huilvda.com/IDRTONOK/9/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/666393_57/
http://huilvda.com/NOKTONZD/99724_96/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/61726/
http://huilvda.com/INRTOIDR/15816/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/9/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/33510_79/
http://huilvda.com/HKDTONOK/95512/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/4_88/
http://huilvda.com/NOKTORUB/11256051_22/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/29705_84/
http://huilvda.com/CADTOHKD/4605/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/67486214/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/1/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/84/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/34/
http://huilvda.com/EURTOSGD/96/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/14449715_54/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/649_6/
http://huilvda.com/CADTOTWD/739/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/66005945_28/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/39_92/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/61414742_76/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/179_21/
http://huilvda.com/MYRTOGBP/65273/
http://huilvda.com/MYRTOMOP/372_71/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/98299/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/289257_72/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/75910/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/46168_27/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/6749/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/11376595_44/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/50129342/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/8_46/
http://huilvda.com/INRTONZD/339_75/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/6272394_1/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/7432363_2/
http://huilvda.com/INRTOSAR/6603815_65/
http://huilvda.com/THBTOGBP/6534540/
http://huilvda.com/TRYTOAUD/5_47/
http://huilvda.com/MYRTODKK/520_73/
http://huilvda.com/SGDTONOK/65511727_17/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/3151972/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/461_99/
http://huilvda.com/THBTOSAR/15198/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/10_78/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/61184167/
http://huilvda.com/SGDTOUSD/5245/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/24/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/672925_5/
http://huilvda.com/KRWTONOK/764_47/
http://huilvda.com/EURTODKK/41240_52/
http://huilvda.com/INRTOAUD/86164/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/721/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/40096/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/72594/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/405285_04/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/3224298/
http://huilvda.com/USDTONOK/22_32/
http://huilvda.com/USDTOTRY/729/
http://huilvda.com/CADTOMYR/3_68/
http://huilvda.com/CADTOKRW/88610482/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/94036340/
http://huilvda.com/AEDTORUB/3815_77/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/93/
http://huilvda.com/CNYTODKK/8_28/
http://huilvda.com/DKKTOJPY/81055/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/57647347/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/23553/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/94482_83/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/46326/
http://huilvda.com/ZARTONZD/97239/
http://huilvda.com/THBTOCHF/660808/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/1429_7/
http://huilvda.com/JPYTORUB/4_46/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/516018_48/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/95483_24/
http://huilvda.com/TWDTOSAR/57537_1/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/95460_35/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/2_47/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/13798/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/66906213_65/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/595/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/65706_6/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/44884896_2/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/6659/
http://huilvda.com/USDTOMYR/545101/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/99354_13/
http://huilvda.com/SARTOZAR/49596_27/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/32871_05/
http://huilvda.com/CHFTONOK/61/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/3680_65/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/89287972/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/59843_27/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/57436776_38/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/8924219/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/8512842/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/9838/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/934429_6/
http://huilvda.com/JPYTONZD/2118341_94/
http://huilvda.com/ZARTOAED/79_27/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/22149300_93/
http://huilvda.com/INRTOKRW/80729316_9/
http://huilvda.com/SEKTONOK/47/
http://huilvda.com/CADTOGBP/131206/
http://huilvda.com/INRTOJPY/69295/
http://huilvda.com/SARTOSAR/62696/
http://huilvda.com/USDTOHKD/46770/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/25_1/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/1545_34/
http://huilvda.com/EURTOTRY/62/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/9376184/
http://huilvda.com/SARTOSEK/620128/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/7/
http://huilvda.com/SARTOAED/47884774/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/137/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/581_57/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/498_19/
http://huilvda.com/TRYTONZD/58863162/
http://huilvda.com/EURTOINR/804699/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/9/
http://huilvda.com/KRWTORUB/50008797/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/3/
http://huilvda.com/CADTOJPY/6/
http://huilvda.com/CADTOEUR/30315_55/
http://huilvda.com/THBTOPHP/2_74/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/39086/
http://huilvda.com/ZARTOUSD/583828/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/86788415_74/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/741/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/8078_93/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/9623224/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/39205574_96/
http://huilvda.com/INRTONOK/24802/
http://huilvda.com/MOPTOAED/45113/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/50/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/8440_64/
http://huilvda.com/THBTOSEK/939698_6/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/754/
http://huilvda.com/THBTOCAD/22300362/
http://huilvda.com/DKKTODKK/61_81/
http://huilvda.com/TWDTOSAR/690_47/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/74712/
http://huilvda.com/EURTOZAR/410/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/52/
http://huilvda.com/NOKTOSEK/44/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/8_4/
http://huilvda.com/ZARTODKK/907009_31/
http://huilvda.com/HKDTONZD/2824976_35/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/2547/
http://huilvda.com/AUDTORUB/36056160_22/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/6/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/914852/
http://huilvda.com/NZDTOMOP/66206002/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/59/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/4322626_74/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/47/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/299511_22/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/31235_47/
http://huilvda.com/USDTOSAR/7463_53/
http://huilvda.com/CADTOAUD/6074_16/
http://huilvda.com/SARTONOK/7415888_22/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/319133993_8/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/4714472/
http://huilvda.com/THBTOUSD/9220_32/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/549022/
http://huilvda.com/INRTODKK/72111153/
http://huilvda.com/NOKTOUSD/97_98/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/662_6/
http://huilvda.com/CADTOCAD/36872/
http://huilvda.com/INRTOSGD/34_64/
http://huilvda.com/CADTOAED/49702_57/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/1758234_16/
http://huilvda.com/NOKTOAED/9695551/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/1585047_45/
http://huilvda.com/MYRTONOK/916402_1/
http://huilvda.com/THBTOGBP/94936609_64/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/499/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/46/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/852/
http://huilvda.com/THBTOCHF/1003382/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/82403206_39/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/9873316_7/
http://huilvda.com/CADTOPHP/541089_9/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/77_51/
http://huilvda.com/USDTOBRL/5047249_11/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/342_49/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/3/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/33942/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/621639/
http://huilvda.com/USDTOCNY/25718_5/
http://huilvda.com/TRYTONOK/1390650/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/3507/
http://huilvda.com/USDTOZAR/4993097_47/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/3/
http://huilvda.com/THBTOTRY/1465876_95/
http://huilvda.com/KRWTODKK/77701973/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/4_23/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/63488/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/5686304_92/
http://huilvda.com/SARTOZAR/4874079/
http://huilvda.com/IDRTOBRL/99407_88/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/46_36/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/6552546_9/
http://huilvda.com/TWDTOEUR/9615_84/
http://huilvda.com/CNYTOAED/5614_74/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/63312935/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/1895411/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/377/
http://huilvda.com/SARTOCHF/591/
http://huilvda.com/AEDTONZD/61794/
http://huilvda.com/INRTONOK/89_94/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/38302_88/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/6181910_82/
http://huilvda.com/THBTODKK/53911_24/
http://huilvda.com/THBTOSGD/25851/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/238_68/
http://huilvda.com/TWDTOINR/948/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/25104_19/
http://huilvda.com/AEDTOINR/2954/
http://huilvda.com/JPYTOAED/16018/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/633724451_2/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/13225_72/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/14_51/
http://huilvda.com/SARTOMOP/979336/
http://huilvda.com/BRLTOINR/6928/
http://huilvda.com/IDRTONZD/69341_85/
http://huilvda.com/TWDTOGBP/2898828/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/9/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/71856331_43/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/9_82/
http://huilvda.com/SEKTOINR/4807_95/
http://huilvda.com/SARTOPHP/7388880_11/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/8586/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/23/
http://huilvda.com/SARTOCNY/79128/
http://huilvda.com/THBTOMYR/835644_3/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/19376778/
http://huilvda.com/EURTOMOP/23492/
http://huilvda.com/SARTOUSD/826_83/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/604763/
http://huilvda.com/EURTOMYR/43_81/
http://huilvda.com/AEDTODKK/2084/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/2/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/82795_92/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/26354/
http://huilvda.com/DKKTOINR/70771431/
http://huilvda.com/USDTOAED/63686_99/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/1240/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/4309046/
http://huilvda.com/THBTOSAR/4774/
http://huilvda.com/MOPTONOK/3913/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/1900/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/371380/
http://huilvda.com/RUBTONOK/38421273/
http://huilvda.com/BRLTODKK/37090_88/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/85355782/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/8/
http://huilvda.com/BRLTONOK/241344_63/
http://huilvda.com/MYRTOINR/7058/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/4_5/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/6278345/
http://huilvda.com/EURTODKK/710/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/62786/
http://huilvda.com/PHPTORUB/512/
http://huilvda.com/USDTOINR/8959/
http://huilvda.com/EURTOUSD/9665491/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/306800/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/306800/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/36000/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/15960/
http://huilvda.com/INRTOTWD/3/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/98838442_8/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/35212349_66/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/13517_8/
http://huilvda.com/INRTORUB/7781/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/54031014_27/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/203075/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/98873/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/81_7/
http://huilvda.com/CHFTOINR/5_32/
http://huilvda.com/THBTOINR/40812_88/
http://huilvda.com/INRTORUB/2301_38/
http://huilvda.com/BRLTOINR/9078_3/
http://huilvda.com/DKKTORUB/90041756/
http://huilvda.com/EURTOHKD/148961_1/
http://huilvda.com/SARTOTWD/8277704_6/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/8/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/52448678/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/31124/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/628/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/7789576_15/
http://huilvda.com/SARTOKRW/65391182_94/
http://huilvda.com/EURTOMOP/9019129_95/
http://huilvda.com/NOKTORUB/3295099/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/5083/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/666546/
http://huilvda.com/EURTONZD/5415003/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/67194/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/651_68/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/1241419/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/832/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/40827/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/58_97/
http://huilvda.com/EURTOIDR/36126_09/
http://huilvda.com/SARTOUSD/4006600_68/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/44308/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/99656_29/
http://huilvda.com/THBTOBRL/788128_96/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/74_48/
http://huilvda.com/KRWTONOK/30393/
http://huilvda.com/INRTOTWD/32/
http://huilvda.com/SARTOTHB/17887/
http://huilvda.com/EURTOJPY/14/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/6910/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/4715998_52/
http://huilvda.com/CNYTOINR/95/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/2952_45/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/534_19/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/84_5/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/65371/
http://huilvda.com/SARTOHKD/56232_34/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/34054_4/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/675136_99/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/7_67/
http://huilvda.com/USDTOCAD/36733651/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/33662_87/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/746_3/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/5840/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/3537714_47/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/422_3/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/474_3/
http://huilvda.com/CADTODKK/812389/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/53744144_3/
http://huilvda.com/MOPTODKK/422008_24/
http://huilvda.com/IDRTORUB/35575/
http://huilvda.com/USDTOSGD/19543099_79/
http://huilvda.com/CNYTOINR/61928/
http://huilvda.com/USDTOIDR/4/
http://huilvda.com/SARTOBRL/810131/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/9645807_38/
http://huilvda.com/SARTOPHP/7_55/
http://huilvda.com/TRYTOAUD/96009_73/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/20757_18/
http://huilvda.com/DKKTOMYR/2480/
http://huilvda.com/TRYTONOK/21053_58/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/919521/
http://huilvda.com/DKKTORUB/986_32/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/5919/
http://huilvda.com/CADTOAUD/274/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/498699_77/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/87284493_85/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/8664_11/
http://huilvda.com/USDTONOK/33/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/79_75/
http://huilvda.com/DKKTOAED/7478/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/63/
http://huilvda.com/SARTODKK/5696833_22/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/21157_67/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/7385828_25/
http://huilvda.com/TWDTOGBP/63_28/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/826_46/
http://huilvda.com/INRTOBRL/178508_5/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/914_93/
http://huilvda.com/USDTOHKD/147364_8/
http://huilvda.com/SARTOBRL/25/
http://huilvda.com/TRYTOINR/9/
http://huilvda.com/SGDTOCHF/94744/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/6850/
http://huilvda.com/THBTOCHF/6674/
http://huilvda.com/INRTOSAR/3902673_98/
http://huilvda.com/KRWTOTHB/6041_34/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/34_19/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/226/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/9644281/
http://huilvda.com/SARTOSEK/17766/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/2611048_18/
http://huilvda.com/INRTOTRY/4265406/
http://huilvda.com/CADTOCAD/69219613_44/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/80606_3/
http://huilvda.com/EURTOCHF/81/
http://huilvda.com/THBTOSEK/4982/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/6_44/
http://huilvda.com/SEKTODKK/722925/
http://huilvda.com/NZDTOSGD/971798_53/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/92_71/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/7/
http://huilvda.com/USDTOCAD/48632/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/647_35/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/9679071/
http://huilvda.com/JPYTOPHP/64670/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/287/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/475/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/5711/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/43645/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/729366_86/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/83948_6/
http://huilvda.com/TRYTOAUD/84/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/4231_88/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/47823739/
http://huilvda.com/CADTONOK/877779_6/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/77357_12/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/377/
http://huilvda.com/DKKTOAED/53092/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/32_32/
http://huilvda.com/EURTORUB/53684639/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/62252_87/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/3_24/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/3487/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/495525_68/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/120/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/27318_8/
http://huilvda.com/AEDTORUB/27213/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/499_22/
http://huilvda.com/SARTOAUD/81576_95/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/61/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/9758_6/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/4_74/
http://huilvda.com/BRLTOKRW/26/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/512_16/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/329/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/193_67/
http://huilvda.com/CADTOBRL/3474/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/953_67/
http://huilvda.com/CNYTOAED/877378_6/
http://huilvda.com/JPYTONZD/9939_76/
http://huilvda.com/NZDTORUB/7246041/
http://huilvda.com/SGDTOTWD/868_36/
http://huilvda.com/BRLTORUB/22054_98/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/59576058/
http://huilvda.com/BRLTONZD/11477_16/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/1337854_27/
http://huilvda.com/JPYTOAED/846/
http://huilvda.com/SARTOAUD/590_98/
http://huilvda.com/PHPTONZD/74312/
http://huilvda.com/USDTOAED/1702_25/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/8796_1/
http://huilvda.com/TRYTOAUD/40060_88/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/69_6/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/49236_5/
http://huilvda.com/AEDTODKK/86593_55/
http://huilvda.com/TRYTODKK/8205378/
http://huilvda.com/SARTOIDR/1027491/
http://huilvda.com/INRTOEUR/2/
http://huilvda.com/SARTOTHB/1693384_27/
http://huilvda.com/EURTOPHP/31794/
http://huilvda.com/SARTONOK/654/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/4/
http://huilvda.com/SARTOJPY/7/
http://huilvda.com/CADTONZD/2127344/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/9_53/
http://huilvda.com/THBTOAED/899301_2/
http://huilvda.com/SARTOTWD/721_4/
http://huilvda.com/DKKTONZD/795_58/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/6620447_65/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/331753_4/
http://huilvda.com/BRLTODKK/48035/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/51485848_84/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/3812_91/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/7505_91/
http://huilvda.com/THBTOCHF/6693/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/72604_85/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/56090/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/582849_77/
http://huilvda.com/SARTOJPY/4340/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/8253/
http://huilvda.com/INRTOGBP/42_95/
http://huilvda.com/CNYTONOK/402033_42/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/9744_45/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/6/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/79/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/721/
http://huilvda.com/CADTONOK/9737818/
http://huilvda.com/THBTOAUD/2276575/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/7936/
http://huilvda.com/INRTOBRL/62855_67/
http://huilvda.com/AUDTOAED/77/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/79/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/10241_07/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/50596261/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/5377_2/
http://huilvda.com/THBTOAUD/212213_7/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/856090/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/35905098/
http://huilvda.com/EURTOJPY/57258_83/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/80_46/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/9515/
http://huilvda.com/SEKTONZD/454548_7/
http://huilvda.com/NOKTORUB/99650_52/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/9350550/
http://huilvda.com/BRLTOINR/2_18/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/5735_97/
http://huilvda.com/EURTOTHB/64/
http://huilvda.com/SARTOZAR/377_9/
http://huilvda.com/INRTOAUD/1946527_96/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/66070199_7/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/53619/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/21180_56/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/89484810/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/62_19/
http://huilvda.com/AUDTORUB/6840326/
http://huilvda.com/USDTOCAD/7_55/
http://huilvda.com/CADTOCNY/4649622/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/99926_66/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/8_7/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/1293/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/76406502/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/9163782/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/11738228_11/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/8105111_28/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/4_16/
http://huilvda.com/JPYTONZD/10140633_35/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/5706/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/474/
http://huilvda.com/TRYTOMOP/7906_95/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/8142206/
http://huilvda.com/EURTOTWD/8628/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/8244/
http://huilvda.com/KRWTOSEK/609_56/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/3343317_97/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/63177132_33/
http://huilvda.com/CADTOUSD/6157801/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/4444527/
http://huilvda.com/NOKTOINR/46883/
http://huilvda.com/THBTOCNY/544_34/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/23206_47/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/4_67/
http://huilvda.com/NOKTOEUR/1583521/
http://huilvda.com/USDTOSGD/7444_87/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/992426_9/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/50500/
http://huilvda.com/TRYTONZD/33987/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/52_16/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/51681160_5/
http://huilvda.com/TWDTOEUR/78_87/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/450329_9/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/96770_88/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/2253_49/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/963/
http://huilvda.com/MOPTODKK/1024439/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/92341_47/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/520992_3/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/2048/
http://huilvda.com/SARTOHKD/45287/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/76717/
http://huilvda.com/CADTOGBP/7981_14/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/423/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/5/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/757091/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/8/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/25187_6/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/7393305_7/
http://huilvda.com/HKDTODKK/10863900_69/
http://huilvda.com/HKDTODKK/54719/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/2/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/24_69/
http://huilvda.com/USDTOCAD/44844_8/
http://huilvda.com/NOKTOINR/8123/
http://huilvda.com/CNYTOINR/73238611/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/3017_35/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/55/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/433788531/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/5289_7/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/118_37/
http://huilvda.com/THBTONZD/1669275/
http://huilvda.com/NZDTOSGD/7072_2/
http://huilvda.com/GBPTOAED/3823_4/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/2_82/
http://huilvda.com/INRTOPHP/8922693_16/
http://huilvda.com/SARTOTRY/59_2/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/4711420/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/77259/
http://huilvda.com/KRWTODKK/1497_7/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/5_66/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/743_69/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/10_45/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/78471_79/
http://huilvda.com/CNYTOAED/89645/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/89/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/237_24/
http://huilvda.com/HKDTORUB/8_88/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/8224_54/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/1595711_21/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/36071419/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/3201/
http://huilvda.com/USDTODKK/1/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/53_25/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/71/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/9960_54/
http://huilvda.com/USDTOIDR/462078_28/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/85_59/
http://huilvda.com/CHFTONZD/85_11/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/55352_15/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/629_16/
http://huilvda.com/CADTOPHP/4135/
http://huilvda.com/SEKTOINR/2/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/61323189_2/
http://huilvda.com/ZARTODKK/1126_5/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/4_38/
http://huilvda.com/USDTOCHF/14670_49/
http://huilvda.com/MOPTOAED/57_14/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/750_79/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/4495_88/
http://huilvda.com/THBTOHKD/5393_13/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/21_47/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/112865687_5/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/17_4/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/992138/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/55759/
http://huilvda.com/KRWTOINR/21798_6/
http://huilvda.com/THBTOMYR/7_44/
http://huilvda.com/TRYTOAED/95716/
http://huilvda.com/TWDTOINR/3976099/
http://huilvda.com/TWDTOSEK/90057015_99/
http://huilvda.com/IDRTOINR/94707_35/
http://huilvda.com/CADTOSEK/74/
http://huilvda.com/USDTOPHP/31/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/7977/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/483516933/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/9907/
http://huilvda.com/SARTOTHB/503_15/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/1468_22/
http://huilvda.com/INRTOZAR/888788_14/
http://huilvda.com/IDRTOKRW/70/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/3288996/
http://huilvda.com/PHPTORUB/38346505/
http://huilvda.com/EURTOTHB/96339058_35/
http://huilvda.com/CADTOJPY/5491907/
http://huilvda.com/EURTONZD/775_37/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/965_76/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/184/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/3/
http://huilvda.com/SARTOEUR/15072107/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/8905_58/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/98037_83/
http://huilvda.com/EURTOPHP/8_41/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/82035/
http://huilvda.com/INRTOSAR/99910974/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/809/
http://huilvda.com/DKKTOTWD/32230_12/
http://huilvda.com/TWDTOSAR/466900_17/
http://huilvda.com/CADTOAUD/940456/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/409510/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/640_74/
http://huilvda.com/USDTOJPY/835/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/45896/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/1013910/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/21/
http://huilvda.com/SARTORUB/18427681/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/96168/
http://huilvda.com/AEDTOCHF/10172_4/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/8024561_91/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/30_75/
http://huilvda.com/USDTOEUR/26973962_34/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/16274/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/282482/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/74615_83/
http://huilvda.com/USDTOEUR/7044/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/61791634_36/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/61098/
http://huilvda.com/THBTONZD/6/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/8723092_33/
http://huilvda.com/CADTOSGD/512706/
http://huilvda.com/CADTOTWD/620434/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/7102472_4/
http://huilvda.com/BRLTONZD/34/
http://huilvda.com/INRTOGBP/169_42/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/24/
http://huilvda.com/SARTONOK/52463936_36/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/70324/
http://huilvda.com/CADTOGBP/2/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/22_21/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/82134_97/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/14414_11/
http://huilvda.com/EURTOBRL/1751_88/
http://huilvda.com/SARTOHKD/283455/
http://huilvda.com/THBTOAED/575832/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/45/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/15178_38/
http://huilvda.com/AEDTORUB/927_7/
http://huilvda.com/EURTOMOP/89335_84/
http://huilvda.com/USDTOAED/61733_32/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/431041_32/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/18_66/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/3864557_24/
http://huilvda.com/DKKTOIDR/9273645_38/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/1_6/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/1_11/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/55010628/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/19469_54/
http://huilvda.com/THBTOJPY/6287/
http://huilvda.com/MYRTOJPY/49377/
http://huilvda.com/MYRTOSGD/13088/
http://huilvda.com/MOPTONZD/951/
http://huilvda.com/SARTOSGD/513607/
http://huilvda.com/INRTOKRW/687328_96/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/1902887/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/54493/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/249935/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/87475/
http://huilvda.com/DKKTONOK/81274/
http://huilvda.com/MYRTORUB/24303841_02/
http://huilvda.com/EURTOHKD/140407_9/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/839519_98/
http://huilvda.com/SGDTONZD/88258/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/89542795_4/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/59507_6/
http://huilvda.com/MYRTONOK/24183297_8/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/2589/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/497341/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/210613/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/12_81/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/511043/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/46937_39/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/55172_46/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/3_8/
http://huilvda.com/INRTOZAR/52180_52/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/2091181/
http://huilvda.com/CHFTONOK/85772/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/6156275_45/
http://huilvda.com/THBTOCHF/21639/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/68_3/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/8289/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/3906824/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/75/
http://huilvda.com/INRTOTWD/54920601/
http://huilvda.com/SARTOKRW/9954798/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/30872750/
http://huilvda.com/SARTOUSD/9335443_42/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/55779671_1/
http://huilvda.com/NOKTODKK/263/
http://huilvda.com/USDTOCHF/370_78/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/41_87/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/36/
http://huilvda.com/USDTOINR/670467/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/29471993_71/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/567/
http://huilvda.com/CADTOGBP/56412/
http://huilvda.com/USDTOTWD/85116/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/1325800/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/77717232_6/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/441_9/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/9835/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/18245935/
http://huilvda.com/EURTONZD/991543_89/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/4063/
http://huilvda.com/IDRTONZD/3596/
http://huilvda.com/TWDTODKK/7/
http://huilvda.com/MYRTOIDR/94456124_55/
http://huilvda.com/USDTOHKD/908214/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/36_65/
http://huilvda.com/AEDTOAED/1968/
http://huilvda.com/AUDTOCHF/51_56/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/615612_26/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/29708_58/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/32/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/5766108/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/5_9/
http://huilvda.com/AEDTONOK/48788094_14/
http://huilvda.com/CNYTONOK/609_71/
http://huilvda.com/NZDTORUB/7/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/88129_61/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/2501032/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/2752/
http://huilvda.com/INRTOBRL/4044_6/
http://huilvda.com/SEKTONOK/5772058_22/
http://huilvda.com/THBTOCNY/779/
http://huilvda.com/IDRTODKK/753628_26/
http://huilvda.com/CHFTOAED/58446_95/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/57754_46/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/9/
http://huilvda.com/JPYTOAED/82717539_3/
http://huilvda.com/SARTOIDR/78123116_86/
http://huilvda.com/INRTOPHP/557308_94/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/2205774/
http://huilvda.com/SARTOSGD/73101/
http://huilvda.com/DKKTOAED/5223658/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/18563485/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/8061/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/572_41/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/565/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/675289/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/212_4/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/204/
http://huilvda.com/CHFTOTRY/70983/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/19/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/558/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/41325_63/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/919/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/295069/
http://huilvda.com/KRWTOSEK/7189905_82/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/6_55/
http://huilvda.com/INRTOBRL/79571008_59/
http://huilvda.com/NOKTOINR/370_49/
http://huilvda.com/CHFTODKK/8/
http://huilvda.com/MYRTOAED/1950/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/67396187_15/
http://huilvda.com/NOKTONOK/55479_14/
http://huilvda.com/CADTOJPY/557750_53/
http://huilvda.com/THBTOINR/9666/
http://huilvda.com/GBPTONOK/749/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/55085396/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/39159798/
http://huilvda.com/JPYTOZAR/1687433/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/38_16/
http://huilvda.com/TWDTORUB/12975/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/4170496/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/17_65/
http://huilvda.com/CNYTONZD/53646326_19/
http://huilvda.com/RUBTOAED/787_87/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/84362_82/
http://huilvda.com/INRTOKRW/815853_1/
http://huilvda.com/THBTOBRL/50776_82/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/91422_46/
http://huilvda.com/INRTORUB/452739/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/88_18/
http://huilvda.com/THBTOAED/69384407_25/
http://huilvda.com/TWDTOEUR/84_47/
http://huilvda.com/TWDTONZD/36449671_8/
http://huilvda.com/RUBTOAED/554_13/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/69205_7/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/2/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/50_59/
http://huilvda.com/SEKTONOK/69424_26/
http://huilvda.com/HKDTONZD/51093697_31/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/4_36/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/8134577_85/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/20310616_72/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/54_4/
http://huilvda.com/MYRTONZD/8_98/
http://huilvda.com/IDRTONOK/5925_7/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/57009/
http://huilvda.com/THBTOBRL/4_97/
http://huilvda.com/RUBTODKK/63373/
http://huilvda.com/AUDTOCHF/7486689_63/
http://huilvda.com/EURTOEUR/26073694/
http://huilvda.com/MYRTOINR/7_59/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/19100_9/
http://huilvda.com/CADTOIDR/6784632/
http://huilvda.com/SARTOINR/440/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/49144_3/
http://huilvda.com/SARTOMYR/867/
http://huilvda.com/TWDTODKK/51711678_36/
http://huilvda.com/KRWTONZD/82/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/1_5/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/88303_57/
http://huilvda.com/AEDTOINR/8_79/
http://huilvda.com/TRYTONZD/563/
http://huilvda.com/MOPTONOK/499/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/830/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/67547249/
http://huilvda.com/TRYTODKK/65120_1/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/7444574_44/
http://huilvda.com/IDRTORUB/9181787/
http://huilvda.com/CADTOTRY/719/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/69747/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/3/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/5409052_78/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/5373/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/104534/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/7742/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/30_19/
http://huilvda.com/AEDTOCHF/88868_87/
http://huilvda.com/JPYTODKK/5925867/
http://huilvda.com/CNYTORUB/1393702/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/8467676/
http://huilvda.com/CADTOHKD/65882/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/4940454_99/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/683269_7/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/3198664/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/55237/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/37278_58/
http://huilvda.com/EURTOTHB/40487/
http://huilvda.com/THBTOZAR/56336617_44/
http://huilvda.com/TWDTOSEK/5_21/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/94/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/72053_29/
http://huilvda.com/NOKTOAED/19408_83/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/68_93/
http://huilvda.com/TRYTONOK/13_8/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/18400_45/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/11/
http://huilvda.com/SARTOUSD/70705/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/15122_53/
http://huilvda.com/TWDTOAED/7803156_3/
http://huilvda.com/CHFTOTRY/438196/
http://huilvda.com/HKDTODKK/7736780/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/3/
http://huilvda.com/USDTOMOP/780147/
http://huilvda.com/TRYTOUSD/753/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/88386_98/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/72460_74/
http://huilvda.com/JPYTOZAR/50175_31/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/99/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/79494881/
http://huilvda.com/PHPTOMOP/641_3/
http://huilvda.com/INRTOAED/852/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/62981820/
http://huilvda.com/INRTOUSD/76345467/
http://huilvda.com/PHPTOAED/12244/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/64728951_31/
http://huilvda.com/EURTOMYR/89530_51/
http://huilvda.com/GBPTORUB/8488_53/
http://huilvda.com/MOPTONOK/58_93/
http://huilvda.com/AUDTORUB/56504/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/713_38/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/373_72/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/270885_71/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/97373/
http://huilvda.com/TRYTORUB/1202204_95/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/26935_44/
http://huilvda.com/USDTORUB/971645/
http://huilvda.com/ZARTOAED/4746057_49/
http://huilvda.com/CHFTODKK/672/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/5_85/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/96_31/
http://huilvda.com/AUDTOAED/20508_77/
http://huilvda.com/BRLTOAED/6507515_52/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/7799_86/
http://huilvda.com/SARTOCAD/29033/
http://huilvda.com/CHFTONOK/8452570/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/72338509_32/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/34466/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/11227/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/931118_78/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/398800_14/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/69063_78/
http://huilvda.com/ZARTOINR/31545/
http://huilvda.com/NZDTORUB/82973_57/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/3406/
http://huilvda.com/USDTOCAD/38738656/
http://huilvda.com/SGDTOTRY/667231/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/1565363_59/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/4082/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/81180974/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/6_6/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/90601/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/12508_43/
http://huilvda.com/USDTODKK/81002_49/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/963970_67/
http://huilvda.com/CADTOTHB/72/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/2606470/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/5086634_6/
http://huilvda.com/JPYTOZAR/17730_86/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/2532_56/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/640484/
http://huilvda.com/MOPTORUB/479/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/85735559/
http://huilvda.com/THBTOIDR/98473/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/2856562/
http://huilvda.com/EURTOAUD/9457514/
http://huilvda.com/EURTOTHB/4134333_94/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/37685632/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/42335_2/
http://huilvda.com/USDTOIDR/225078_21/
http://huilvda.com/TWDTOGBP/4164545/
http://huilvda.com/NZDTOBRL/332758_93/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/19092/
http://huilvda.com/THBTOAED/909/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/9213227_2/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/64/
http://huilvda.com/THBTOAED/5_88/
http://huilvda.com/KRWTORUB/8_73/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/475643_59/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/11542916_45/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/4/
http://huilvda.com/SEKTONOK/91021370/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/6071114/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/56/
http://huilvda.com/CNYTONOK/277202_48/
http://huilvda.com/BRLTORUB/10351204_94/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/7283289/
http://huilvda.com/GBPTODKK/80424_46/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/10758614_4/
http://huilvda.com/CADTOSGD/8457148/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/1316797/
http://huilvda.com/MYRTOAED/64803719_75/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/1194_93/
http://huilvda.com/RUBTOTRY/32/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/7487130_24/
http://huilvda.com/CADTOHKD/11603_15/
http://huilvda.com/EURTOAED/5031991/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/50_41/
http://huilvda.com/INRTOSEK/340_97/
http://huilvda.com/ZARTOINR/55147_33/
http://huilvda.com/HKDTOMYR/5871/
http://huilvda.com/TRYTOUSD/64397835_49/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/6995508_32/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/47562/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/86_66/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/47192/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/469/
http://huilvda.com/MOPTORUB/8140_98/
http://huilvda.com/MYRTOINR/93990_78/
http://huilvda.com/ZARTODKK/778484_17/
http://huilvda.com/CADTOSAR/85818_66/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/83201241/
http://huilvda.com/SARTOTWD/6118_6/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/302379_45/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/1233_46/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/45980_56/
http://huilvda.com/EURTOTHB/53144/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/67148_94/
http://huilvda.com/SARTOCNY/1_85/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/39_28/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/68330025/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/33329_6/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/267/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/529_15/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/6_55/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/96213_55/
http://huilvda.com/CHFTODKK/99/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/753/
http://huilvda.com/SARTOTHB/824/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/4552/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/3350/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/4895136/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/35_34/
http://huilvda.com/IDRTORUB/92673/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/2517/
http://huilvda.com/THBTOSEK/38_9/
http://huilvda.com/THBTOSAR/82/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/1_83/
http://huilvda.com/EURTOCAD/1_1/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/25_36/
http://huilvda.com/THBTONOK/4_33/
http://huilvda.com/MYRTOTHB/12_77/
http://huilvda.com/CADTOKRW/337/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/196/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/4290_27/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/520_28/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/147182_46/
http://huilvda.com/SGDTOCHF/5924341_54/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/3870797_53/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/482876_93/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/7/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/8768868/
http://huilvda.com/AEDTONZD/6002619_4/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/25_51/
http://huilvda.com/MYRTOAED/658550/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/1/
http://huilvda.com/PHPTORUB/6/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/56347/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/71795296_72/
http://huilvda.com/INRTOJPY/37241/
http://huilvda.com/TRYTOMYR/1_5/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/753032_74/
http://huilvda.com/THBTOCNY/888/
http://huilvda.com/CADTOJPY/21/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/46/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/844_26/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/45940804_55/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/4963037_51/
http://huilvda.com/SARTOAED/9308435_31/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/230/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/220/
http://huilvda.com/USDTOSGD/11/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/9899/
http://huilvda.com/HKDTONOK/51559099_2/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/18368172_41/
http://huilvda.com/EURTOTWD/8512_98/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/24570/
http://huilvda.com/EURTOUSD/7307076/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/17675423/
http://huilvda.com/BRLTOKRW/57119393_3/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/65296/
http://huilvda.com/SARTOMYR/82_54/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/42477/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/5_4/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/9/
http://huilvda.com/SARTOCHF/148/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/89_89/
http://huilvda.com/INRTOEUR/95150/
http://huilvda.com/MYRTOJPY/169323_07/
http://huilvda.com/SGDTOAED/961406_3/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/841167_8/
http://huilvda.com/CADTOSAR/740/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/590008/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/71/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/483_02/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/499_48/
http://huilvda.com/USDTOUSD/71993/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/47781/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/6_71/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/827907_34/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/920_78/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/4631464/
http://huilvda.com/THBTODKK/8816/
http://huilvda.com/USDTOCNY/36268/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/6881_95/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/77_32/
http://huilvda.com/TRYTOAED/75176479_8/
http://huilvda.com/TRYTORUB/45518136/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/876_36/
http://huilvda.com/SEKTONZD/786_3/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/55517/
http://huilvda.com/NZDTONOK/308254_64/
http://huilvda.com/JPYTONZD/5/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/11692452/
http://huilvda.com/ZARTODKK/135309_57/
http://huilvda.com/INRTOIDR/47/
http://huilvda.com/AEDTONOK/9/
http://huilvda.com/DKKTONZD/139_91/
http://huilvda.com/DKKTOMYR/57476_39/
http://huilvda.com/JPYTOPHP/94799_91/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/517_2/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/3080/
http://huilvda.com/USDTOINR/909_8/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/8521/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/252498/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/55823922_69/
http://huilvda.com/THBTOGBP/9591/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/550/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/4624581_73/
http://huilvda.com/RUBTODKK/8773462/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/91_65/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/42867/
http://huilvda.com/USDTOAED/3_88/
http://huilvda.com/HKDTOMYR/8552057/
http://huilvda.com/EURTOSGD/752_6/
http://huilvda.com/KRWTORUB/5_41/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/3_84/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/156/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/63718819/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/49450325/
http://huilvda.com/SARTOPHP/90969_54/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/545833/
http://huilvda.com/INRTOIDR/26469/
http://huilvda.com/CADTOKRW/76_61/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/970745_23/
http://huilvda.com/TRYTONOK/69097542_3/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/171_8/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/61776375/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/19392037_71/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/68404793/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/21862268/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/539226/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/47297/
http://huilvda.com/ZARTONOK/735393_98/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/955/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/147487_31/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/448_9/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/96311/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/42/
http://huilvda.com/EURTOAED/50989_21/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/7333033/
http://huilvda.com/THBTOBRL/338085/
http://huilvda.com/SARTONOK/191631/
http://huilvda.com/CADTOHKD/6/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/5_72/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/362194/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/1959_53/
http://huilvda.com/IDRTOUSD/67698/
http://huilvda.com/AUDTORUB/1_26/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/87211_6/
http://huilvda.com/PHPTODKK/78231_54/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/6813166_04/
http://huilvda.com/THBTOSGD/5915186_98/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/463831_46/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/44669/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/16906380_8/
http://huilvda.com/SEKTODKK/963817/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/34278511/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/137539/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/93125_52/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/588649_75/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/37969613_87/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/47538_31/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/9339/
http://huilvda.com/CADTOJPY/77470_38/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/6672_56/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/514965/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/9_96/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/3802912/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/214068_3/
http://huilvda.com/EURTOSGD/5446588_19/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/532894/
http://huilvda.com/ZARTOAED/14918160_7/
http://huilvda.com/MOPTORUB/480037929_4/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/46990_13/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/91834664/
http://huilvda.com/PHPTOGBP/534/
http://huilvda.com/CADTOCNY/3594/
http://huilvda.com/TRYTODKK/3876_89/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/6687/
http://huilvda.com/SARTOINR/4416162_86/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/181087_65/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/3702/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/6878/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/98978/
http://huilvda.com/INRTOINR/24_96/
http://huilvda.com/GBPTOINR/560/
http://huilvda.com/INRTOTWD/3131_88/
http://huilvda.com/SARTOZAR/92889046_65/
http://huilvda.com/SARTOTHB/16/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/81132_87/
http://huilvda.com/SARTOMYR/30573_84/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/21_76/
http://huilvda.com/KRWTOAED/2_73/
http://huilvda.com/NOKTONOK/349_39/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/6725_63/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/631_44/
http://huilvda.com/RUBTOINR/619/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/2_55/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/6_91/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/63157/
http://huilvda.com/EURTOTHB/8539/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/4/
http://huilvda.com/DKKTONZD/9031183/
http://huilvda.com/SARTOCNY/4563_63/
http://huilvda.com/SARTOCHF/58192/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/88/
http://huilvda.com/INRTOHKD/60625_13/
http://huilvda.com/MYRTOINR/4935/
http://huilvda.com/DKKTOAED/647/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/8_52/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/6_7/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/22845/
http://huilvda.com/INRTOIDR/29644/
http://huilvda.com/INRTOHKD/46_28/
http://huilvda.com/DKKTOSEK/348_88/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/94096/
http://huilvda.com/SGDTOTRY/95164132_97/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/6/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/5350306_59/
http://huilvda.com/PHPTORUB/50245_17/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/80776453/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/3068/
http://huilvda.com/AEDTONZD/60882_5/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/9_27/
http://huilvda.com/MYRTOTHB/66762948/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/98780465_68/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/9/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/5435_2/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/9044611/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/81679940/
http://huilvda.com/THBTOAUD/784221_63/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/58_3/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/17147469_24/
http://huilvda.com/INRTOKRW/213_85/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/759944_2/
http://huilvda.com/TWDTOBRL/76905/
http://huilvda.com/RUBTONOK/2_88/
http://huilvda.com/AEDTONZD/6_84/
http://huilvda.com/CHFTORUB/2869/
http://huilvda.com/JPYTONOK/43343_57/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/4216/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/66114449/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/59058/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/8696/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/1571466_3/
http://huilvda.com/MYRTOAED/86590/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/789180_26/
http://huilvda.com/CADTOTWD/28840/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/4080/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/43/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/76/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/6964_78/
http://huilvda.com/CADTOMOP/9984858/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/85953_81/
http://huilvda.com/SGDTOTWD/8478205/
http://huilvda.com/CADTOSAR/84/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/965175_9/
http://huilvda.com/EURTOJPY/35856_98/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/3/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/79044_25/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/34203743_28/
http://huilvda.com/CADTOSGD/30627_58/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/3632/
http://huilvda.com/CNYTOINR/39475657_5/
http://huilvda.com/USDTODKK/58_53/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/32/
http://huilvda.com/INRTOTHB/867/
http://huilvda.com/NZDTONZD/3226_74/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/63268_89/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/92_63/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/505779/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/53631061_9/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/43258309/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/8/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/46734/
http://huilvda.com/SARTOIDR/101_98/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/53_77/
http://huilvda.com/CADTODKK/233822_63/
http://huilvda.com/USDTOSAR/5208551_57/
http://huilvda.com/THBTOSAR/3690743/
http://huilvda.com/THBTONZD/4019739_22/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/237_53/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/43192_5/
http://huilvda.com/ZARTOUSD/58_19/
http://huilvda.com/ZARTONZD/30/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/2211725/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/4130_51/
http://huilvda.com/KRWTONOK/9/
http://huilvda.com/SEKTONZD/474590/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/819/
http://huilvda.com/USDTOIDR/5_21/
http://huilvda.com/TWDTOINR/84104561_26/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/12325692_3/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/5_68/
http://huilvda.com/CADTOIDR/22646737_75/
http://huilvda.com/HKDTORUB/4947931_43/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/7855_2/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/9664_47/
http://huilvda.com/CADTOINR/21986/
http://huilvda.com/CNYTOINR/5_44/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/987_86/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/29421_35/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/48290657_32/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/1_28/
http://huilvda.com/SARTOJPY/442/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/25556_23/
http://huilvda.com/INRTOJPY/69491/
http://huilvda.com/THBTOMYR/746242_99/
http://huilvda.com/ZARTORUB/781672/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/721691_93/
http://huilvda.com/SEKTOINR/31673_7/
http://huilvda.com/EURTOCAD/707_74/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/4756_21/
http://huilvda.com/EURTOTHB/2003901_42/
http://huilvda.com/AUDTOINR/48742318/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/2838_93/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/8797571/
http://huilvda.com/INRTOMYR/8036/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/1873/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/73522_86/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/4765589_15/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/6_38/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/75/
http://huilvda.com/INRTOMYR/80263924/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/68934/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/23907_92/
http://huilvda.com/INRTOCNY/28721_9/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/52132821_54/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/777889/
http://huilvda.com/JPYTOIDR/2108407_96/
http://huilvda.com/SARTOJPY/765087_98/
http://huilvda.com/ZARTONZD/40439_3/
http://huilvda.com/EURTOMYR/5622980/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/5/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/3218195/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/3341/
http://huilvda.com/CADTOCNY/23847_4/
http://huilvda.com/INRTOCAD/3993_27/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/7497/
http://huilvda.com/AEDTONZD/599/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/6070520_15/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/324367_13/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/2/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/22_55/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/40728_28/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/64487862/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/1099801_58/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/2841608_36/
http://huilvda.com/USDTOCAD/82984/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/36329_72/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/3189661_91/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/776226_65/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/8/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/84948372_82/
http://huilvda.com/USDTOBRL/16750_14/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/66492_66/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/94410347/
http://huilvda.com/EURTOPHP/545406/
http://huilvda.com/SARTOMYR/99277901_5/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/2268946_14/
http://huilvda.com/EURTOMYR/44526/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/55645_15/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/23_74/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/3726007/
http://huilvda.com/THBTOCAD/88143563_34/
http://huilvda.com/NZDTOINR/44585/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/111324_61/
http://huilvda.com/THBTODKK/898_8/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/3959619/
http://huilvda.com/INRTODKK/1731073/
http://huilvda.com/SARTOBRL/3/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/95104_76/
http://huilvda.com/BRLTOKRW/2506_18/
http://huilvda.com/ZARTODKK/10953927/
http://huilvda.com/NOKTOUSD/7477_68/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/4063_81/
http://huilvda.com/THBTOIDR/65075325/
http://huilvda.com/USDTOMOP/565_14/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/68445_73/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/1093866_13/
http://huilvda.com/CADTOAUD/15642/
http://huilvda.com/EURTORUB/2163/
http://huilvda.com/EURTOHKD/4_35/
http://huilvda.com/AUDTORUB/3595/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/1022_95/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/71358/
http://huilvda.com/TWDTOAED/108_4/
http://huilvda.com/CADTONZD/526/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/434_5/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/5646/
http://huilvda.com/INRTOSGD/98850_54/
http://huilvda.com/BRLTOTHB/64806/
http://huilvda.com/MYRTOAED/419597_79/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/9059561_9/
http://huilvda.com/THBTOMOP/17428/
http://huilvda.com/DKKTORUB/57889_61/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/94396615/
http://huilvda.com/SGDTONOK/78364205/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/41701/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/94591927/
http://huilvda.com/THBTOPHP/6/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/87047_02/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/7658503/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/6525537_79/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/59591317_48/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/396/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/9438/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/9_18/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/3370478/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/30181_32/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/104077_8/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/65044_14/
http://huilvda.com/CADTOSEK/7438471_74/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/4098169_27/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/71474/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/61054/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/931_68/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/34656/
http://huilvda.com/INRTONOK/33645272_75/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/13_64/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/4388_79/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/4/
http://huilvda.com/SGDTODKK/82477974_83/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/2/
http://huilvda.com/EURTOTWD/40682625/
http://huilvda.com/DKKTOMYR/57574/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/4/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/393520/
http://huilvda.com/USDTOUSD/2794/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/86/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/822490/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/7498/
http://huilvda.com/KRWTOKRW/21/
http://huilvda.com/THBTOJPY/69484_22/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/68467_43/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/996547939_9/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/596782_46/
http://huilvda.com/KRWTONOK/97092843_55/
http://huilvda.com/PHPTOSAR/431025023_6/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/40_93/
http://huilvda.com/ZARTORUB/499599/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/783/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/6377832/
http://huilvda.com/INRTOINR/263_1/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/533646/
http://huilvda.com/INRTOSEK/67261_2/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/798229_53/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/311870_31/
http://huilvda.com/CHFTOAED/572979_84/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/965328/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/4017/
http://huilvda.com/HKDTORUB/840267_43/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/4667_86/
http://huilvda.com/USDTOSEK/925_97/
http://huilvda.com/TRYTOINR/2615/
http://huilvda.com/TRYTOMYR/3521082/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/7433_57/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/65732/
http://huilvda.com/EURTOSGD/9878_4/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/79475_59/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/4_64/
http://huilvda.com/THBTONOK/28005/
http://huilvda.com/MOPTOAED/5_93/
http://huilvda.com/NZDTOAUD/26/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/56097_19/
http://huilvda.com/BRLTORUB/770504/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/6256/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/3279993/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/44_67/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/71_33/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/10090/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/4_24/
http://huilvda.com/PHPTOMOP/299_64/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/65116_26/
http://huilvda.com/CADTOIDR/1_38/
http://huilvda.com/EURTOIDR/91685_61/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/25/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/6/
http://huilvda.com/SGDTOTRY/686762/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/3816492/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/73868/
http://huilvda.com/TRYTODKK/7/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/57677865/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/7745/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/51214241_54/
http://huilvda.com/CHFTONZD/9461/
http://huilvda.com/EURTOMYR/78878_25/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/3_96/
http://huilvda.com/HKDTOINR/97955_7/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/5980036_88/
http://huilvda.com/TRYTORUB/6701776_36/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/25117135_73/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/79632_44/
http://huilvda.com/THBTOSEK/616222_97/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/752/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/9/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/98640/
http://huilvda.com/INRTOINR/59304451_25/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/21_83/
http://huilvda.com/EURTOCAD/70800423/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/31731820_1/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/8796045_22/
http://huilvda.com/SARTONZD/421_1/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/5592_22/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/40638_91/
http://huilvda.com/EURTOZAR/51650643_65/
http://huilvda.com/THBTOCNY/543773881_5/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/21/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/6_96/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/52434945/
http://huilvda.com/EURTOCAD/503521/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/24_5/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/75849/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/833339_94/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/798076/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/16154_79/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/5720_9/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/49053_67/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/88_58/
http://huilvda.com/USDTOTHB/190771_8/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/950252_43/
http://huilvda.com/SARTOJPY/33509469/
http://huilvda.com/CHFTOINR/190273/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/6991083_73/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/30814/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/71/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/8838312/
http://huilvda.com/THBTORUB/9_08/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/89349007/
http://huilvda.com/EURTOGBP/2449762/
http://huilvda.com/CADTOBRL/915752_73/
http://huilvda.com/USDTOHKD/45_61/
http://huilvda.com/AEDTONZD/7067835_66/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/86396/
http://huilvda.com/IDRTOINR/95856881_46/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/76136/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/2405_8/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/83651372_7/
http://huilvda.com/IDRTORUB/69169/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/3_59/
http://huilvda.com/INRTOIDR/8232_99/
http://huilvda.com/CADTOCNY/70_1/
http://huilvda.com/IDRTOUSD/32/
http://huilvda.com/THBTOIDR/98571_27/
http://huilvda.com/GBPTONZD/87551355/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/677089_66/
http://huilvda.com/THBTOTWD/48_61/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/991390/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/57_58/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/3/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/88176_28/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/53/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/8292810/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/3721261/
http://huilvda.com/KRWTODKK/78/
http://huilvda.com/GBPTOAED/2633631_7/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/7_69/
http://huilvda.com/AUDTODKK/511_45/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/75486397_87/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/2_6/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/40214180/
http://huilvda.com/JPYTOZAR/5122644/
http://huilvda.com/EURTOCNY/8/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/159542_55/
http://huilvda.com/PHPTOTWD/941_44/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/30_86/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/65101/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/75939416/
http://huilvda.com/INRTOIDR/4816/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/70_39/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/304_6/
http://huilvda.com/EURTOSEK/3/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/36266/
http://huilvda.com/SARTOAED/28805_47/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/9_75/
http://huilvda.com/CADTOINR/897365/
http://huilvda.com/CHFTORUB/3/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/63_73/
http://huilvda.com/SGDTONOK/55_68/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/98858_5/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/48301/
http://huilvda.com/USDTOJPY/241/
http://huilvda.com/EURTOJPY/78660/
http://huilvda.com/MYRTOGBP/62574410/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/144466/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/8/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/26745247_35/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/541_67/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/6710/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/3609_58/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/260326/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/967/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/3891718/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/657497/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/963/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/170_65/
http://huilvda.com/CADTOMYR/205/
http://huilvda.com/INRTOHKD/5862_92/
http://huilvda.com/USDTOSAR/68859338_31/
http://huilvda.com/SARTOMYR/3067/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/72_4/
http://huilvda.com/MYRTOJPY/70974_8/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/5930/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/57134652/
http://huilvda.com/AEDTODKK/8_1/
http://huilvda.com/EURTONZD/33701_88/
http://huilvda.com/TRYTODKK/733_88/
http://huilvda.com/EURTOTWD/8599_2/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/54182076_34/
http://huilvda.com/RUBTODKK/923426/
http://huilvda.com/INRTOAUD/87_6/
http://huilvda.com/USDTONOK/539_67/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/947295_2/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/27975/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/52775/
http://huilvda.com/SEKTORUB/793407_64/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/8890955/
http://huilvda.com/EURTOKRW/66491341_88/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/83382821_11/
http://huilvda.com/INRTOPHP/7857477_9/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/33089_61/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/8841211_26/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/1772/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/52/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/4843_62/
http://huilvda.com/ZARTORUB/95257_72/
http://huilvda.com/TWDTOSAR/123378_84/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/945430_54/
http://huilvda.com/SARTOCHF/130901/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/94924/
http://huilvda.com/INRTOTRY/535015/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/733593/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/788_92/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/4033319_37/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/42205/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/31368_84/
http://huilvda.com/INRTOMYR/35259_63/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/82081_73/
http://huilvda.com/TRYTORUB/4_74/
http://huilvda.com/KRWTOINR/206_5/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/5312_64/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/17820_23/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/51_93/
http://huilvda.com/HKDTODKK/3236353/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/513429_6/
http://huilvda.com/ZARTOAED/1_6/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/153_66/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/21119_85/
http://huilvda.com/USDTOJPY/8_21/
http://huilvda.com/USDTOEUR/25346/
http://huilvda.com/SGDTORUB/87987/
http://huilvda.com/CADTORUB/4250299/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/8021662/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/65839_6/
http://huilvda.com/INRTOINR/14104_99/
http://huilvda.com/DKKTOSEK/571316_84/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/99891_96/
http://huilvda.com/CADTONZD/7626917_72/
http://huilvda.com/MOPTONOK/617870/
http://huilvda.com/EURTOINR/354656/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/2988_1/
http://huilvda.com/EURTOTHB/62_46/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/7213_69/
http://huilvda.com/BRLTONZD/7817/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/29247522/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/28/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/791_2/
http://huilvda.com/RUBTONZD/4_63/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/11/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/561367_2/
http://huilvda.com/CADTOJPY/66720/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/2739_5/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/5052/
http://huilvda.com/EURTONOK/773_7/
http://huilvda.com/CADTOHKD/35303902_22/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/10_83/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/53986763_68/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/121410/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/6665613_69/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/52978_3/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/21819_3/
http://huilvda.com/EURTOTHB/6/
http://huilvda.com/PHPTOINR/416271/
http://huilvda.com/MYRTODKK/394_25/
http://huilvda.com/KRWTONOK/68889/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/4376947/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/108/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/33474/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/2/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/2948572_44/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/2_73/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/6_89/
http://huilvda.com/GBPTOINR/65514/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/947246_47/
http://huilvda.com/SEKTONOK/45821/
http://huilvda.com/CADTONZD/20222_54/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/2_14/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/4572/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/55932_38/
http://huilvda.com/PHPTOAED/3594/
http://huilvda.com/SGDTOAED/6178858_97/
http://huilvda.com/INRTOSAR/2/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/27689_63/
http://huilvda.com/SARTORUB/6/
http://huilvda.com/CHFTORUB/38492_97/
http://huilvda.com/TRYTONZD/8964_77/
http://huilvda.com/KRWTORUB/617_1/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/76_57/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/92388/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/29978_69/
http://huilvda.com/NOKTONOK/23034_69/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/520550_72/
http://huilvda.com/SEKTONZD/35755562_26/
http://huilvda.com/SARTOEUR/57/
http://huilvda.com/EURTOPHP/3284571_78/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/75231575/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/709/
http://huilvda.com/JPYTODKK/25101876/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/6824898_61/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/7507593_5/
http://huilvda.com/TRYTOINR/80852/
http://huilvda.com/NZDTODKK/12388/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/178/
http://huilvda.com/NOKTORUB/60389041_96/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/2049067/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/90826_11/
http://huilvda.com/KRWTODKK/3374903/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/10607552_32/
http://huilvda.com/USDTOEUR/8/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/8800/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/26247811/
http://huilvda.com/SGDTODKK/4172921/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/89690_74/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/42017_11/
http://huilvda.com/CADTOAED/7120/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/19041/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/5421106/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/33/
http://huilvda.com/SARTODKK/6781580/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/5_14/
http://huilvda.com/INRTODKK/61458992/
http://huilvda.com/NOKTONOK/33881/
http://huilvda.com/TWDTOINR/7/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/54/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/51499581/
http://huilvda.com/THBTOGBP/211971_68/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/56367135_3/
http://huilvda.com/PHPTOAED/46694588_75/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/1079_8/
http://huilvda.com/INRTOMOP/3/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/3675484_87/
http://huilvda.com/CHFTOTRY/5918238_83/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/862/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/6544/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/65_46/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/59118/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/383281_16/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/434_41/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/883053/
http://huilvda.com/EURTOKRW/113_14/
http://huilvda.com/THBTOEUR/2080652_35/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/3806/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/859859/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/175213_46/
http://huilvda.com/THBTOIDR/75727486/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/24953/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/8161/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/28434/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/20472/
http://huilvda.com/USDTODKK/474_93/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/2488/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/33443685_5/
http://huilvda.com/CNYTOTRY/2_54/
http://huilvda.com/USDTOZAR/6/
http://huilvda.com/THBTOIDR/965664146_7/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/86516/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/4_31/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/79265832_74/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/9697077_13/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/97509_15/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/10338/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/1594_97/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/43560266/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/80680_83/
http://huilvda.com/EURTOEUR/249630/
http://huilvda.com/JPYTOIDR/1256525_56/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/788/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/2384/
http://huilvda.com/HKDTOCAD/214_06/
http://huilvda.com/NZDTONOK/3283045/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/5009_9/
http://huilvda.com/KRWTODKK/66854/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/672/
http://huilvda.com/INRTOKRW/90427_82/
http://huilvda.com/EURTOTHB/64187264/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/3243830/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/1/
http://huilvda.com/SARTOCAD/363994_58/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/9091455_29/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/62885_52/
http://huilvda.com/THBTOJPY/314/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/7379_97/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/1462829_6/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/78_4/
http://huilvda.com/EURTOMYR/142939/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/8_37/
http://huilvda.com/CADTONOK/4362/
http://huilvda.com/JPYTOINR/787990/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/2497980/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/4187128/
http://huilvda.com/EURTONZD/76505/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/428/
http://huilvda.com/EURTOCNY/5978/
http://huilvda.com/ZARTOSAR/3/
http://huilvda.com/THBTOCNY/104244_19/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/21436_93/
http://huilvda.com/CADTOCHF/58958077/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/7494318/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/741_03/
http://huilvda.com/EURTOTRY/63721/
http://huilvda.com/TRYTONOK/78796_84/
http://huilvda.com/INRTOSEK/66/
http://huilvda.com/CADTOIDR/2_52/
http://huilvda.com/SGDTODKK/42/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/9513208/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/36448311_75/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/733288/
http://huilvda.com/EURTOAED/942_59/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/3397/
http://huilvda.com/JPYTONZD/43539_24/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/4_41/
http://huilvda.com/CADTOJPY/22376_64/
http://huilvda.com/SARTODKK/13773_18/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/618_86/
http://huilvda.com/EURTOAED/49/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/46252/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/731930_23/
http://huilvda.com/USDTOAUD/44613122/
http://huilvda.com/EURTODKK/47221016_23/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/7_15/
http://huilvda.com/JPYTOINR/230371/
http://huilvda.com/MOPTORUB/705545_5/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/70449/
http://huilvda.com/THBTOTWD/5831/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/43034/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/97178/
http://huilvda.com/EURTOEUR/7131159/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/84408/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/6984/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/52586_78/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/58_86/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/10/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/56332_86/
http://huilvda.com/USDTOGBP/46282/
http://huilvda.com/BRLTONOK/4_49/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/66222_97/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/6/
http://huilvda.com/INRTONOK/11950/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/625_25/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/526272/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/19544_98/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/1879/
http://huilvda.com/MYRTOGBP/1842615_73/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/72141671/
http://huilvda.com/TWDTORUB/24212/
http://huilvda.com/SARTOBRL/9291_54/
http://huilvda.com/SARTOZAR/2/
http://huilvda.com/NOKTOAED/409084552_4/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/5187/
http://huilvda.com/SARTOINR/98095178/
http://huilvda.com/CADTOGBP/444_7/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/84933114/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/4741480/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/7_5/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/118/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/636/
http://huilvda.com/SARTOTWD/94773507_64/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/72649/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/6300/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/51514840_5/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/738567/
http://huilvda.com/NZDTOSGD/3067591/
http://huilvda.com/TRYTOSGD/33_37/
http://huilvda.com/PHPTOGBP/7_77/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/6162378_16/
http://huilvda.com/THBTOUSD/56/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/7_2/
http://huilvda.com/MOPTORUB/50045/
http://huilvda.com/INRTOSAR/88491_28/
http://huilvda.com/EURTOPHP/760402/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/46367_27/
http://huilvda.com/JPYTOAED/43_61/
http://huilvda.com/RUBTOINR/5_71/
http://huilvda.com/INRTOCHF/6153376/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/6_04/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/776_78/
http://huilvda.com/SARTONOK/6_73/
http://huilvda.com/THBTOTHB/26534676/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/2752_28/
http://huilvda.com/INRTOCAD/8503839/
http://huilvda.com/KRWTOAED/591/
http://huilvda.com/BRLTOKRW/9166681_29/
http://huilvda.com/NZDTONZD/653728_63/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/382229_86/
http://huilvda.com/THBTODKK/55_34/
http://huilvda.com/BRLTOINR/80233407_37/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/63720345_93/
http://huilvda.com/TRYTONOK/90/
http://huilvda.com/KRWTOINR/99052071/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/2842_51/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/27733_1/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/16/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/4735_61/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/93102_63/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/58501/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/7/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/636867/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/5/
http://huilvda.com/USDTOMOP/33866/
http://huilvda.com/USDTOMOP/671673/
http://huilvda.com/DKKTODKK/3942987/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/3873713_8/
http://huilvda.com/CADTOTRY/614_9/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/58/
http://huilvda.com/AUDTONOK/14240_14/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/73_39/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/92386/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/8188/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/92950081_36/
http://huilvda.com/CADTOSGD/41376_18/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/67139840_78/
http://huilvda.com/NZDTOINR/7_99/
http://huilvda.com/HKDTOAED/1348383_56/
http://huilvda.com/JPYTODKK/80/
http://huilvda.com/THBTOSEK/49160/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/68510079_83/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/400/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/3/
http://huilvda.com/EURTOBRL/498/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/7/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/113_77/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/7806208_15/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/714901_18/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/549770/
http://huilvda.com/INRTORUB/680/
http://huilvda.com/SARTOUSD/3835871_6/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/222_4/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/66/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/19/
http://huilvda.com/USDTOMYR/66506600/
http://huilvda.com/SARTOEUR/4470178_4/
http://huilvda.com/CADTOTHB/50_23/
http://huilvda.com/THBTOCHF/443859/
http://huilvda.com/NOKTOEUR/481823_64/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/22315621_93/
http://huilvda.com/SARTOINR/5_23/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/96851754/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/65_27/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/7280390/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/58330_35/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/8344080/
http://huilvda.com/EURTOTHB/85686898/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/49934/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/89153_61/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/60/
http://huilvda.com/CADTONOK/6407743/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/361278/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/41851_11/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/905408_2/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/44176888/
http://huilvda.com/MYRTODKK/7090_14/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/87/
http://huilvda.com/SARTONOK/2_4/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/62998_78/
http://huilvda.com/USDTOBRL/1569941/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/48_65/
http://huilvda.com/EURTOZAR/183498/
http://huilvda.com/INRTOPHP/11777_12/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/15414071_33/
http://huilvda.com/CNYTODKK/202/
http://huilvda.com/THBTOMOP/969_29/
http://huilvda.com/HKDTOCAD/1045_47/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/2165033_91/
http://huilvda.com/SEKTOINR/2571833_66/
http://huilvda.com/THBTOTRY/81357/
http://huilvda.com/INRTOTWD/4/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/4512445_46/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/55_2/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/59321_37/
http://huilvda.com/MOPTONZD/3933/
http://huilvda.com/USDTOCAD/3864_66/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/265606/
http://huilvda.com/SARTOJPY/2_57/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/9604/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/45353341_36/
http://huilvda.com/CNYTODKK/868297/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/350418/
http://huilvda.com/EURTOCAD/14948_56/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/89075565_18/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/55518_15/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/98_82/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/23746895_69/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/37217354_87/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/67_55/
http://huilvda.com/SARTOMYR/65121102_83/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/51063179_46/
http://huilvda.com/CADTOSGD/78808069/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/2637/
http://huilvda.com/EURTOMOP/1293/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/612/
http://huilvda.com/SARTOUSD/7_8/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/2_19/
http://huilvda.com/INRTONZD/3384058_42/
http://huilvda.com/THBTOPHP/49235_6/
http://huilvda.com/USDTOTWD/74464/
http://huilvda.com/USDTOUSD/9493526_7/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/533_3/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/77_17/
http://huilvda.com/TRYTODKK/62363839/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/89570_52/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/7380/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/71_45/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/89_37/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/3_51/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/550518_19/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/81539_45/
http://huilvda.com/NZDTONZD/1921/
http://huilvda.com/EURTOSAR/76356_71/
http://huilvda.com/IDRTOPHP/80579781_11/
http://huilvda.com/EURTOSEK/64066720/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/5/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/78_12/
http://huilvda.com/CHFTOSEK/2/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/1/
http://huilvda.com/CNYTOAED/22089791_41/
http://huilvda.com/AEDTONOK/832_8/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/69823_75/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/709484/
http://huilvda.com/PHPTOAED/264_6/
http://huilvda.com/SEKTODKK/2787287_76/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/65394_33/
http://huilvda.com/NOKTONZD/90221810_8/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/6403467/
http://huilvda.com/SARTOTHB/3928_56/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/553280116_9/
http://huilvda.com/NOKTORUB/2229883_81/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/82268_43/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/29813/
http://huilvda.com/INRTODKK/281582_79/
http://huilvda.com/GBPTONZD/86/
http://huilvda.com/CHFTOAED/89840_63/
http://huilvda.com/EURTODKK/15069/
http://huilvda.com/SARTOMYR/531246_8/
http://huilvda.com/CADTOPHP/75413/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/202_97/
http://huilvda.com/INRTOINR/26859/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/410_79/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/48138075_2/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/94742989_78/
http://huilvda.com/INRTOZAR/4_92/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/4580330_14/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/54876/
http://huilvda.com/GBPTODKK/12868905_9/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/817/
http://huilvda.com/CADTOMOP/997_23/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/8/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/5817377/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/18427/
http://huilvda.com/TRYTOAUD/50907/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/3_86/
http://huilvda.com/THBTOTWD/92573189/
http://huilvda.com/HKDTOMYR/17_53/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/3731/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/188105/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/78525_73/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/36/
http://huilvda.com/THBTOZAR/124_7/
http://huilvda.com/SARTOCHF/46/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/418/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/9_9/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/340938_41/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/8/
http://huilvda.com/CADTOKRW/22767281_97/
http://huilvda.com/JPYTODKK/24906563/
http://huilvda.com/INRTOMYR/45911_89/
http://huilvda.com/INRTOZAR/303875_33/
http://huilvda.com/JPYTOINR/298714_41/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/38357_82/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/5_36/
http://huilvda.com/JPYTONZD/20132_17/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/25745/
http://huilvda.com/EURTOCHF/82992/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/43095/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/2849817/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/288814_13/
http://huilvda.com/EURTOSEK/101223/
http://huilvda.com/MOPTODKK/1974_61/
http://huilvda.com/TRYTONZD/68436_58/
http://huilvda.com/JPYTOINR/23/
http://huilvda.com/CADTOTHB/17504/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/137386_75/
http://huilvda.com/CADTOHKD/2330744_19/
http://huilvda.com/MOPTOAED/338/
http://huilvda.com/BRLTOMOP/11552_6/
http://huilvda.com/SEKTORUB/1283686/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/25719857/
http://huilvda.com/INRTOUSD/764_69/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/106502_71/
http://huilvda.com/AEDTOINR/51137948_9/
http://huilvda.com/SEKTONZD/69154_15/
http://huilvda.com/JPYTODKK/916057_58/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/80062_78/
http://huilvda.com/THBTOCAD/44_19/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/45377/
http://huilvda.com/KRWTOTHB/48_98/
http://huilvda.com/SARTOJPY/77853035_75/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/170_79/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/1_56/
http://huilvda.com/JPYTONZD/9_32/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/546/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/3/
http://huilvda.com/THBTOUSD/7954_84/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/75381112_57/
http://huilvda.com/SARTOCHF/809383/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/61_67/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/1_57/
http://huilvda.com/USDTONOK/970118_85/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/19587349_38/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/86_68/
http://huilvda.com/SGDTOINR/11814/
http://huilvda.com/RUBTONOK/14916634/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/136_39/
http://huilvda.com/IDRTONZD/91/
http://huilvda.com/THBTOMOP/2903406_4/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/2010_28/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/65914/
http://huilvda.com/CADTOSAR/4_74/
http://huilvda.com/SARTOINR/7631342/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/4/
http://huilvda.com/SARTOCHF/247/
http://huilvda.com/INRTORUB/111171/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/7856/
http://huilvda.com/RUBTONZD/26913/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/44285/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/4_98/
http://huilvda.com/MYRTODKK/629_65/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/39/
http://huilvda.com/GBPTOINR/76362/
http://huilvda.com/IDRTOINR/623607/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/96_49/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/95/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/244/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/835598_46/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/37865_77/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/37173/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/5/
http://huilvda.com/MOPTORUB/2640_57/
http://huilvda.com/EURTOJPY/3/
http://huilvda.com/KRWTOKRW/88032/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/97013_52/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/35981392_78/
http://huilvda.com/INRTOCNY/1711542_2/
http://huilvda.com/SARTONOK/87/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/275707_6/
http://huilvda.com/TWDTOSEK/6845/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/668041_39/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/508785/
http://huilvda.com/USDTOZAR/16727_25/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/82735/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/45971155_26/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/5/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/22692513/
http://huilvda.com/THBTOZAR/47494_73/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/38091_29/
http://huilvda.com/TRYTOBRL/82_9/
http://huilvda.com/SARTOBRL/4771_28/
http://huilvda.com/EURTOSAR/18694_65/
http://huilvda.com/ZARTOEUR/32_92/
http://huilvda.com/BRLTOINR/6843225_2/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/4028_8/
http://huilvda.com/MYRTODKK/74743/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/248377_37/
http://huilvda.com/JPYTORUB/76/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/745342/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/1146509_62/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/339443/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/42069_67/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/304_12/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/76119637_84/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/3860132_65/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/17600000/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/1834/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/2100/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/2100/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/403/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/1800/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/330/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/6500/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/161190_36/
http://huilvda.com/BRLTOAED/95_93/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/42686104/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/8/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/2050592_38/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/809_96/
http://huilvda.com/PHPTOMOP/5134851/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/501/
http://huilvda.com/CADTODKK/3603937_1/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/8248_99/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/384487_38/
http://huilvda.com/EURTOCAD/93449/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/95000/
http://huilvda.com/NOKTONZD/4492_21/
http://huilvda.com/TWDTOGBP/838_7/
http://huilvda.com/TWDTOAED/99_82/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/51366_81/
http://huilvda.com/IDRTOAED/211/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/81252/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/28_68/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/980/
http://huilvda.com/EURTOAED/502315_44/
http://huilvda.com/NOKTODKK/929912/
http://huilvda.com/CNYTONOK/49219/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/24796_27/
http://huilvda.com/MOPTOINR/28538155_77/
http://huilvda.com/JPYTOZAR/9508_56/
http://huilvda.com/SARTOUSD/37307381/
http://huilvda.com/JPYTODKK/485_87/
http://huilvda.com/AUDTOAED/8903145/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/77907_69/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/380_35/
http://huilvda.com/NZDTORUB/53594613_15/
http://huilvda.com/RUBTOAED/218456_58/
http://huilvda.com/SGDTOTWD/8/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/44059/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/5571/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/474/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/74261/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/67742562/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/25359/
http://huilvda.com/SARTONOK/65316414_5/
http://huilvda.com/DKKTOSEK/670/
http://huilvda.com/USDTOSEK/97652_27/
http://huilvda.com/ZARTOAED/92_74/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/66504_2/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/84406685/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/26792_32/
http://huilvda.com/RUBTOGBP/747/
http://huilvda.com/IDRTOINR/50657_2/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/165600065_8/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/3692/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/344_9/
http://huilvda.com/SGDTODKK/3757_58/
http://huilvda.com/DKKTOINR/158/
http://huilvda.com/IDRTOAED/76270699/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/1975214_19/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/75873/
http://huilvda.com/INRTOJPY/9089_59/
http://huilvda.com/INRTOBRL/18046_75/
http://huilvda.com/SARTOCNY/23/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/6791/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/39698_21/
http://huilvda.com/ZARTOINR/2184717/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/93281197_17/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/65/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/555_84/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/4529078/
http://huilvda.com/INRTOIDR/13811/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/60580/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/857021572/
http://huilvda.com/INRTOCAD/94736/
http://huilvda.com/HKDTONOK/16253/
http://huilvda.com/TWDTOBRL/53400/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/353908_2/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/24_64/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/1786/
http://huilvda.com/INRTOSAR/112377_9/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/93598_25/
http://huilvda.com/IDRTOPHP/254/
http://huilvda.com/THBTOTWD/3512_3/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/21050/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/3388_43/
http://huilvda.com/THBTORUB/71027779/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/555689/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/54_53/
http://huilvda.com/SGDTOCHF/378/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/537683_73/
http://huilvda.com/USDTORUB/65771/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/5781214_79/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/675606/
http://huilvda.com/NZDTONOK/1_22/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/35_61/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/1794397/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/56534/
http://huilvda.com/RUBTOMYR/6_88/
http://huilvda.com/KRWTODKK/11295/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/3_68/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/29896_28/
http://huilvda.com/NZDTODKK/801388/
http://huilvda.com/AEDTOGBP/41979/
http://huilvda.com/TRYTONOK/23702_1/
http://huilvda.com/MYRTOINR/840_29/
http://huilvda.com/SARTOSAR/2739069/
http://huilvda.com/SARTODKK/130153/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/337_16/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/33625/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/30099_91/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/92100/
http://huilvda.com/ZARTODKK/46455_5/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/94562/
http://huilvda.com/CHFTONZD/73212/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/43177/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/15375/
http://huilvda.com/THBTOCNY/56382393/
http://huilvda.com/KRWTONZD/52479195/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/603405/
http://huilvda.com/EURTOAED/7354090_17/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/531/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/310_8/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/360531/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/115_33/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/512/
http://huilvda.com/JPYTONZD/75983834/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/9009_81/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/8892/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/10920_82/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/89222_58/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/1220362_89/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/5523_73/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/7/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/10979/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/2231409/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/729_4/
http://huilvda.com/HKDTOINR/3/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/49068/
http://huilvda.com/USDTOGBP/2363_43/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/54313_92/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/2331/
http://huilvda.com/NOKTORUB/42747_23/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/83155465_39/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/273586_81/
http://huilvda.com/NZDTOMOP/21104/
http://huilvda.com/SARTONZD/870630_21/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/1619/
http://huilvda.com/NOKTOINR/28331995/
http://huilvda.com/MYRTORUB/244/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/726665_75/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/28895_87/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/5/
http://huilvda.com/NOKTONZD/673778/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/4322_16/
http://huilvda.com/SEKTOINR/71871590/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/83/
http://huilvda.com/JPYTOAED/93_68/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/2545_71/
http://huilvda.com/DKKTODKK/7180/
http://huilvda.com/SARTOMOP/20386910/
http://huilvda.com/MYRTORUB/91_8/
http://huilvda.com/INRTOSEK/3415644/
http://huilvda.com/NZDTORUB/53399300_49/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/590/
http://huilvda.com/SEKTONZD/465/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/59334969_1/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/4/
http://huilvda.com/CHFTOCAD/35_55/
http://huilvda.com/KRWTOTHB/39672493_93/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/15008187/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/16079/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/349/
http://huilvda.com/TWDTOINR/956127_62/
http://huilvda.com/CADTOZAR/4111886_98/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/5889704/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/4755_3/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/80866646_34/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/47758/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/69836068/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/7587702_2/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/85282/
http://huilvda.com/EURTOUSD/74865_6/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/91753_28/
http://huilvda.com/MOPTONOK/49692940_41/
http://huilvda.com/SGDTOUSD/6402230/
http://huilvda.com/USDTOTRY/83501839/
http://huilvda.com/ZARTONOK/5309_56/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/82531_98/
http://huilvda.com/EURTOINR/24/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/6330_71/
http://huilvda.com/SGDTOINR/472179/
http://huilvda.com/TRYTOSGD/227947_44/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/5/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/8/
http://huilvda.com/EURTOIDR/81032_34/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/67246/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/68_53/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/4074060/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/6661036/
http://huilvda.com/IDRTOUSD/667446_87/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/25801/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/11_1/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/252/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/7541010/
http://huilvda.com/USDTORUB/42168_19/
http://huilvda.com/CADTOINR/22181_97/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/3269/
http://huilvda.com/EURTONOK/77264046_37/
http://huilvda.com/CADTOUSD/51_45/
http://huilvda.com/INRTOMOP/13729/
http://huilvda.com/SARTOIDR/67275643_93/
http://huilvda.com/AUDTORUB/14361_37/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/63991_84/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/981/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/541_74/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/7769_89/
http://huilvda.com/INRTOUSD/7_25/
http://huilvda.com/THBTOCHF/23767_71/
http://huilvda.com/USDTONZD/10287/
http://huilvda.com/USDTOINR/57055_2/
http://huilvda.com/USDTOCHF/2/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/50642037/
http://huilvda.com/SARTONZD/96049_74/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/7061_48/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/20531_66/
http://huilvda.com/EURTOTHB/973903/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/8916_87/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/34112191_72/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/65754342/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/2_56/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/7366585/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/19286751_41/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/69636/
http://huilvda.com/THBTOTRY/692638632_8/
http://huilvda.com/BRLTOINR/9/
http://huilvda.com/DKKTOINR/6002_82/
http://huilvda.com/JPYTOIDR/79264/
http://huilvda.com/GBPTOSAR/84/
http://huilvda.com/DKKTONZD/46/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/3963/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/252_85/
http://huilvda.com/INRTOUSD/52840828/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/3/
http://huilvda.com/BRLTONZD/77320_5/
http://huilvda.com/CADTOSAR/749706/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/508_05/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/6861383/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/2828_36/
http://huilvda.com/EURTOHKD/2593_6/
http://huilvda.com/NOKTOAED/95904_43/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/27439/
http://huilvda.com/BRLTOTHB/4235346/
http://huilvda.com/INRTOMOP/123/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/2/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/110/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/462068_9/
http://huilvda.com/MYRTORUB/2/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/99096322/
http://huilvda.com/CADTOSGD/5308039/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/4848444/
http://huilvda.com/SARTOGBP/439/
http://huilvda.com/THBTOKRW/4159/
http://huilvda.com/MYRTOHKD/615961_59/
http://huilvda.com/JPYTORUB/8060860_7/
http://huilvda.com/CADTOTRY/41_6/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/52639/
http://huilvda.com/EURTOSAR/85296273_76/
http://huilvda.com/ZARTOSAR/726_32/
http://huilvda.com/EURTOEUR/33/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/71/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/6424524/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/774/
http://huilvda.com/CADTOZAR/81756_68/
http://huilvda.com/PHPTOTRY/71/
http://huilvda.com/EURTOHKD/590450/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/5872_21/
http://huilvda.com/DKKTOINR/265/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/21984505_11/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/921627_92/
http://huilvda.com/USDTOSAR/287761_84/
http://huilvda.com/USDTOHKD/46575/
http://huilvda.com/TWDTORUB/90/
http://huilvda.com/RUBTORUB/149_4/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/73_54/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/6323511/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/862/
http://huilvda.com/HKDTONOK/50410_98/
http://huilvda.com/JPYTONZD/104_35/
http://huilvda.com/PHPTOTRY/3_48/
http://huilvda.com/THBTOEUR/7580225_76/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/507/
http://huilvda.com/SEKTONZD/2500/
http://huilvda.com/MYRTORUB/5665094/
http://huilvda.com/NOKTOEUR/49331307_74/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/48/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/29693/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/8/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/9_68/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/88650/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/35952_12/
http://huilvda.com/NOKTORUB/7700/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/51404/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/3876612_46/
http://huilvda.com/NOKTOSEK/204891_26/
http://huilvda.com/INRTOCAD/63246_8/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/61700081/
http://huilvda.com/USDTOHKD/9/
http://huilvda.com/CADTOUSD/4/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/5502436/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/812672_4/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/912/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/5922/
http://huilvda.com/MYRTOTHB/784664_22/
http://huilvda.com/KRWTOKRW/970_65/
http://huilvda.com/TWDTONZD/47793221/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/1321375_46/
http://huilvda.com/CADTOPHP/875072_98/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/58893_1/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/34896492/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/1132929_47/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/92_93/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/755/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/241054/
http://huilvda.com/MOPTONOK/4786_16/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/33916878/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/3/
http://huilvda.com/USDTOIDR/12809_39/
http://huilvda.com/JPYTONZD/2098810_28/
http://huilvda.com/CHFTOINR/837519_39/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/7630/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/2741646/
http://huilvda.com/EURTOGBP/8034931_7/
http://huilvda.com/THBTOUSD/695/
http://huilvda.com/SARTOIDR/4347_53/
http://huilvda.com/HKDTOCAD/677449_6/
http://huilvda.com/IDRTORUB/57270455/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/8728296/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/28759_72/
http://huilvda.com/USDTOJPY/55538582/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/55_64/
http://huilvda.com/EURTOAED/5003626_77/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/2_81/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/774578/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/64_7/
http://huilvda.com/SARTOJPY/66907/
http://huilvda.com/SGDTOINR/6_7/
http://huilvda.com/JPYTONOK/65_53/
http://huilvda.com/NZDTOINR/78937935/
http://huilvda.com/THBTOAUD/66914010_26/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/656/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/90142/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/30868/
http://huilvda.com/HKDTOINR/1/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/637_63/
http://huilvda.com/USDTOGBP/923/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/89561_36/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/8298914/
http://huilvda.com/USDTOAED/7096521_89/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/8785517_92/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/8815_3/
http://huilvda.com/AEDTODKK/873_33/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/8115046_18/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/75005_17/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/2268/
http://huilvda.com/AUDTOSEK/35297/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/223_48/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/4_64/
http://huilvda.com/USDTOZAR/50884_91/
http://huilvda.com/MYRTOINR/392_37/
http://huilvda.com/CHFTONZD/730177_8/
http://huilvda.com/USDTOIDR/566646/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/72430_88/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/6377/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/32722/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/18774056_67/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/8/
http://huilvda.com/INRTOCHF/9512/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/46438241_38/
http://huilvda.com/MYRTOSGD/52912235_51/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/22390389_37/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/19613_65/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/60555672/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/10851_15/
http://huilvda.com/INRTOPHP/56684_38/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/589304_2/
http://huilvda.com/EURTOZAR/72294/
http://huilvda.com/CADTOPHP/20612740/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/18/
http://huilvda.com/SGDTONOK/322109_61/
http://huilvda.com/TRYTOAED/9667017_17/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/86623_41/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/5054895_52/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/93/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/980_96/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/3529/
http://huilvda.com/THBTOTWD/248_54/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/7404_34/
http://huilvda.com/USDTOPHP/4/
http://huilvda.com/NZDTOAUD/38242/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/527019/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/938_21/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/2833/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/1631_64/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/76069_48/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/44373726/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/98464608/
http://huilvda.com/GBPTOINR/10519_14/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/469_82/
http://huilvda.com/ZARTOAUD/68299508/
http://huilvda.com/THBTOTHB/479/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/79067/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/191_89/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/79157_51/
http://huilvda.com/CADTOBRL/43/
http://huilvda.com/RUBTODKK/2_15/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/17133_51/
http://huilvda.com/SARTONOK/96612/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/95919/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/231258_26/
http://huilvda.com/THBTOSGD/150036/
http://huilvda.com/CHFTOAED/9079401/
http://huilvda.com/EURTOIDR/13380074/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/92002_69/
http://huilvda.com/ZARTORUB/501552/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/65015816_54/
http://huilvda.com/NZDTONZD/84697_34/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/928_2/
http://huilvda.com/CADTOSAR/742/
http://huilvda.com/EURTOSAR/410_94/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/9134/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/338_16/
http://huilvda.com/SARTOGBP/99_82/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/8723719_88/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/8034_63/
http://huilvda.com/AUDTORUB/56699/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/112682_76/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/85508/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/7685_34/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/668056_58/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/3671686_66/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/2_99/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/64968/
http://huilvda.com/JPYTONZD/55/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/94/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/9/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/357/
http://huilvda.com/CADTOTHB/570_97/
http://huilvda.com/RUBTOTRY/91383004_45/
http://huilvda.com/SARTOMYR/426677/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/833935/
http://huilvda.com/RUBTOAED/45/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/38769173/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/385/
http://huilvda.com/EURTODKK/2562/
http://huilvda.com/DKKTONZD/6/
http://huilvda.com/THBTOIDR/30918526_39/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/58659_74/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/8/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/324_69/
http://huilvda.com/INRTOAED/9557001_23/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/331447_54/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/7414362/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/62063_66/
http://huilvda.com/SARTOEUR/90659737/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/55653_11/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/872_18/
http://huilvda.com/USDTOAED/492702723_7/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/3965_23/
http://huilvda.com/DKKTOTWD/78/
http://huilvda.com/AUDTODKK/77999_74/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/742367024_8/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/45965/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/149135_13/
http://huilvda.com/ZARTONOK/7459/
http://huilvda.com/SGDTOHKD/1494562_17/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/66_21/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/4990198_81/
http://huilvda.com/SARTOHKD/33388924_38/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/9154_49/
http://huilvda.com/BRLTOTHB/42158150/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/659/
http://huilvda.com/HKDTONZD/833_1/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/653/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/4/
http://huilvda.com/MYRTONZD/9232_35/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/40/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/82012_06/
http://huilvda.com/DKKTOTWD/33_22/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/22344613/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/1501_26/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/137967_2/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/55810_96/
http://huilvda.com/ZARTOINR/1984217/
http://huilvda.com/INRTOGBP/258831_47/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/74337_76/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/91653084_56/
http://huilvda.com/PHPTORUB/73749_57/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/84708_57/
http://huilvda.com/THBTOHKD/90282_87/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/89147_14/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/667/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/30_82/
http://huilvda.com/MYRTONOK/4/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/528377_57/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/702099/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/698/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/50_1/
http://huilvda.com/HKDTONZD/71444/
http://huilvda.com/AUDTONOK/596355677_1/
http://huilvda.com/CNYTONOK/26473641/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/9344446/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/68165/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/6/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/217251/
http://huilvda.com/NOKTOAED/7/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/81373_32/
http://huilvda.com/INRTOCNY/836193/
http://huilvda.com/USDTOSEK/652080_82/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/145977_24/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/59441/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/880382774_9/
http://huilvda.com/BRLTONOK/895870_64/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/7227/
http://huilvda.com/TWDTORUB/24/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/469158_69/
http://huilvda.com/CHFTOTRY/48/
http://huilvda.com/CADTOTWD/50339913_12/
http://huilvda.com/THBTOCNY/5_12/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/8_57/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/38747/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/58041_69/
http://huilvda.com/EURTOTHB/53339/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/3_2/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/780892/
http://huilvda.com/THBTOBRL/5_89/
http://huilvda.com/THBTOCNY/66471/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/50545_13/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/18587/
http://huilvda.com/DKKTOINR/14822/
http://huilvda.com/BRLTOAED/73402_63/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/565136/
http://huilvda.com/MYRTOINR/9408/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/76_13/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/69506_66/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/6849482/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/53188562/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/956737_33/
http://huilvda.com/KRWTODKK/789486_11/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/23792672/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/23470/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/22671/
http://huilvda.com/ZARTOUSD/43407678_89/
http://huilvda.com/MYRTOJPY/82_41/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/68/
http://huilvda.com/THBTOTRY/5851/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/8/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/601757/
http://huilvda.com/MYRTOINR/262_56/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/35328/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/342897_7/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/47974801/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/85888147_37/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/8/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/1019_1/
http://huilvda.com/USDTOTHB/1917/
http://huilvda.com/INRTOIDR/93070626/
http://huilvda.com/SARTONOK/634/
http://huilvda.com/CADTOMOP/22204/
http://huilvda.com/NOKTONZD/1076_55/
http://huilvda.com/IDRTOPHP/81_55/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/19964241/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/840_85/
http://huilvda.com/SEKTONOK/126/
http://huilvda.com/KRWTOAUD/69009/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/223/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/510/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/97877144/
http://huilvda.com/CNYTORUB/394556_98/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/75/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/9678769_6/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/2794916_39/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/23_93/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/27418/
http://huilvda.com/HKDTOINR/42866158_26/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/388/
http://huilvda.com/JPYTOAED/385692/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/69620_12/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/409662/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/4653/
http://huilvda.com/EURTOZAR/94_36/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/19919991/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/34_12/
http://huilvda.com/THBTOAUD/2257044/
http://huilvda.com/ZARTOAED/4726526_82/
http://huilvda.com/NOKTONZD/45022/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/383434/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/4791224_53/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/71593/
http://huilvda.com/PHPTONZD/7221/
http://huilvda.com/CADTODKK/911_85/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/11872507_3/
http://huilvda.com/INRTOTRY/65107_1/
http://huilvda.com/SEKTOINR/815700/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/3/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/7/
http://huilvda.com/EURTOTWD/87261/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/599041_98/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/74552559/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/9/
http://huilvda.com/NOKTOAED/74502_57/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/434505/
http://huilvda.com/THBTONOK/721538/
http://huilvda.com/GBPTORUB/174_32/
http://huilvda.com/GBPTOAED/2557_93/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/174_17/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/11310_15/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/85387_32/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/6315/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/8052_56/
http://huilvda.com/GBPTONOK/430_37/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/923427/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/244961_3/
http://huilvda.com/JPYTORUB/54214_39/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/15697_94/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/32_13/
http://huilvda.com/JPYTOAED/61217904_9/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/29044/
http://huilvda.com/BRLTODKK/7/
http://huilvda.com/SARTOSAR/1739924_5/
http://huilvda.com/EURTOJPY/89605355_95/
http://huilvda.com/IDRTOAED/21274971_51/
http://huilvda.com/RUBTODKK/63178/
http://huilvda.com/USDTOTRY/51154_02/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/11318445/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/3/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/7184_46/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/72623848/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/4884/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/839041_6/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/171/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/10113000/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/7/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/163_23/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/78065_54/
http://huilvda.com/AEDTONZD/5_58/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/79511/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/22858_53/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/525_62/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/3568/
http://huilvda.com/INRTOJPY/4664728_78/
http://huilvda.com/JPYTOINR/9050/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/7_23/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/674_85/
http://huilvda.com/ZARTODKK/905056_65/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/79_32/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/7495844_19/
http://huilvda.com/IDRTOINR/40005/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/7_88/
http://huilvda.com/CADTOMOP/9965326/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/88235_2/
http://huilvda.com/USDTONOK/648922/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/19/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/247/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/6/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/327/
http://huilvda.com/CNYTORUB/47237_35/
http://huilvda.com/INRTOHKD/15_54/
http://huilvda.com/INRTOMYR/4600/
http://huilvda.com/CHFTONZD/6_3/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/19/
http://huilvda.com/JPYTONOK/550/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/391/
http://huilvda.com/SARTOZAR/3789331_24/
http://huilvda.com/TRYTONOK/57296/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/3840448/
http://huilvda.com/SARTOAED/47878/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/294826_2/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/566_96/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/956/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/807/
http://huilvda.com/KRWTONZD/511348/
http://huilvda.com/GBPTOAED/70484566/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/771404/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/10653328/
http://huilvda.com/THBTOSAR/1434290/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/80_16/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/76559_34/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/32_43/
http://huilvda.com/THBTOJPY/96101_29/
http://huilvda.com/KRWTORUB/73708748/
http://huilvda.com/EURTOINR/67617/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/3400/
http://huilvda.com/USDTOJPY/7_29/
http://huilvda.com/SGDTODKK/14_28/
http://huilvda.com/EURTORUB/8778/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/41329598_21/
http://huilvda.com/THBTOUSD/4595453_29/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/237/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/80324/
http://huilvda.com/CADTOKRW/45318/
http://huilvda.com/THBTONOK/5/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/629055263_4/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/2495_88/
http://huilvda.com/DKKTOMYR/7/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/591961_57/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/9492135_45/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/40705204_1/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/69355416_59/
http://huilvda.com/ZARTOIDR/97951912/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/192_45/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/99398446_72/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/1976/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/57311_58/
http://huilvda.com/PHPTOMOP/6239130/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/842525_95/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/4641_49/
http://huilvda.com/THBTOUSD/4614984_95/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/3471338/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/6234705/
http://huilvda.com/CADTOUSD/5_16/
http://huilvda.com/DKKTOAED/75741215_3/
http://huilvda.com/CADTOTHB/2944_1/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/36141/
http://huilvda.com/SARTOHKD/2_56/
http://huilvda.com/THBTOCAD/1/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/266063_81/
http://huilvda.com/DKKTOAED/92373132_27/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/167217/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/7_25/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/40938973_87/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/530/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/6200067_76/
http://huilvda.com/TWDTONZD/47597908/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/6545069/
http://huilvda.com/INRTOAED/5342676/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/257/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/87690377_11/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/92557930_83/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/1113398_8/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/79281/
http://huilvda.com/CADTOMOP/88047_2/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/28402352_62/
http://huilvda.com/EURTOGBP/586544/
http://huilvda.com/USDTOTWD/9_84/
http://huilvda.com/EURTOCHF/708/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/862_46/
http://huilvda.com/CHFTONOK/73678231/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/9_1/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/22719971_3/
http://huilvda.com/SGDTORUB/763_98/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/4/
http://huilvda.com/EURTOCHF/7/
http://huilvda.com/DKKTONZD/35_76/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/29037_79/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/46_1/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/5723/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/725750_19/
http://huilvda.com/TWDTORUB/36870/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/5771903_5/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/2_59/
http://huilvda.com/IDRTONZD/370922_07/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/3/
http://huilvda.com/MOPTONZD/503_74/
http://huilvda.com/BRLTONZD/44_05/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/85230_47/
http://huilvda.com/AUDTOAED/42203927_62/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/45412850/
http://huilvda.com/KRWTONOK/6283/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/59_23/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/86600/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/1796960/
http://huilvda.com/INRTOCAD/40694834_5/
http://huilvda.com/CHFTONOK/5208_99/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/4214136/
http://huilvda.com/MOPTONOK/84045052/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/798/
http://huilvda.com/USDTONZD/33/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/14330_51/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/982952/
http://huilvda.com/AEDTORUB/255_29/
http://huilvda.com/TRYTOMYR/23312_77/
http://huilvda.com/AUDTODKK/73447/
http://huilvda.com/NZDTOAED/2615_5/
http://huilvda.com/RUBTORUB/255_66/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/768/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/31098580/
http://huilvda.com/INRTOJPY/5969507_58/
http://huilvda.com/PHPTOTWD/471/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/238/
http://huilvda.com/NOKTONOK/11330819/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/668_69/
http://huilvda.com/ZARTORUB/59093/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/8/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/856533_85/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/6775_86/
http://huilvda.com/JPYTODKK/3766_95/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/9731/
http://huilvda.com/SGDTOINR/578701/
http://huilvda.com/EURTOCNY/91_72/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/400000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1135/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1140/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1120/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/100/
http://huilvda.com/USDTOHKD/30000/
http://huilvda.com/USDTOCNY/3450/
http://huilvda.com/USDTOCNY/4258/
http://huilvda.com/USDTOCNY/66/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/3239405/
http://huilvda.com/IDRTODKK/9/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/39719_9/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/827465_75/
http://huilvda.com/USDTONZD/887874_66/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/82162117/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/89696_51/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/887905355_1/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/6359/
http://huilvda.com/MYRTOTHB/5696683_3/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/89945/
http://huilvda.com/SGDTOTWD/4082913_4/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/1699_4/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/47404_36/
http://huilvda.com/NOKTOUSD/86_72/
http://huilvda.com/HKDTONOK/50507/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/683_2/
http://huilvda.com/THBTOTHB/4_38/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/76_24/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/9_95/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/5064_24/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/440243/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/321/
http://huilvda.com/HKDTOTWD/688244_52/
http://huilvda.com/THBTOKRW/1789/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/450/
http://huilvda.com/ZARTODKK/4970788/
http://huilvda.com/EURTOCNY/165859_33/
http://huilvda.com/EURTOINR/47266793/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/6_19/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/20/
http://huilvda.com/CNYTOAED/2199/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/4289/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/54/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/82206368/
http://huilvda.com/SARTOCAD/5/
http://huilvda.com/USDTOTHB/51424813_13/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/47365/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/43956/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/684_42/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/36/
http://huilvda.com/CADTOAUD/705410/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/56606_57/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/99459_43/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/32_58/
http://huilvda.com/DKKTOSEK/77/
http://huilvda.com/SARTOINR/6535_7/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/799/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/19913_62/
http://huilvda.com/HKDTOINR/7/
http://huilvda.com/SEKTONZD/12081_27/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/6914179_61/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/3408167_86/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/8347132/
http://huilvda.com/MYRTOAED/75455881_8/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/3096277/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/72/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/34920_85/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/42084/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/1_12/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/32307/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/64965_18/
http://huilvda.com/KRWTONZD/62/
http://huilvda.com/DKKTOINR/49174_89/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/3_43/
http://huilvda.com/CHFTOSEK/6_52/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/676189_29/
http://huilvda.com/INRTONZD/2_38/
http://huilvda.com/INRTOJPY/58643/
http://huilvda.com/CHFTONOK/638820_36/
http://huilvda.com/GBPTOIDR/769_59/
http://huilvda.com/CADTOEUR/6792109/
http://huilvda.com/EURTOAUD/291225/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/6605341/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/1922_45/
http://huilvda.com/CNYTONZD/1/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/13096_62/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/543/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/22964_83/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/539/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/83202/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/515_54/
http://huilvda.com/ZARTONOK/7534906/
http://huilvda.com/THBTOCAD/99/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/7553/
http://huilvda.com/CADTOZAR/8280756_46/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/611095_22/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/87888/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/29739_43/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/57001_46/
http://huilvda.com/CNYTONZD/6026/
http://huilvda.com/EURTOTWD/632335_46/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/452_98/
http://huilvda.com/AUDTOINR/3/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/5_98/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/4046900_52/
http://huilvda.com/CADTOGBP/90765023/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/413_76/
http://huilvda.com/JPYTONZD/4373/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/6166956/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/9185/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/77973580_97/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/7140161/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/70_77/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/4055_1/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/46424_64/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/50219368_89/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/22588_42/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/98/
http://huilvda.com/PHPTORUB/621_87/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/72353768/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/7951_99/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/71368/
http://huilvda.com/CADTOSGD/41279/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/28650760_87/
http://huilvda.com/USDTOCAD/92/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/689/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/31023812/
http://huilvda.com/CHFTODKK/6753046/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/69_8/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/28811_27/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/300_52/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/85094/
http://huilvda.com/HKDTOINR/536_85/
http://huilvda.com/SARTOCAD/9_76/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/9963800_97/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/5618402_17/
http://huilvda.com/SARTONOK/9766352_62/
http://huilvda.com/PHPTOKRW/74657845_23/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/939_77/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/65467476/
http://huilvda.com/THBTOSEK/1661798/
http://huilvda.com/THBTOUSD/472986_5/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/351/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/4/
http://huilvda.com/HKDTOCAD/67451/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/501092_4/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/92869/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/7/
http://huilvda.com/CADTODKK/7_81/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/249/
http://huilvda.com/CHFTORUB/396419768/
http://huilvda.com/EURTOPHP/21044_41/
http://huilvda.com/INRTOHKD/144/
http://huilvda.com/CADTORUB/632/
http://huilvda.com/NZDTORUB/866024_71/
http://huilvda.com/NZDTOAED/3689844/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/22256/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/1878_82/
http://huilvda.com/CADTOIDR/44/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/31988167_48/
http://huilvda.com/SEKTORUB/56789_67/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/691/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/6098/
http://huilvda.com/SEKTOINR/60828/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/5424_7/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/271633_15/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/385998/
http://huilvda.com/DKKTOJPY/1540/
http://huilvda.com/AUDTODKK/4_63/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/766887/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/77404_23/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/5215/
http://huilvda.com/ZARTOHKD/5627405/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/35966134/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/746/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/190_59/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/35946/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/204476_6/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/636898278_3/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/91/
http://huilvda.com/CADTOEUR/91_51/
http://huilvda.com/TWDTOSEK/27141_46/
http://huilvda.com/RUBTORUB/15037178_74/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/9_6/
http://huilvda.com/SARTOSEK/7/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/66190743_92/
http://huilvda.com/CADTOHKD/46151375_15/
http://huilvda.com/SGDTORUB/87_91/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/64356_97/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/3_93/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/9_49/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/34911751_7/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/79328560/
http://huilvda.com/TRYTORUB/5_66/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/18/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/83_35/
http://huilvda.com/IDRTORUB/5937_92/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/2137/
http://huilvda.com/SARTOTHB/9523890_41/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/37624/
http://huilvda.com/RUBTONOK/58788/
http://huilvda.com/SEKTOAED/75790_22/
http://huilvda.com/CNYTOAED/43589425/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/56632_83/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/41134285_54/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/76244592/
http://huilvda.com/MYRTOINR/497_96/
http://huilvda.com/EURTOUSD/631588_02/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/5_84/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/6_34/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/7623_29/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/6112_61/
http://huilvda.com/INRTONOK/678/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/378/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/3160974_69/
http://huilvda.com/MYRTOAED/9807991/
http://huilvda.com/INRTOCAD/51/
http://huilvda.com/USDTOTWD/18709/
http://huilvda.com/NOKTOSEK/9898951_08/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/3303_86/
http://huilvda.com/EURTOPHP/888927/
http://huilvda.com/THBTONOK/1_26/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/24224/
http://huilvda.com/JPYTODKK/37000_51/
http://huilvda.com/EURTOAED/62/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/369_49/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/920269_77/
http://huilvda.com/EURTOAUD/512_51/
http://huilvda.com/THBTOCAD/55796_22/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/727413/
http://huilvda.com/SGDTONZD/6590235/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/60/
http://huilvda.com/SARTOZAR/33458948_24/
http://huilvda.com/RUBTODKK/9762_18/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/90114831/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/8661921_83/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/84482_05/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/60_62/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/10836/
http://huilvda.com/AEDTOTHB/34618_89/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/89968/
http://huilvda.com/HKDTOGBP/65491_66/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/38_13/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/773067/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/32/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/513317_37/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/52/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/1557886/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/57943/
http://huilvda.com/IDRTORUB/258/
http://huilvda.com/RUBTORUB/8039/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/8760/
http://huilvda.com/MYRTORUB/7900/
http://huilvda.com/NOKTORUB/11451363_88/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/426661_8/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/163448/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/235622/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/31206/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/34160/
http://huilvda.com/SARTOPHP/19/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/727_88/
http://huilvda.com/USDTORUB/2_34/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/80790352_7/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/88007760_19/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/89061975_45/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/165_9/
http://huilvda.com/EURTOCNY/921_49/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/55_2/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/798382/
http://huilvda.com/BRLTOINR/91/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/23641610_39/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/79284310_51/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/7693140/
http://huilvda.com/SEKTODKK/39576_79/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/55131173_21/
http://huilvda.com/SEKTOINR/2552301_99/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/3982203/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/453792/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/83970284_3/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/4709_24/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/38491/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/79540657_88/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/36570_16/
http://huilvda.com/SEKTOAED/899317_44/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/97/
http://huilvda.com/IDRTOAED/44779610_91/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/93/
http://huilvda.com/SGDTOHKD/364452/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/27470/
http://huilvda.com/PHPTOGBP/33617/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/6873438/
http://huilvda.com/AUDTOINR/28/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/2157_89/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/28788/
http://huilvda.com/CADTOCHF/578090/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/683422/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/78017830_56/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/75/
http://huilvda.com/JPYTOINR/22947335_71/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/29201/
http://huilvda.com/INRTOSGD/763/
http://huilvda.com/SARTOBRL/2535669_99/
http://huilvda.com/USDTOCHF/71_11/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/14434456/
http://huilvda.com/INRTOZAR/89/
http://huilvda.com/CADTOINR/337/
http://huilvda.com/USDTOZAR/49074959_37/
http://huilvda.com/INRTOCHF/2737696_13/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/87/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/36_55/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/7/
http://huilvda.com/NZDTOINR/8_58/
http://huilvda.com/INRTOPHP/46227/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/2843_4/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/418_72/
http://huilvda.com/CADTOAUD/5873/
http://huilvda.com/MYRTODKK/9719660_65/
http://huilvda.com/INRTOSGD/44343209/
http://huilvda.com/BRLTODKK/1473505_58/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/95014595/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/88444161/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/91970467_64/
http://huilvda.com/TWDTODKK/766_21/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/56141304_78/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/63358712_26/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/1_54/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/63735/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/9220528/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/2074/
http://huilvda.com/USDTONOK/989649/
http://huilvda.com/KRWTOJPY/213329_83/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/31008553_76/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/3673212/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/7_53/
http://huilvda.com/SGDTOINR/23_11/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/27146/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/22497/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/40349984_49/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/52112/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/74909/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/4530_81/
http://huilvda.com/TWDTONOK/3760645/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/644390_7/
http://huilvda.com/IDRTONZD/264400_81/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/5/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/635357/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/807_67/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/56724_39/
http://huilvda.com/CNYTONOK/15626168/
http://huilvda.com/SGDTORUB/42/
http://huilvda.com/NZDTODKK/12583/
http://huilvda.com/AEDTOCAD/78486/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/370632/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/4896_5/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/5553705/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/24_91/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/9712183/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/891_68/
http://huilvda.com/DKKTOAED/98194/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/81840/
http://huilvda.com/USDTOKRW/560_32/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/66805_4/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/4740107/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/52534_23/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/4259455/
http://huilvda.com/NZDTOAUD/14640_63/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/580_27/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/690/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/57914/
http://huilvda.com/ZARTORUB/9/
http://huilvda.com/CADTOCNY/3584406_44/
http://huilvda.com/THBTOGBP/87798_79/
http://huilvda.com/CADTONOK/4162/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/86465/
http://huilvda.com/THBTORUB/5057947_37/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/88924_72/
http://huilvda.com/USDTOTHB/4_97/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/92538_33/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/20441/
http://huilvda.com/CADTOTHB/519542_8/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/26084_91/
http://huilvda.com/IDRTONZD/1539728_21/
http://huilvda.com/IDRTOPHP/9113/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/14/
http://huilvda.com/JPYTOAED/7_27/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/17435/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/71685/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/8269/
http://huilvda.com/PHPTOGBP/328594/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/34197_51/
http://huilvda.com/SEKTONOK/794155/
http://huilvda.com/CNYTONZD/92512154/
http://huilvda.com/TRYTOBRL/9_29/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/8738825/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/281_95/
http://huilvda.com/KRWTOTHB/50324654/
http://huilvda.com/CADTONZD/41721749_73/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/3600_67/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/6529_8/
http://huilvda.com/NZDTOINR/8982_7/
http://huilvda.com/THBTOTWD/81921029_5/
http://huilvda.com/TRYTOMOP/132410/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/4421/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/9729_37/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/8/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/721383_79/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/9211847_33/
http://huilvda.com/IDRTOBRL/10157/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/9411_24/
http://huilvda.com/NZDTOUSD/8322/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/333_97/
http://huilvda.com/SARTOIDR/87821_68/
http://huilvda.com/TWDTOINR/17112_81/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/5842859_64/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/7938/
http://huilvda.com/CHFTONOK/96326_81/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/2_88/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/1586573/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/6161_39/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/91/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/39547/
http://huilvda.com/KRWTOAED/37517952_83/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/8326_85/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/998165_52/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/575_23/
http://huilvda.com/INRTOINR/4308724/
http://huilvda.com/SARTOKRW/652/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/135586/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/73635_12/
http://huilvda.com/SARTOCHF/57_66/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/432247/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/7620_44/
http://huilvda.com/CADTOEUR/23/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/5864/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/638363/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/28025460/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/33/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/2717_69/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/85808/
http://huilvda.com/HKDTONOK/829_76/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/17855477_66/
http://huilvda.com/CNYTOINR/289_14/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/2432_91/
http://huilvda.com/EURTOAUD/95626_36/
http://huilvda.com/USDTOSAR/40577340_2/
http://huilvda.com/SEKTORUB/46137_41/
http://huilvda.com/NOKTOAED/7345087/
http://huilvda.com/CADTONOK/316/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/179/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/50_89/
http://huilvda.com/INRTORUB/219646/
http://huilvda.com/INRTOTWD/196148/
http://huilvda.com/PHPTOEUR/2/
http://huilvda.com/CNYTOSAR/206110_99/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/6053_57/
http://huilvda.com/THBTOIDR/92235_54/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/7576_32/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/59681344_85/
http://huilvda.com/CADTOAUD/589/
http://huilvda.com/TRYTONOK/569057_32/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/74868416_82/
http://huilvda.com/SEKTONZD/91411995/
http://huilvda.com/KRWTOSGD/94938302_45/
http://huilvda.com/GBPTODKK/45020699/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/87406_27/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/176/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/12957408_5/
http://huilvda.com/TRYTOMOP/46523/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/758144/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/71700_77/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/23786_7/
http://huilvda.com/EURTODKK/158_56/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/95/
http://huilvda.com/CNYTOCHF/88248848/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/993/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/3416/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/2556/
http://huilvda.com/IDRTORUB/79626/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/868435/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/11/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/7792_42/
http://huilvda.com/IDRTOPHP/579311/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/38694/
http://huilvda.com/TWDTOBRL/99_71/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/63610_02/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/44390/
http://huilvda.com/INRTONOK/67802071_41/
http://huilvda.com/THBTOTRY/1446344/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/53054/
http://huilvda.com/SEKTODKK/719/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/8972284_79/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/6754419_85/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/78_41/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/799_69/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/7692/
http://huilvda.com/BRLTODKK/72/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/349_2/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/15951/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/12_2/
http://huilvda.com/USDTOMYR/65552_37/
http://huilvda.com/PHPTONOK/961/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/179102_88/
http://huilvda.com/TRYTODKK/28011_29/
http://huilvda.com/ZARTODKK/57302_42/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/129_9/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/9482/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/10648/
http://huilvda.com/INRTOGBP/8259_8/
http://huilvda.com/SARTOGBP/11693_52/
http://huilvda.com/HKDTONZD/9389765/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/83744454_78/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/9978/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/1485559/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/89365_7/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/83784/
http://huilvda.com/CADTOZAR/16/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/92_08/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/6_87/
http://huilvda.com/DKKTOMYR/2398/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/1040_88/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/1960108_11/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/9_59/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/45/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/36/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/3760/
http://huilvda.com/INRTONOK/1204_23/
http://huilvda.com/THBTOTHB/2_65/
http://huilvda.com/INRTOSEK/5470/
http://huilvda.com/THBTOMOP/291/
http://huilvda.com/SARTOCAD/6970026/
http://huilvda.com/JPYTODKK/356_73/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/2/
http://huilvda.com/EURTOBRL/83066/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/966976_64/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/174907_6/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/667_15/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/1655848_86/
http://huilvda.com/SGDTOINR/7_63/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/65092/
http://huilvda.com/CHFTOTRY/702251_43/
http://huilvda.com/AEDTONZD/285351/
http://huilvda.com/DKKTONOK/9_95/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/17902_63/
http://huilvda.com/EURTOCHF/72047_51/
http://huilvda.com/MYRTORUB/9080774/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/4658_49/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/9/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/9_31/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/6_57/
http://huilvda.com/TRYTOMYR/2766_02/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/206_64/
http://huilvda.com/SGDTODKK/24816536_77/
http://huilvda.com/THBTOHKD/53837/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/6404993_56/
http://huilvda.com/CHFTONOK/70766/
http://huilvda.com/INRTOBRL/2984735_11/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/71270/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/509090/
http://huilvda.com/INRTOCNY/7/
http://huilvda.com/GBPTONZD/62/
http://huilvda.com/SARTOCAD/30010_69/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/6553/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/35500/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/3566248/
http://huilvda.com/MYRTORUB/5645563/
http://huilvda.com/CNYTONZD/1420710/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/1495/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/8/
http://huilvda.com/JPYTOTRY/7/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/699/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/61/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/223415_21/
http://huilvda.com/ZARTONZD/178829_13/
http://huilvda.com/CNYTONZD/827160_9/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/5_98/
http://huilvda.com/SARTOKRW/5444/
http://huilvda.com/RUBTOINR/285793/
http://huilvda.com/KRWTOINR/4349/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/88334_43/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/56214543/
http://huilvda.com/USDTOTWD/9606_28/
http://huilvda.com/USDTOCAD/25886178/
http://huilvda.com/CADTOAED/71104_42/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/3839/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/30437/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/658748863_4/
http://huilvda.com/SARTOPHP/53_36/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/624/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/402/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/10964_41/
http://huilvda.com/TWDTOMOP/7_78/
http://huilvda.com/ZARTOAED/365/
http://huilvda.com/SGDTODKK/59_87/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/6/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/451_76/
http://huilvda.com/USDTOTHB/73_32/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/27468514/
http://huilvda.com/CNYTOTRY/122/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/18/
http://huilvda.com/TWDTOAED/22179818_78/
http://huilvda.com/THBTOSEK/390719_3/
http://huilvda.com/THBTODKK/990/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/39_03/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/789_39/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/2959101_74/
http://huilvda.com/MYRTOMOP/7165796/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/4856_58/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/859844_67/
http://huilvda.com/SGDTOTRY/62817/
http://huilvda.com/CADTOAED/70/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/961712_15/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/5512/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/874_84/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/9981/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/76859_3/
http://huilvda.com/INRTOCAD/29186654_67/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/6280/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/29406/
http://huilvda.com/CADTOAED/270_27/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/301021/
http://huilvda.com/SGDTORUB/31280159/
http://huilvda.com/ZARTOAED/5811274/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/87856698/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/50_81/
http://huilvda.com/EURTONZD/65951_66/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/481/
http://huilvda.com/EURTOIDR/1357538_13/
http://huilvda.com/ZARTODKK/2199671/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/624050_82/
http://huilvda.com/AUDTOMYR/149/
http://huilvda.com/BRLTONZD/4401/
http://huilvda.com/BRLTOMOP/6940/
http://huilvda.com/THBTONZD/60645699/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/9771_1/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/553/
http://huilvda.com/IDRTOBRL/75805/
http://huilvda.com/SARTOAUD/14/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/91202/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/930217/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/33535/
http://huilvda.com/THBTOSGD/81800484/
http://huilvda.com/PHPTOHKD/10503/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/751522/
http://huilvda.com/EURTOUSD/8_87/
http://huilvda.com/EURTOGBP/36298_86/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/87716_38/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/9687447/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/19146/
http://huilvda.com/THBTOSAR/360378_91/
http://huilvda.com/HKDTOCHF/108_8/
http://huilvda.com/CADTOINR/122_48/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/33240_69/
http://huilvda.com/USDTOZAR/72579598_77/
http://huilvda.com/SGDTODKK/825/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/530/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/74056/
http://huilvda.com/TRYTONZD/6833/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/30981/
http://huilvda.com/CADTOSEK/97/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/5193598/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/10512/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/953/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/47532/
http://huilvda.com/THBTOGBP/87994_46/
http://huilvda.com/TRYTORUB/2172_78/
http://huilvda.com/EURTOTWD/644/
http://huilvda.com/SARTONOK/40858/
http://huilvda.com/HKDTOAED/89123177/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/88772/
http://huilvda.com/THBTOAUD/6681/
http://huilvda.com/HKDTOINR/64_78/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/9_47/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/591/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/97654_3/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/4063532/
http://huilvda.com/NZDTOAUD/37_59/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/576/
http://huilvda.com/BRLTOTHB/529_44/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/1111/
http://huilvda.com/NZDTORUB/4264/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/20734/
http://huilvda.com/JPYTOZAR/28382/
http://huilvda.com/CHFTOINR/1018488_94/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/78/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/96505379_35/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/92_78/
http://huilvda.com/INRTOAED/86727547_51/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/456814_79/
http://huilvda.com/BRLTONOK/573_85/
http://huilvda.com/DKKTOIDR/2/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/503673_59/
http://huilvda.com/USDTOHKD/24273157_24/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/9836_45/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/4700_68/
http://huilvda.com/PHPTOSAR/494/
http://huilvda.com/NOKTONZD/8821680_59/
http://huilvda.com/CADTOKRW/87656/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/9567530/
http://huilvda.com/IDRTONZD/4/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/2785761/
http://huilvda.com/SARTOGBP/781_97/
http://huilvda.com/USDTOHKD/9167/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/6_06/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/8470575_18/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/7696_7/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/3414_91/
http://huilvda.com/USDTONOK/32545113_81/
http://huilvda.com/EURTONZD/99/
http://huilvda.com/CADTOHKD/85413/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/5764582_78/
http://huilvda.com/CADTOINR/89931_19/
http://huilvda.com/DKKTOAED/65_12/
http://huilvda.com/BRLTORUB/54499_43/
http://huilvda.com/IDRTOPHP/7058832/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/35671_19/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/66238/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/798687/
http://huilvda.com/EURTOGBP/577984095_6/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/2_56/
http://huilvda.com/SGDTOAED/84632515/
http://huilvda.com/HKDTOMYR/29473_9/
http://huilvda.com/SARTOTWD/54256677_9/
http://huilvda.com/TRYTODKK/82_6/
http://huilvda.com/AUDTONZD/57_19/
http://huilvda.com/INRTORUB/101_24/
http://huilvda.com/TWDTODKK/86147_65/
http://huilvda.com/AEDTONOK/841915_24/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/32827_46/
http://huilvda.com/SARTOPHP/9739344_51/
http://huilvda.com/TWDTORUB/3570199/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/368/
http://huilvda.com/CADTOHKD/90960335/
http://huilvda.com/BRLTONOK/23083138/
http://huilvda.com/GBPTOMOP/8818628_74/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/14912/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/1/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/252041_72/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/10293_62/
http://huilvda.com/INRTOAED/9_33/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/5674250/
http://huilvda.com/USDTOTHB/96_72/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/78/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/290615/
http://huilvda.com/INRTOEUR/2_79/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/398342/
http://huilvda.com/TWDTORUB/9071772_43/
http://huilvda.com/CADTOSGD/2957575/
http://huilvda.com/EURTOAUD/62786_62/
http://huilvda.com/USDTOUSD/731/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/57857918/
http://huilvda.com/THBTOMYR/18_81/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/5377314_7/
http://huilvda.com/TRYTORUB/11_62/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/485/
http://huilvda.com/INRTOBRL/61_23/
http://huilvda.com/CADTOINR/662319/
http://huilvda.com/KRWTORUB/74_14/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/560024_24/
http://huilvda.com/EURTOINR/5782/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/565/
http://huilvda.com/SARTOTWD/93/
http://huilvda.com/SGDTOHKD/24741768/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/2634/
http://huilvda.com/EURTOINR/46_57/
http://huilvda.com/CNYTOCAD/319088_46/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/86_49/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/50_55/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/67004036/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/89_34/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/596325/
http://huilvda.com/TRYTOAUD/732/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/5327570/
http://huilvda.com/HKDTOMOP/8_65/
http://huilvda.com/CADTOIDR/45393_37/
http://huilvda.com/CADTOIDR/77837777/
http://huilvda.com/TWDTONZD/476_16/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/39463_53/
http://huilvda.com/USDTOMOP/9/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/1958582/
http://huilvda.com/CNYTOGBP/85703/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/770199/
http://huilvda.com/KRWTOINR/98293_2/
http://huilvda.com/EURTOSGD/87766671/
http://huilvda.com/AUDTOAED/4191/
http://huilvda.com/INRTOPHP/11875/
http://huilvda.com/CHFTONOK/63026070/
http://huilvda.com/THBTODKK/8836/
http://huilvda.com/ZARTONOK/86498498_08/
http://huilvda.com/JPYTOINR/2265_71/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/23032_5/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/9914057/
http://huilvda.com/THBTOSAR/37_79/
http://huilvda.com/AEDTOKRW/8492_12/
http://huilvda.com/IDRTODKK/31214_78/
http://huilvda.com/THBTOZAR/14193367/
http://huilvda.com/DKKTOIDR/93_38/
http://huilvda.com/RUBTORUB/373923_5/
http://huilvda.com/NOKTOUSD/8522/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/248/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/875208/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/47343_65/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/579006/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/2535_41/
http://huilvda.com/CHFTOEUR/4422113/
http://huilvda.com/EURTOPHP/8_63/
http://huilvda.com/EURTONOK/44916/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/344/
http://huilvda.com/CADTOTRY/49679_68/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/35197091/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/382717373_2/
http://huilvda.com/TWDTODKK/3030/
http://huilvda.com/MYRTORUB/5/
http://huilvda.com/SARTOIDR/886_79/
http://huilvda.com/EURTOTRY/74569/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/72486511_7/
http://huilvda.com/CNYTONZD/546/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/47848_43/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/670910/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/849_71/
http://huilvda.com/THBTOJPY/790/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/60976815/
http://huilvda.com/SEKTOJPY/33626_36/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/71590/
http://huilvda.com/KRWTOAUD/249/
http://huilvda.com/SGDTOUSD/954_97/
http://huilvda.com/TWDTOHKD/400310/
http://huilvda.com/EURTOGBP/135_24/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/424709/
http://huilvda.com/INRTOUSD/96989_44/
http://huilvda.com/CHFTOAED/2419/
http://huilvda.com/SARTORUB/959743_29/
http://huilvda.com/EURTOKRW/6839/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/5012/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/41_67/
http://huilvda.com/GBPTORUB/2_68/
http://huilvda.com/CADTOZAR/7196009_53/
http://huilvda.com/NOKTOGBP/16_18/
http://huilvda.com/USDTOKRW/6677668/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/83668160/
http://huilvda.com/USDTOHKD/7902/
http://huilvda.com/JPYTONZD/7_13/
http://huilvda.com/MOPTODKK/4/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/7_66/
http://huilvda.com/INRTOSGD/431942/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/76503/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/726/
http://huilvda.com/ZARTONZD/73930/
http://huilvda.com/BRLTOSEK/772457/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/3628046/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/47185_8/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/958212_8/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/89184044_7/
http://huilvda.com/TWDTONOK/47402596/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/525356/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/642437/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/7381250/
http://huilvda.com/SARTOINR/5481379_12/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/5470850_83/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/240/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/684475/
http://huilvda.com/KRWTOIDR/654/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/6706354/
http://huilvda.com/SGDTOINR/13721_63/
http://huilvda.com/KRWTONOK/52_73/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/47584/
http://huilvda.com/SEKTONZD/78_97/
http://huilvda.com/JPYTOAED/17925_52/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/876/
http://huilvda.com/CADTODKK/3508_66/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/8164_23/
http://huilvda.com/SARTOTHB/384334/
http://huilvda.com/INRTOAUD/4201_92/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/26731_61/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/8787/
http://huilvda.com/TWDTODKK/86063790_69/
http://huilvda.com/CNYTOAED/446407_37/
http://huilvda.com/PHPTONOK/73824/
http://huilvda.com/USDTOTHB/3_76/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/322/
http://huilvda.com/THBTOTRY/24259591_43/
http://huilvda.com/CADTOTWD/73649239_85/
http://huilvda.com/SARTONZD/74/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/53_62/
http://huilvda.com/TRYTOKRW/7068/
http://huilvda.com/NZDTORUB/40546822_35/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/2921700/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/7245752_35/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/81226754/
http://huilvda.com/EURTOUSD/51455330_98/
http://huilvda.com/INRTOSGD/54800057_39/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/9168053_1/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/6/
http://huilvda.com/INRTOSEK/3396112/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/20519_83/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/9803/
http://huilvda.com/TWDTOBRL/90572_53/
http://huilvda.com/USDTOTWD/39/
http://huilvda.com/CADTOSGD/1892359/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/85/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/6275293/
http://huilvda.com/USDTOSAR/6398/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/2988_12/
http://huilvda.com/AEDTOCAD/56/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/680/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/98_21/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/70756173_49/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/42002/
http://huilvda.com/EURTOAED/27680_47/
http://huilvda.com/AUDTOCHF/622097_16/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/205196_12/
http://huilvda.com/EURTOCAD/2645685_93/
http://huilvda.com/JPYTOMYR/98609/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/52836/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/60587_31/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/896/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/89228/
http://huilvda.com/EURTOMYR/672725/
http://huilvda.com/USDTOCAD/5437874_44/
http://huilvda.com/TWDTOEUR/188015/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/9_8/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/73666_97/
http://huilvda.com/PHPTOSAR/38662362_36/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/61138/
http://huilvda.com/CNYTOTRY/13224/
http://huilvda.com/CADTOJPY/34/
http://huilvda.com/INRTOPHP/22527/
http://huilvda.com/EURTOCNY/4784_96/
http://huilvda.com/EURTONOK/45112252/
http://huilvda.com/IDRTOUSD/33248/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/9_23/
http://huilvda.com/IDRTOAED/870_51/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/256115/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/9/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/64257/
http://huilvda.com/CADTOINR/4453699_27/
http://huilvda.com/SGDTONZD/8940699/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/44993_89/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/932_28/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/42_61/
http://huilvda.com/CNYTORUB/138_46/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/9672188_19/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/502_59/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/106350/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/7138_5/
http://huilvda.com/PHPTORUB/51394295_28/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/885_64/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/33813/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/565_66/
http://huilvda.com/INRTOHKD/9373133/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/5466272/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/8_57/
http://huilvda.com/JPYTONOK/323009_98/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/4838/
http://huilvda.com/TRYTODKK/84/
http://huilvda.com/EURTODKK/37_74/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/9_1/
http://huilvda.com/ZARTODKK/4454/
http://huilvda.com/CHFTORUB/397/
http://huilvda.com/SGDTOJPY/58260/
http://huilvda.com/SARTOMYR/19726_91/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/53081917_41/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/7424890_59/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/623_32/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/408443/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/63615_64/
http://huilvda.com/AEDTODKK/531_67/
http://huilvda.com/HKDTOZAR/5733/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/7685_14/
http://huilvda.com/BRLTONZD/996_79/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/424_92/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/909115/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/1/
http://huilvda.com/DKKTOTWD/88082528_63/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/709026_99/
http://huilvda.com/RUBTODKK/41776/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/50_66/
http://huilvda.com/JPYTOIDR/236080_15/
http://huilvda.com/HKDTORUB/533106/
http://huilvda.com/EURTOTWD/6428_23/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/76/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/78/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/984157_62/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/7291817_57/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/9029657_25/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/39365/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/745661_39/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/73011/
http://huilvda.com/SARTOJPY/11/
http://huilvda.com/CADTOIDR/13424158/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/992595_18/
http://huilvda.com/TWDTOINR/612606/
http://huilvda.com/GBPTONOK/42716622_37/
http://huilvda.com/PHPTORUB/16846_28/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/55065_92/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/72/
http://huilvda.com/INRTOCNY/3841974_72/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/49_51/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/4825708_2/
http://huilvda.com/SARTOIDR/554744_56/
http://huilvda.com/THBTOZAR/230358/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/7323/
http://huilvda.com/SGDTOIDR/2_89/
http://huilvda.com/SARTOMYR/6502/
http://huilvda.com/EURTOCNY/70530343_97/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/453045/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/93250679_32/
http://huilvda.com/TRYTORUB/12/
http://huilvda.com/MOPTOINR/96191_66/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/433/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/2909357_92/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/85215/
http://huilvda.com/CADTOUSD/71374154_53/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/5_95/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/302227/
http://huilvda.com/NOKTONZD/99920_62/
http://huilvda.com/MYRTONOK/250393_91/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/49_36/
http://huilvda.com/THBTOAUD/8/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/361889/
http://huilvda.com/ZARTOUSD/2603571_74/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/1780_11/
http://huilvda.com/SARTOMOP/86322_8/
http://huilvda.com/CNYTONZD/6045/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/735546/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/53/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/66_17/
http://huilvda.com/BRLTONOK/4477808/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/6_68/
http://huilvda.com/SARTOMYR/315_28/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/92191/
http://huilvda.com/EURTOKRW/5574/
http://huilvda.com/AEDTOCHF/5/
http://huilvda.com/THBTOINR/866053/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/70313/
http://huilvda.com/TWDTONOK/934581/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/933529/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/85657906_43/
http://huilvda.com/AUDTONZD/48029_37/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/4_84/
http://huilvda.com/NZDTONOK/416729_56/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/12281441_71/
http://huilvda.com/THBTOPHP/59984/
http://huilvda.com/KRWTOKRW/2037_39/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/45127511_84/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/677395_51/
http://huilvda.com/CADTONOK/5523493_31/
http://huilvda.com/SARTOEUR/67155098/
http://huilvda.com/NZDTOSGD/29526/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/308_65/
http://huilvda.com/SARTOSAR/7325/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/9294855/
http://huilvda.com/NOKTOEUR/71/
http://huilvda.com/DKKTOMOP/91242/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/27749_15/
http://huilvda.com/EURTOBRL/72219/
http://huilvda.com/MYRTOMOP/1551/
http://huilvda.com/HKDTORUB/38/
http://huilvda.com/ZARTONZD/1893_9/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/4894/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/11054_78/
http://huilvda.com/JPYTOJPY/1545/
http://huilvda.com/SEKTONOK/135723/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/625866/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/863_61/
http://huilvda.com/INRTOTRY/41505/
http://huilvda.com/THBTOBRL/6_82/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/10187/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/78/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/886516_51/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/7416/
http://huilvda.com/PHPTONOK/8_94/
http://huilvda.com/RUBTOAED/10142_54/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/69637/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/3_85/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/7233545_94/
http://huilvda.com/AEDTOZAR/1242_83/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/571621_69/
http://huilvda.com/THBTORUB/9463_52/
http://huilvda.com/EURTOTHB/307/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/740825/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/484829_6/
http://huilvda.com/PHPTORUB/8354609/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/6_06/
http://huilvda.com/SARTOTWD/5062525/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/47901/
http://huilvda.com/SARTONOK/96807503/
http://huilvda.com/AUDTOGBP/73373/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/53_54/
http://huilvda.com/CNYTOHKD/86094307/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/5370_61/
http://huilvda.com/AUDTONZD/197412968/
http://huilvda.com/DKKTOIDR/81_78/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/988/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/301464_88/
http://huilvda.com/ZARTOZAR/37/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/37_37/
http://huilvda.com/RUBTORUB/9324/
http://huilvda.com/DKKTORUB/34190_55/
http://huilvda.com/CADTOCAD/45/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/25855660/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/4536554/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/4499018/
http://huilvda.com/USDTOKRW/10_91/
http://huilvda.com/ZARTOEUR/1039/
http://huilvda.com/USDTOBRL/1589472/
http://huilvda.com/JPYTODKK/48606514/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/96_6/
http://huilvda.com/CADTOCAD/9_4/
http://huilvda.com/EURTONOK/115/
http://huilvda.com/THBTOTHB/80_73/
http://huilvda.com/MYRTORUB/231548_92/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/6/
http://huilvda.com/KRWTOINR/7679401_9/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/38_42/
http://huilvda.com/USDTOAUD/27_4/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/22175/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/2_97/
http://huilvda.com/DKKTOINR/2_37/
http://huilvda.com/SARTOCNY/3612940_47/
http://huilvda.com/TRYTOAED/51470589/
http://huilvda.com/EURTOTWD/75230050/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/30015206/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/15906_58/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/11/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/222742_99/
http://huilvda.com/GBPTORUB/7518427_71/
http://huilvda.com/EURTOUSD/8/
http://huilvda.com/AEDTOCAD/66024422/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/3/
http://huilvda.com/THBTOCAD/7719/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/9852259/
http://huilvda.com/TWDTOSAR/4/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/5_97/
http://huilvda.com/EURTOAED/5128/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/3_94/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/6013147_69/
http://huilvda.com/AEDTOCNY/20261_55/
http://huilvda.com/EURTOJPY/1320/
http://huilvda.com/PHPTOSAR/5_14/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/39135/
http://huilvda.com/ZARTOEUR/78043_84/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/5244715_24/
http://huilvda.com/THBTOUSD/57950_32/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/432846_3/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/4_78/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/678753_66/
http://huilvda.com/INRTOIDR/60821/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/79690194/
http://huilvda.com/SARTOUSD/2675_31/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/624/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/933_87/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/871_47/
http://huilvda.com/AEDTOINR/8/
http://huilvda.com/NOKTOCNY/38949227_59/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/540/
http://huilvda.com/CADTOMYR/871914/
http://huilvda.com/IDRTODKK/18459_97/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/76769_93/
http://huilvda.com/TWDTORUB/68166_47/
http://huilvda.com/THBTOCHF/552334/
http://huilvda.com/USDTOINR/2375/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/96_82/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/76189_7/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/116/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/53187203_7/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/2737_36/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/95_7/
http://huilvda.com/CADTOIDR/78_26/
http://huilvda.com/EURTOIDR/2630/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/82322/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/6046411/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/660213_53/
http://huilvda.com/THBTONZD/163/
http://huilvda.com/PHPTOAED/35749/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/71880/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/37730/
http://huilvda.com/CNYTOTRY/57_29/
http://huilvda.com/IDRTORUB/70122933/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/222362_91/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/97999/
http://huilvda.com/INRTOHKD/7042200/
http://huilvda.com/EURTOJPY/2/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/41828/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/25315/
http://huilvda.com/ZARTOMOP/2/
http://huilvda.com/EURTOTWD/41/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/36/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/823/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/816_82/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/6914925/
http://huilvda.com/DKKTONOK/12472/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/5/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/40375_77/
http://huilvda.com/SARTOEUR/23862/
http://huilvda.com/USDTOMYR/547054_44/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/4444/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/56496_68/
http://huilvda.com/AUDTOJPY/4837_92/
http://huilvda.com/AUDTORUB/7905542/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/83172/
http://huilvda.com/CHFTOIDR/75637459_94/
http://huilvda.com/CNYTOTHB/1400399_55/
http://huilvda.com/EURTOIDR/476_45/
http://huilvda.com/EURTONOK/783153/
http://huilvda.com/TRYTOSGD/21743416/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/5274/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/46543526/
http://huilvda.com/INRTODKK/7230646/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/657345_3/
http://huilvda.com/TWDTOEUR/178_69/
http://huilvda.com/JPYTODKK/79902291_55/
http://huilvda.com/SEKTONOK/10128_6/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/6894648_94/
http://huilvda.com/MOPTOMYR/720485_71/
http://huilvda.com/BRLTOCHF/268066/
http://huilvda.com/JPYTONOK/443/
http://huilvda.com/CHFTODKK/3_22/
http://huilvda.com/NOKTOSEK/33/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/89614/
http://huilvda.com/MYRTOIDR/6_59/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/2221/
http://huilvda.com/PHPTOTWD/15_62/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/46754097/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/2353327_71/
http://huilvda.com/MOPTORUB/48_86/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/200_31/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/904003_35/
http://huilvda.com/NOKTOTRY/52882_16/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/23220_2/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/3038/
http://huilvda.com/BRLTORUB/98745_24/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/670788047_7/
http://huilvda.com/USDTOZAR/283_95/
http://huilvda.com/SEKTORUB/686886_37/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/5619454/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/10805/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/217/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/69898_19/
http://huilvda.com/USDTOCAD/71/
http://huilvda.com/MYRTOINR/4_52/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/11272_34/
http://huilvda.com/TWDTOEUR/61996_18/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/995/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/2928888/
http://huilvda.com/SARTOMOP/872814_46/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/23867440/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/96130_95/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/116/
http://huilvda.com/EURTOINR/57918953/
http://huilvda.com/USDTOHKD/23926949/
http://huilvda.com/USDTOSEK/52/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/1_23/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/54_16/
http://huilvda.com/EURTOMOP/794_35/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/5_49/
http://huilvda.com/CADTOSAR/7/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/649/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/1893/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/2_91/
http://huilvda.com/INRTOPHP/78379464_23/
http://huilvda.com/SARTOTRY/48_27/
http://huilvda.com/EURTOCHF/611995/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/5_89/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/65_08/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/724849/
http://huilvda.com/PHPTOTRY/70078/
http://huilvda.com/NOKTOEUR/14_31/
http://huilvda.com/NOKTOEUR/14979_41/
http://huilvda.com/SEKTOAED/425_99/
http://huilvda.com/THBTOHKD/874309/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/92617440/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/12501/
http://huilvda.com/DKKTOTWD/6562929_3/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/22663_87/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/88465/
http://huilvda.com/SEKTOAUD/5353205/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/37175_7/
http://huilvda.com/NOKTOJPY/3028512_16/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/4_52/
http://huilvda.com/PHPTOAED/4755060_86/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/3/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/965/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/23717/
http://huilvda.com/SEKTONZD/90555/
http://huilvda.com/SGDTORUB/420_66/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/70997261/
http://huilvda.com/KRWTOINR/530941_95/
http://huilvda.com/AUDTOEUR/955/
http://huilvda.com/KRWTONZD/85487/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/1124_45/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/33_41/
http://huilvda.com/BRLTONOK/78/
http://huilvda.com/CNYTODKK/74833_39/
http://huilvda.com/TWDTOMYR/44_9/
http://huilvda.com/CADTODKK/36993/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/85204720_19/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/2149_16/
http://huilvda.com/EURTOSEK/99_44/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/9434931/
http://huilvda.com/USDTODKK/59209/
http://huilvda.com/TRYTONOK/7/
http://huilvda.com/SGDTODKK/26821/
http://huilvda.com/KRWTOAUD/26_8/
http://huilvda.com/EURTOSGD/4286/
http://huilvda.com/HKDTOAED/6/
http://huilvda.com/RUBTOTRY/78725838_98/
http://huilvda.com/CADTOINR/78033089/
http://huilvda.com/ZARTOAED/36613106_56/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/1_35/
http://huilvda.com/KRWTONZD/95/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/41_8/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/999828/
http://huilvda.com/THBTOGBP/310_17/
http://huilvda.com/EURTOSAR/303/
http://huilvda.com/CADTONOK/92_5/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/18047_61/
http://huilvda.com/MYRTODKK/522_39/
http://huilvda.com/THBTONZD/7340_44/
http://huilvda.com/PHPTOEUR/217_58/
http://huilvda.com/GBPTODKK/78321_91/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/472834_83/
http://huilvda.com/JPYTOIDR/35409188/
http://huilvda.com/CHFTOAED/2514612/
http://huilvda.com/JPYTONZD/210/
http://huilvda.com/GBPTOSGD/84612/
http://huilvda.com/TRYTORUB/102123/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/6301_48/
http://huilvda.com/SARTOTHB/608867888_7/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/15455/
http://huilvda.com/EURTOAED/950405/
http://huilvda.com/CADTOTWD/3_42/
http://huilvda.com/MYRTOIDR/37_93/
http://huilvda.com/BRLTODKK/70/
http://huilvda.com/EURTODKK/484676/
http://huilvda.com/CNYTOINR/96573_1/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/9695/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/9_84/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/5483/
http://huilvda.com/THBTOTWD/914242_65/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/727_69/
http://huilvda.com/GBPTOCHF/69944/
http://huilvda.com/SGDTOCHF/3_46/
http://huilvda.com/MOPTOPHP/49422_3/
http://huilvda.com/EURTOTHB/29542_57/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/33338/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/1648063_7/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/53411503_4/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/36042_49/
http://huilvda.com/NOKTODKK/39144539_25/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/95/
http://huilvda.com/NOKTORUB/5062/
http://huilvda.com/DKKTONZD/5/
http://huilvda.com/AUDTOAED/764/
http://huilvda.com/EURTOIDR/4773218/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/2977259_67/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/52489_64/
http://huilvda.com/GBPTONZD/63555_12/
http://huilvda.com/BRLTONOK/88731026/
http://huilvda.com/SARTOTRY/9/
http://huilvda.com/AUDTOINR/725_76/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/4533655_24/
http://huilvda.com/NZDTORUB/9659388/
http://huilvda.com/AEDTOCHF/1046/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/156521/
http://huilvda.com/CHFTOINR/1/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/988/
http://huilvda.com/SGDTONZD/11860_53/
http://huilvda.com/INRTOBRL/286981_2/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/858349/
http://huilvda.com/NOKTOINR/58684941_6/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/2_12/
http://huilvda.com/NZDTONOK/4348261_11/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/41239571/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/28252/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/58_42/
http://huilvda.com/AUDTOCAD/76793_52/
http://huilvda.com/NZDTOINR/223278_47/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/946_26/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/57151/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/9959075_5/
http://huilvda.com/SEKTOSGD/3406641/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/3786280_38/
http://huilvda.com/MOPTOMOP/72709_15/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/371685/
http://huilvda.com/SARTOSEK/60_45/
http://huilvda.com/IDRTORUB/6811792/
http://huilvda.com/ZARTONZD/3073542_27/
http://huilvda.com/MOPTOAED/8/
http://huilvda.com/EURTOMYR/3/
http://huilvda.com/CNYTORUB/13741707/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/8995/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/5_51/
http://huilvda.com/MYRTOGBP/2812_55/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/63134/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/6_45/
http://huilvda.com/KRWTONZD/97288155_21/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/89727/
http://huilvda.com/RUBTONZD/93417000_32/
http://huilvda.com/INRTOUSD/3104_77/
http://huilvda.com/INRTOGBP/827_76/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/3698_39/
http://huilvda.com/MOPTOBRL/439_89/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/267_45/
http://huilvda.com/PHPTOEUR/321_18/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/5598871_51/
http://huilvda.com/MYRTOAED/4396479/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/42309212_92/
http://huilvda.com/CADTONOK/43433/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/70212960_88/
http://huilvda.com/EURTONZD/88_96/
http://huilvda.com/USDTORUB/6481745_49/
http://huilvda.com/INRTOIDR/60/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/9_58/
http://huilvda.com/ZARTODKK/46357/
http://huilvda.com/NZDTOJPY/7751886/
http://huilvda.com/CHFTOSEK/3983728_74/
http://huilvda.com/AEDTORUB/37_66/
http://huilvda.com/NOKTODKK/3733484_71/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/25254/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/80868_53/
http://huilvda.com/CHFTOJPY/42922_39/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/28387093/
http://huilvda.com/KRWTOAED/257168/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/38585901_99/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/81997/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/51_71/
http://huilvda.com/IDRTOCNY/9_45/
http://huilvda.com/CADTOAUD/255367/
http://huilvda.com/EURTOAED/9609_13/
http://huilvda.com/BRLTOMOP/35056/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/671265_1/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/66433/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/706/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/42385/
http://huilvda.com/AUDTONZD/6972_22/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/635799_2/
http://huilvda.com/DKKTONOK/80/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/1109_37/
http://huilvda.com/RUBTOBRL/65723824/
http://huilvda.com/THBTOSAR/6059/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/19707894/
http://huilvda.com/THBTOHKD/9_28/
http://huilvda.com/AEDTODKK/306438_7/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/1/
http://huilvda.com/AUDTOAUD/8144_29/
http://huilvda.com/AUDTODKK/4/
http://huilvda.com/HKDTOAED/56678/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/362636/
http://huilvda.com/JPYTOPHP/852625_47/
http://huilvda.com/INRTOCHF/274/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/12939_77/
http://huilvda.com/USDTOINR/122463_28/
http://huilvda.com/AEDTONZD/37475_44/
http://huilvda.com/MYRTONZD/68526/
http://huilvda.com/TWDTOGBP/40789_99/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/283382_53/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/43198800/
http://huilvda.com/SARTOTRY/155145_6/
http://huilvda.com/MYRTONZD/13726449_2/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/7952521_9/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/782906/
http://huilvda.com/THBTONOK/1_93/
http://huilvda.com/BRLTOINR/14585518/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/7663/
http://huilvda.com/HKDTOINR/52857/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/60/
http://huilvda.com/KRWTOSEK/83700_19/
http://huilvda.com/ZARTOAED/137691_6/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/48244881/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/7400782/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/4391901_22/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/2991_98/
http://huilvda.com/SGDTONOK/54664254/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/594904/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/624_83/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/911_77/
http://huilvda.com/TRYTOSEK/5560/
http://huilvda.com/USDTOCAD/5_41/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/61008_5/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/448665_89/
http://huilvda.com/HKDTOINR/85009407_53/
http://huilvda.com/USDTOCAD/59382_08/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/997_5/
http://huilvda.com/KRWTOTHB/8391_75/
http://huilvda.com/MYRTOMYR/7109_27/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/19/
http://huilvda.com/CNYTOINR/3967096_74/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/1599/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/60384/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/73969364_11/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/9_35/
http://huilvda.com/USDTOSAR/866329_56/
http://huilvda.com/INRTONZD/14934/
http://huilvda.com/DKKTONOK/802_3/
http://huilvda.com/KRWTODKK/68/
http://huilvda.com/EURTOUSD/62107491/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/12803_62/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/7_47/
http://huilvda.com/EURTOMYR/348/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/22747_47/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/8_06/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/349376_97/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/8373/
http://huilvda.com/EURTOCHF/93839/
http://huilvda.com/TRYTOMYR/910625_98/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/4667627_44/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/7147791_64/
http://huilvda.com/CADTOGBP/3395960_45/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/39516/
http://huilvda.com/PHPTOUSD/9216425/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/510/
http://huilvda.com/SARTONOK/97_28/
http://huilvda.com/MOPTOTHB/13013_21/
http://huilvda.com/INRTOIDR/3626520_62/
http://huilvda.com/TRYTOTWD/1956_68/
http://huilvda.com/THBTOHKD/9893/
http://huilvda.com/IDRTOAUD/21_17/
http://huilvda.com/SARTOTRY/56209802_56/
http://huilvda.com/MYRTOMOP/696529/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/84513_9/
http://huilvda.com/EURTOCHF/8184320_67/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/79/
http://huilvda.com/SGDTOUSD/39703011_78/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/57662606_9/
http://huilvda.com/CHFTOSGD/60871529/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/44945931_91/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/91714119_27/
http://huilvda.com/USDTOIDR/68465828/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/618938/
http://huilvda.com/CADTOAED/5749/
http://huilvda.com/NOKTOINR/799892_53/
http://huilvda.com/CADTOJPY/33224129_57/
http://huilvda.com/SARTOCAD/9100458_66/
http://huilvda.com/NOKTORUB/88/
http://huilvda.com/CADTOIDR/2/
http://huilvda.com/RUBTODKK/9_74/
http://huilvda.com/DKKTODKK/27726/
http://huilvda.com/EURTOCNY/715816_74/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/136486_38/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/40427/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/91151/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/649225/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/26322579_97/
http://huilvda.com/KRWTOAUD/5940821_35/
http://huilvda.com/USDTOAUD/713558_22/
http://huilvda.com/INRTOPHP/4613/
http://huilvda.com/USDTOSAR/18980/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/6339/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/7825739_82/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/66177/
http://huilvda.com/PHPTOINR/3202_29/
http://huilvda.com/DKKTOKRW/695476/
http://huilvda.com/EURTOTHB/19843697_75/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/985/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/61936_66/
http://huilvda.com/HKDTONOK/72202706/
http://huilvda.com/SGDTODKK/6_54/
http://huilvda.com/ZARTOINR/1090_51/
http://huilvda.com/USDTOSGD/301952605_4/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/1031_32/
http://huilvda.com/TWDTOPHP/37336373_9/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/89664864_47/
http://huilvda.com/TRYTOEUR/3/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/19439_68/
http://huilvda.com/AEDTOCAD/44134/
http://huilvda.com/MOPTOAED/7_33/
http://huilvda.com/CADTOAED/9/
http://huilvda.com/DKKTONOK/2_94/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/57369/
http://huilvda.com/SARTOSEK/8532223_7/
http://huilvda.com/SARTOMOP/75382/
http://huilvda.com/EURTOCAD/8/
http://huilvda.com/DKKTOIDR/822796/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/9486/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/54/
http://huilvda.com/SARTOEUR/24058/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/2/
http://huilvda.com/INRTOSEK/89/
http://huilvda.com/INRTOTRY/30852_1/
http://huilvda.com/KRWTOINR/864_84/
http://huilvda.com/RUBTONOK/9427301_43/
http://huilvda.com/DKKTORUB/4493/
http://huilvda.com/TWDTOINR/6231/
http://huilvda.com/AEDTONZD/71827/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/1982691_63/
http://huilvda.com/MYRTOTRY/88187813/
http://huilvda.com/MOPTODKK/54197335/
http://huilvda.com/IDRTOJPY/60746/
http://huilvda.com/USDTOUSD/622/
http://huilvda.com/MYRTONOK/3/
http://huilvda.com/NOKTOAED/61552/
http://huilvda.com/NZDTOIDR/11_99/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/55358/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/7/
http://huilvda.com/USDTOMYR/7735407/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/48321_94/
http://huilvda.com/NOKTOINR/80/
http://huilvda.com/TWDTOSEK/47057/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/56377_68/
http://huilvda.com/AUDTOSAR/773662/
http://huilvda.com/MOPTONZD/4_64/
http://huilvda.com/SARTOMOP/7643396_54/
http://huilvda.com/SARTOSEK/71148/
http://huilvda.com/TWDTOINR/721081_22/
http://huilvda.com/INRTOSGD/3320_87/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/68693_95/
http://huilvda.com/EURTOCNY/12000/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/2300/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/933324/
http://huilvda.com/EURTOCNY/120000/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/10000/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/8500/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/530/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/2600/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/2677/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/925548_45/
http://huilvda.com/EURTOCNY/262_15/
http://huilvda.com/JPYTONZD/32886/
http://huilvda.com/MYRTODKK/81/
http://huilvda.com/USDTOUSD/182445/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/7484/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/800335/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/53846/
http://huilvda.com/CHFTOSEK/9473_82/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/254162/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/579/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/8236_86/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/56925/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/44901_32/
http://huilvda.com/AEDTOMYR/602962_51/
http://huilvda.com/HKDTORUB/16471_88/
http://huilvda.com/CNYTONOK/92316842/
http://huilvda.com/SGDTOGBP/2540247/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/76527047/
http://huilvda.com/USDTOCHF/586239/
http://huilvda.com/PHPTODKK/3398_72/
http://huilvda.com/USDTOEUR/70545601/
http://huilvda.com/GBPTONOK/32064461/
http://huilvda.com/CADTOHKD/999981_45/
http://huilvda.com/KRWTORUB/5211_85/
http://huilvda.com/SEKTOCHF/281429/
http://huilvda.com/CADTOTHB/39101_86/
http://huilvda.com/USDTOSAR/17/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/3_95/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/2713434/
http://huilvda.com/MYRTOAED/988_08/
http://huilvda.com/THBTOZAR/47396/
http://huilvda.com/ZARTOINR/5399897_22/
http://huilvda.com/CADTOEUR/5/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/2123/
http://huilvda.com/JPYTOPHP/42/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/7346_15/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/16862/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/6897547_6/
http://huilvda.com/TWDTOAED/437/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/7_6/
http://huilvda.com/KRWTOAED/9322_1/
http://huilvda.com/THBTOCAD/4399530/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/22190_13/
http://huilvda.com/NOKTOSEK/97/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/62223_89/
http://huilvda.com/SEKTOUSD/209_58/
http://huilvda.com/SARTONOK/4_2/
http://huilvda.com/TWDTODKK/88100_31/
http://huilvda.com/RUBTOAED/767_65/
http://huilvda.com/AEDTOEUR/92/
http://huilvda.com/DKKTOTHB/767464_5/
http://huilvda.com/TWDTONOK/6_79/
http://huilvda.com/CADTODKK/5/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/60479378_63/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/4/
http://huilvda.com/CHFTONZD/96717_14/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/25313973_59/
http://huilvda.com/SARTODKK/24621224_1/
http://huilvda.com/DKKTODKK/5027735/
http://huilvda.com/IDRTONOK/26710_92/
http://huilvda.com/SARTOBRL/26017_43/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/953/
http://huilvda.com/CHFTOMOP/4/
http://huilvda.com/BRLTONZD/6752/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/6725885/
http://huilvda.com/EURTOCHF/3_85/
http://huilvda.com/THBTODKK/44971_19/
http://huilvda.com/IDRTOMOP/5962030/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/85_49/
http://huilvda.com/KRWTONZD/523_95/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/86857/
http://huilvda.com/MYRTONZD/2437860_46/
http://huilvda.com/JPYTONOK/315/
http://huilvda.com/EURTOIDR/17742_76/
http://huilvda.com/SARTOZAR/152446_94/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/953/
http://huilvda.com/NOKTOINR/25188/
http://huilvda.com/ZARTORUB/391124/
http://huilvda.com/SARTOKRW/54348397_35/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/93313/
http://huilvda.com/HKDTOCAD/2330_61/
http://huilvda.com/PHPTOPHP/29504_75/
http://huilvda.com/ZARTOKRW/63525_27/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/2755701/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/69460701/
http://huilvda.com/THBTONZD/1649744_15/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/399/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/396999/
http://huilvda.com/CADTOPHP/20808053/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/32244515_85/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/574/
http://huilvda.com/IDRTOCAD/54696_29/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/853/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/45347/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/5_37/
http://huilvda.com/CHFTOAED/36849/
http://huilvda.com/INRTOSAR/444_13/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/49627_13/
http://huilvda.com/PHPTODKK/65476/
http://huilvda.com/KRWTOMYR/6_1/
http://huilvda.com/CNYTOAUD/654796/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/41270089/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/89/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/3357/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/61906_81/
http://huilvda.com/RUBTOPHP/9400293_32/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/15386/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/64075_83/
http://huilvda.com/THBTONOK/63_6/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/6279871_54/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/1688959_68/
http://huilvda.com/MYRTOAED/203_27/
http://huilvda.com/SEKTOSAR/33405_5/
http://huilvda.com/SGDTOMYR/6817743/
http://huilvda.com/NOKTOAUD/71422815/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/106_28/
http://huilvda.com/NOKTORUB/43_67/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/30346322/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/8008081_1/
http://huilvda.com/THBTOAUD/55871_67/
http://huilvda.com/RUBTOAED/88740/
http://huilvda.com/THBTOSEK/821_71/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/42138_34/
http://huilvda.com/MOPTOTWD/694/
http://huilvda.com/SARTOGBP/1274530/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/20283_25/
http://huilvda.com/THBTONZD/4891/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/6638453/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/2106287_72/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/69274/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/832797_8/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/6583809/
http://huilvda.com/SGDTONOK/6_27/
http://huilvda.com/TRYTONZD/44639/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/7532007_86/
http://huilvda.com/SARTONOK/535152/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/5_99/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/4_34/
http://huilvda.com/TRYTONZD/3482_8/
http://huilvda.com/MOPTOCAD/20/
http://huilvda.com/CHFTOINR/97/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/444149_85/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/44149_32/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/658/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/813289_73/
http://huilvda.com/SGDTODKK/363247/
http://huilvda.com/SARTOINR/77267/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/31_23/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/45579171/
http://huilvda.com/GBPTOAUD/482265_22/
http://huilvda.com/SARTOCAD/470516_84/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/9526/
http://huilvda.com/USDTOJPY/778942/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/659754/
http://huilvda.com/GBPTOUSD/37649_4/
http://huilvda.com/EURTOIDR/79/
http://huilvda.com/USDTOTHB/9681971/
http://huilvda.com/PHPTOEUR/2162134/
http://huilvda.com/CADTOCNY/250/
http://huilvda.com/USDTOBRL/70499825_11/
http://huilvda.com/THBTOKRW/74_32/
http://huilvda.com/GBPTOSEK/7462/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/898_17/
http://huilvda.com/NOKTOCHF/170587_2/
http://huilvda.com/INRTOJPY/46/
http://huilvda.com/HKDTOCNY/9/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/9099984/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/53341150_34/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/6391413/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/95/
http://huilvda.com/SARTOAUD/81771/
http://huilvda.com/CNYTOAED/231411/
http://huilvda.com/TWDTOSAR/63_2/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/48211/
http://huilvda.com/TRYTOPHP/7833067_1/
http://huilvda.com/USDTOJPY/68391060/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/3776_24/
http://huilvda.com/HKDTOSGD/159084/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/491008_64/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/51456/
http://huilvda.com/HKDTOPHP/5119/
http://huilvda.com/IDRTOAED/54771_73/
http://huilvda.com/THBTOMOP/6_44/
http://huilvda.com/HKDTOSEK/713695_95/
http://huilvda.com/NZDTOTWD/27544_32/
http://huilvda.com/EURTOCAD/5152535/
http://huilvda.com/KRWTORUB/73513436_7/
http://huilvda.com/CADTOZAR/94413_16/
http://huilvda.com/NOKTOAED/1750/
http://huilvda.com/SGDTOTWD/527/
http://huilvda.com/USDTOSEK/1905/
http://huilvda.com/GBPTOEUR/68255257/
http://huilvda.com/USDTOMYR/45006966_62/
http://huilvda.com/EURTOTRY/971203/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/87073922/
http://huilvda.com/CHFTOTHB/15401_79/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/935/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/4383_2/
http://huilvda.com/INRTOUSD/2059/
http://huilvda.com/USDTOIDR/135/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/62847/
http://huilvda.com/PHPTODKK/331295/
http://huilvda.com/CADTOUSD/2/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/41/
http://huilvda.com/KRWTOAED/80_21/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/42864636_9/
http://huilvda.com/SARTOPHP/846/
http://huilvda.com/CADTOEUR/8057825/
http://huilvda.com/MOPTOTRY/17/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/9324915/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/85_11/
http://huilvda.com/CADTOMYR/217388/
http://huilvda.com/SGDTOTRY/6_34/
http://huilvda.com/BRLTOINR/4_58/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/41119027/
http://huilvda.com/CHFTOSEK/83985543/
http://huilvda.com/AEDTOJPY/6218073_5/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/3872323_73/
http://huilvda.com/SARTOBRL/153652/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/243465_42/
http://huilvda.com/CHFTONOK/96424/
http://huilvda.com/TWDTOAED/7707_86/
http://huilvda.com/INRTOTRY/20959115_62/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/70348763/
http://huilvda.com/KRWTODKK/8/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/5607874_87/
http://huilvda.com/USDTOMOP/4346735/
http://huilvda.com/SARTORUB/1928363_3/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/9219/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/17/
http://huilvda.com/CHFTOAED/3484/
http://huilvda.com/USDTOCNY/14963/
http://huilvda.com/NZDTOZAR/599/
http://huilvda.com/TRYTONOK/5815/
http://huilvda.com/AEDTOSAR/25524544/
http://huilvda.com/INRTOIDR/16012/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/64_56/
http://huilvda.com/IDRTOCHF/7784/
http://huilvda.com/INRTONOK/34_53/
http://huilvda.com/ZARTOSGD/4685616_44/
http://huilvda.com/INRTOEUR/60700_57/
http://huilvda.com/JPYTONOK/109966/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/89138436_98/
http://huilvda.com/INRTORUB/6591761_43/
http://huilvda.com/NOKTORUB/43_33/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/11829_67/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/8083460/
http://huilvda.com/USDTOMYR/8_44/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/8928_1/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/9/
http://huilvda.com/CADTOJPY/783_49/
http://huilvda.com/MYRTOSGD/68279_73/
http://huilvda.com/EURTOAUD/18_32/
http://huilvda.com/USDTOCNY/1401025_1/
http://huilvda.com/MYRTODKK/293483/
http://huilvda.com/BRLTODKK/834392_24/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/964_46/
http://huilvda.com/NOKTOUSD/7_9/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/434228_3/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/70298_68/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/194_26/
http://huilvda.com/EURTOINR/1113533_32/
http://huilvda.com/MOPTODKK/98443/
http://huilvda.com/BRLTOJPY/202_55/
http://huilvda.com/NZDTOAED/154_74/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/6579/
http://huilvda.com/RUBTOGBP/8545954/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/7_11/
http://huilvda.com/RUBTONOK/37467/
http://huilvda.com/DKKTOAED/97/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/562572_42/
http://huilvda.com/MYRTODKK/30497384/
http://huilvda.com/HKDTOEUR/755581/
http://huilvda.com/GBPTORUB/63480_68/
http://huilvda.com/MYRTOKRW/71072030/
http://huilvda.com/PHPTOCNY/33497_06/
http://huilvda.com/AEDTOAED/4411/
http://huilvda.com/CHFTOSEK/653650/
http://huilvda.com/CNYTOEUR/5191/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/9291/
http://huilvda.com/AEDTOSGD/9/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/271081/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/616817/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/188/
http://huilvda.com/JPYTOTWD/3_44/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/78254/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/66/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/67623_87/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/9675_77/
http://huilvda.com/CNYTOSGD/7941/
http://huilvda.com/THBTOCHF/7/
http://huilvda.com/JPYTOZAR/29336190/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/433_19/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/53443551_08/
http://huilvda.com/CHFTOZAR/248_4/
http://huilvda.com/RUBTOGBP/70_9/
http://huilvda.com/GBPTORUB/73/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/676937/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/70795_5/
http://huilvda.com/INRTOSAR/42_58/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/83_83/
http://huilvda.com/ZARTONOK/970440_38/
http://huilvda.com/INRTOINR/80_77/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/7/
http://huilvda.com/DKKTOINR/27674/
http://huilvda.com/NOKTOKRW/120662/
http://huilvda.com/RUBTOAUD/43735_1/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/72332/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/31446480/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/42620/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/13709668_8/
http://huilvda.com/RUBTOAED/89498543/
http://huilvda.com/INRTODKK/17/
http://huilvda.com/AUDTONOK/14435982_81/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/96369576_2/
http://huilvda.com/IDRTOMYR/7066309/
http://huilvda.com/KRWTOCNY/66659/
http://huilvda.com/BRLTONOK/328791_9/
http://huilvda.com/MOPTOAED/45016/
http://huilvda.com/NOKTOAED/3015/
http://huilvda.com/MYRTODKK/186962_84/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/608484/
http://huilvda.com/USDTOAUD/94004464_51/
http://huilvda.com/USDTOMOP/44518_95/
http://huilvda.com/INRTOJPY/47991_55/
http://huilvda.com/SARTORUB/183_59/
http://huilvda.com/THBTOHKD/19485/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/27/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/346676_86/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/28522896/
http://huilvda.com/KRWTORUB/508648/
http://huilvda.com/THBTORUB/8195_3/
http://huilvda.com/IDRTOKRW/62389612_61/
http://huilvda.com/EURTOKRW/134/
http://huilvda.com/IDRTOGBP/62/
http://huilvda.com/GBPTOTRY/154/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/34/
http://huilvda.com/EURTOJPY/688_54/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/38/
http://huilvda.com/THBTODKK/22420907_23/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/902478_3/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/62453865_99/
http://huilvda.com/NOKTOTWD/83431/
http://huilvda.com/INRTOTRY/839/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/39988350/
http://huilvda.com/HKDTOSAR/6/
http://huilvda.com/RUBTONOK/71526_8/
http://huilvda.com/CADTOCHF/48305916/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/14339_79/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/5868/
http://huilvda.com/HKDTOAUD/12823128/
http://huilvda.com/MOPTORUB/1651270/
http://huilvda.com/DKKTODKK/609295/
http://huilvda.com/USDTOSAR/9/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/788_73/
http://huilvda.com/MYRTOMOP/5861017/
http://huilvda.com/BRLTOMYR/67696785_12/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/76784/
http://huilvda.com/THBTOTHB/5888178_87/
http://huilvda.com/DKKTONOK/911678/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/54319/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/32404_08/
http://huilvda.com/PHPTOCAD/67361_72/
http://huilvda.com/PHPTOINR/20/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/3363/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/20000_28/
http://huilvda.com/AEDTOCHF/2092_99/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/8311/
http://huilvda.com/CHFTOCNY/2279627/
http://huilvda.com/AEDTOCHF/87_1/
http://huilvda.com/PHPTOJPY/6_18/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/710384_14/
http://huilvda.com/CHFTODKK/28_9/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/27271676_83/
http://huilvda.com/HKDTOHKD/74627327_38/
http://huilvda.com/USDTOCHF/694713_23/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/47613167_76/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/4296_78/
http://huilvda.com/MYRTOAUD/4_12/
http://huilvda.com/NOKTONOK/8887753_6/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/278423_9/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/21270_93/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/69640755/
http://huilvda.com/TRYTOBRL/84_36/
http://huilvda.com/NZDTOCNY/9260065/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/18844_53/
http://huilvda.com/CHFTOINR/86/
http://huilvda.com/TWDTOIDR/2_74/
http://huilvda.com/PHPTOGBP/22/
http://huilvda.com/THBTOZAR/573879/
http://huilvda.com/INRTOIDR/1_54/
http://huilvda.com/CADTOTHB/28449_6/
http://huilvda.com/CNYTOIDR/74683_51/
http://huilvda.com/ZARTOINR/4315149/
http://huilvda.com/TRYTONOK/45397591_95/
http://huilvda.com/USDTOKRW/88_44/
http://huilvda.com/MYRTOMOP/37/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/26429390/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/8848/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/9412348/
http://huilvda.com/PHPTOTHB/154_96/
http://huilvda.com/KRWTODKK/34800/
http://huilvda.com/EURTODKK/3268074/
http://huilvda.com/RUBTOGBP/1866/
http://huilvda.com/CADTOSAR/1796_11/
http://huilvda.com/INRTODKK/54119_16/
http://huilvda.com/CADTOTHB/41009/
http://huilvda.com/TWDTOUSD/8_67/
http://huilvda.com/CHFTOBRL/4542/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/7/
http://huilvda.com/TRYTOBRL/51200/
http://huilvda.com/MYRTOUSD/77926274_8/
http://huilvda.com/DKKTOEUR/831123_1/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/669704_39/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/954_2/
http://huilvda.com/CNYTOPHP/7159845/
http://huilvda.com/INRTOPHP/1072657/
http://huilvda.com/AUDTOCHF/424_18/
http://huilvda.com/DKKTOAED/317882_23/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/64873_62/
http://huilvda.com/EURTOSGD/759655/
http://huilvda.com/IDRTOBRL/20809_73/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/91038/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/16265_9/
http://huilvda.com/SGDTONOK/665630/
http://huilvda.com/DKKTOINR/81423592_68/
http://huilvda.com/BRLTOKRW/79768/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/42356_89/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/126_94/
http://huilvda.com/MOPTODKK/550533_38/
http://huilvda.com/CADTOIDR/12189888_15/
http://huilvda.com/MOPTOUSD/33_18/
http://huilvda.com/HKDTOUSD/2148_97/
http://huilvda.com/USDTOKRW/11/
http://huilvda.com/USDTOCAD/925853_3/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/20193_88/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/1602/
http://huilvda.com/AUDTOIDR/829/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/7798/
http://huilvda.com/AUDTOSGD/7802_72/
http://huilvda.com/CADTOGBP/24261_63/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/9219477/
http://huilvda.com/CADTOBRL/4842_4/
http://huilvda.com/USDTOTHB/30120491_61/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/29427742/
http://huilvda.com/INRTONZD/45837_45/
http://huilvda.com/ZARTONOK/78914_31/
http://huilvda.com/CADTONOK/3173029_91/
http://huilvda.com/CADTODKK/58883309/
http://huilvda.com/CADTOKRW/89/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/29919/
http://huilvda.com/HKDTOJPY/79509/
http://huilvda.com/USDTOKRW/3433/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/104397/
http://huilvda.com/DKKTONZD/45502877_25/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/72_8/
http://huilvda.com/THBTOMYR/96123/
http://huilvda.com/JPYTOUSD/56362390/
http://huilvda.com/MYRTOZAR/759212_79/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/399/
http://huilvda.com/RUBTOUSD/255_7/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/6999/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/2558252_51/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/8/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/72137/
http://huilvda.com/GBPTOINR/989132/
http://huilvda.com/JPYTODKK/58402_36/
http://huilvda.com/SEKTOSGD/88866829/
http://huilvda.com/JPYTOGBP/7972/
http://huilvda.com/NOKTOSEK/55036/
http://huilvda.com/NZDTODKK/68239998_72/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/228389/
http://huilvda.com/DKKTOTRY/32621407/
http://huilvda.com/KRWTODKK/2_37/
http://huilvda.com/USDTOTRY/72654366/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/92646431_3/
http://huilvda.com/INRTOINR/15_1/
http://huilvda.com/SEKTONZD/1215/
http://huilvda.com/TRYTOJPY/6848_13/
http://huilvda.com/SEKTONZD/90458_67/
http://huilvda.com/HKDTODKK/990627_33/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/14510750_25/
http://huilvda.com/AUDTORUB/2530/
http://huilvda.com/SEKTONZD/237591_23/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/44388985_58/
http://huilvda.com/EURTOSGD/4/
http://huilvda.com/KRWTOHKD/21_27/
http://huilvda.com/DKKTOHKD/49446/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/96265_1/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/58_9/
http://huilvda.com/INRTOCNY/3966/
http://huilvda.com/INRTOZAR/9728/
http://huilvda.com/KRWTOINR/8830/
http://huilvda.com/JPYTOHKD/90870308_7/
http://huilvda.com/CNYTOMOP/7098/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/24/
http://huilvda.com/USDTOMOP/67925/
http://huilvda.com/HKDTOIDR/8567011_97/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/8967859_2/
http://huilvda.com/AUDTONOK/15_25/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/782436608_7/
http://huilvda.com/NZDTOEUR/57024_35/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/6_33/
http://huilvda.com/SEKTOCAD/729519/
http://huilvda.com/KRWTOAUD/35/
http://huilvda.com/SGDTORUB/323314_83/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/24634957_84/
http://huilvda.com/BRLTORUB/2100336/
http://huilvda.com/CADTOINR/33028_9/
http://huilvda.com/THBTOSEK/5770516/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/84551/
http://huilvda.com/SEKTOHKD/72_24/
http://huilvda.com/CADTOMOP/652_24/
http://huilvda.com/USDTOINR/1_69/
http://huilvda.com/BRLTOTWD/924799/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/909_7/
http://huilvda.com/TRYTOSAR/759807_3/
http://huilvda.com/USDTOCNY/19/
http://huilvda.com/THBTOSEK/27_97/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/7_73/
http://huilvda.com/BRLTOINR/25237679/
http://huilvda.com/CADTOBRL/33764123_1/
http://huilvda.com/INRTOCAD/957_78/
http://huilvda.com/CADTOJPY/33419442_23/
http://huilvda.com/ZARTOEUR/449/
http://huilvda.com/RUBTOIDR/518886_71/
http://huilvda.com/INRTOGBP/9_79/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/566217/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/11715/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/635509_54/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/1376_21/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/54815316/
http://huilvda.com/BRLTOINR/466/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/58613/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/11_47/
http://huilvda.com/NZDTOPHP/63856/
http://huilvda.com/KRWTODKK/3355371_19/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/7949335_91/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/88099_75/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/26_92/
http://huilvda.com/MYRTONOK/14/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/6843378/
http://huilvda.com/MOPTOSEK/49250/
http://huilvda.com/DKKTOZAR/2055017/
http://huilvda.com/RUBTOCAD/5326197/
http://huilvda.com/TRYTOMOP/14_38/
http://huilvda.com/SGDTOPHP/88941597/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/46_9/
http://huilvda.com/THBTOSEK/396082/
http://huilvda.com/RUBTOEUR/195_7/
http://huilvda.com/SEKTOTWD/10487008/
http://huilvda.com/DKKTOCNY/391_29/
http://huilvda.com/KRWTOSEK/51998376/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/30988/
http://huilvda.com/JPYTOCHF/36_51/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/45423_23/
http://huilvda.com/BRLTOGBP/36820/
http://huilvda.com/INRTOSGD/22550_61/
http://huilvda.com/IDRTOTRY/660_54/
http://huilvda.com/EURTONOK/9639978_43/
http://huilvda.com/NZDTONOK/993343_63/
http://huilvda.com/PHPTONOK/286251_76/
http://huilvda.com/EURTOAED/1788446/
http://huilvda.com/USDTOZAR/1777918/
http://huilvda.com/PHPTODKK/8993494_57/
http://huilvda.com/AEDTOBRL/5583765/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/39909/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/6_99/
http://huilvda.com/SARTODKK/912_22/
http://huilvda.com/THBTOTRY/38112872_2/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/622844_6/
http://huilvda.com/TWDTOTHB/459/
http://huilvda.com/MYRTOTWD/4555/
http://huilvda.com/PHPTODKK/2113_58/
http://huilvda.com/MOPTONOK/94892525/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/21099328_15/
http://huilvda.com/CHFTOSAR/277660/
http://huilvda.com/BRLTOMOP/1/
http://huilvda.com/THBTOSEK/37066292_79/
http://huilvda.com/SARTOGBP/33193612_71/
http://huilvda.com/NZDTOSEK/9583_76/
http://huilvda.com/NOKTONZD/23522/
http://huilvda.com/IDRTOTWD/77666/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/37_12/
http://huilvda.com/ZARTOGBP/119304_39/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/39/
http://huilvda.com/NZDTORUB/6414/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/3_4/
http://huilvda.com/ZARTOTRY/265011_51/
http://huilvda.com/MOPTOINR/63/
http://huilvda.com/MYRTOMOP/1570/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/831066/
http://huilvda.com/SEKTOIDR/5948450/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/6835901_75/
http://huilvda.com/SGDTOSGD/8_91/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/15530/
http://huilvda.com/SARTOEUR/779_3/
http://huilvda.com/SARTOAUD/91/
http://huilvda.com/SGDTOTWD/301769_74/
http://huilvda.com/USDTOJPY/57543/
http://huilvda.com/SEKTOTRY/5321619_36/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/642284_1/
http://huilvda.com/THBTOMOP/184/
http://huilvda.com/INRTOGBP/2788813/
http://huilvda.com/THBTOEUR/64954781_83/
http://huilvda.com/EURTOHKD/70087/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/91_28/
http://huilvda.com/USDTOAED/2786_18/
http://huilvda.com/CHFTONOK/629_92/
http://huilvda.com/MYRTOPHP/6_17/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/41392/
http://huilvda.com/IDRTOIDR/50266_87/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/27981209_44/
http://huilvda.com/RUBTOTHB/57300972/
http://huilvda.com/TWDTOCHF/5_57/
http://huilvda.com/TRYTODKK/154/
http://huilvda.com/INRTOMOP/1_11/
http://huilvda.com/SEKTOAED/30688/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/72217965_1/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/8948328_53/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/869198_79/
http://huilvda.com/PHPTORUB/4044/
http://huilvda.com/GBPTOKRW/3184/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/57125_13/
http://huilvda.com/JPYTOMOP/1275/
http://huilvda.com/CADTOEUR/46226143/
http://huilvda.com/EURTOSGD/87008/
http://huilvda.com/SARTOCAD/589_54/
http://huilvda.com/TRYTOGBP/38589_11/
http://huilvda.com/SARTODKK/6/
http://huilvda.com/SARTOEUR/13118982/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/82_13/
http://huilvda.com/SARTOCNY/8_44/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/56422/
http://huilvda.com/TWDTOEUR/97/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/574_6/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/315181_12/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/1_65/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/470211_99/
http://huilvda.com/SEKTOBRL/62765/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/859096_22/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/32848596_54/
http://huilvda.com/THBTOSGD/25948_76/
http://huilvda.com/KRWTOPHP/51818/
http://huilvda.com/RUBTOSEK/4_85/
http://huilvda.com/AUDTORUB/899029/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/695_1/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/6151_4/
http://huilvda.com/MYRTOINR/617411_4/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/419140/
http://huilvda.com/CNYTORUB/70937_42/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/32_4/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/532/
http://huilvda.com/DKKTOUSD/329_45/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/421093_68/
http://huilvda.com/RUBTOZAR/78455758/
http://huilvda.com/EURTOUSD/4051/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/24848_82/
http://huilvda.com/SEKTOZAR/9775507/
http://huilvda.com/AEDTORUB/59756112_29/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/81750_91/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/4/
http://huilvda.com/SEKTOCNY/5118219/
http://huilvda.com/NZDTONZD/52520_49/
http://huilvda.com/HKDTONZD/831_43/
http://huilvda.com/SEKTOGBP/49958_94/
http://huilvda.com/AUDTOBRL/853_63/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/72834420/
http://huilvda.com/INRTOGBP/1503565_54/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/4325678_59/
http://huilvda.com/JPYTOSAR/1883356/
http://huilvda.com/THBTOHKD/19582_8/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/9/
http://huilvda.com/SGDTOCAD/492519_72/
http://huilvda.com/ZARTOPHP/4109_1/
http://huilvda.com/INRTOINR/81855_21/
http://huilvda.com/EURTOIDR/46876_68/
http://huilvda.com/INRTOAED/72735_26/
http://huilvda.com/RUBTOAED/455456_64/
http://huilvda.com/CNYTONOK/1572_45/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/75_63/
http://huilvda.com/PHPTOAUD/585933/
http://huilvda.com/USDTOSGD/6273767_83/
http://huilvda.com/KRWTOSEK/95/
http://huilvda.com/INRTOHKD/9277/
http://huilvda.com/SEKTOINR/15922/
http://huilvda.com/SARTOIDR/9962275/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/9139/
http://huilvda.com/USDTOZAR/502_22/
http://huilvda.com/BRLTOCNY/379/
http://huilvda.com/PHPTOAED/25097/
http://huilvda.com/CHFTOAUD/34183/
http://huilvda.com/THBTOZAR/907/
http://huilvda.com/JPYTOEUR/24245/
http://huilvda.com/DKKTONOK/137_24/
http://huilvda.com/USDTOGBP/13079476/
http://huilvda.com/GBPTOINR/2_96/
http://huilvda.com/THBTOIDR/532741_69/
http://huilvda.com/USDTOSEK/29999947_38/
http://huilvda.com/SGDTOZAR/40_89/
http://huilvda.com/CNYTOSEK/5_84/
http://huilvda.com/SARTOHKD/218801_4/
http://huilvda.com/CADTOJPY/8831_31/
http://huilvda.com/INRTOJPY/918468/
http://huilvda.com/SARTOCAD/460_4/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/79504/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/31_9/
http://huilvda.com/ZARTOAED/5/
http://huilvda.com/CADTOUSD/931/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/91352486/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/768703/
http://huilvda.com/EURTOGBP/4704/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/35968_7/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/59246_91/
http://huilvda.com/CADTOPHP/9_37/
http://huilvda.com/SGDTOEUR/917110_88/
http://huilvda.com/INRTOBRL/5/
http://huilvda.com/NOKTORUB/1/
http://huilvda.com/SEKTORUB/7/
http://huilvda.com/THBTODKK/2041590/
http://huilvda.com/INRTOJPY/57/
http://huilvda.com/GBPTOTWD/45208215_62/
http://huilvda.com/NZDTOTHB/57522_14/
http://huilvda.com/THBTOTRY/594677/
http://huilvda.com/NOKTOMYR/55944466_92/
http://huilvda.com/PHPTOSEK/61288_76/
http://huilvda.com/AEDTONOK/2719/
http://huilvda.com/IDRTOEUR/97155/
http://huilvda.com/INRTOCNY/95420479/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/85155/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/33103585/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/486/
http://huilvda.com/USDTOJPY/12636/
http://huilvda.com/GBPTOJPY/981_67/
http://huilvda.com/AEDTODKK/53097176/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/1/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/7218/
http://huilvda.com/IDRTOZAR/3383/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/93/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/1192/
http://huilvda.com/GBPTOCNY/46830_9/
http://huilvda.com/CADTONZD/94722_95/
http://huilvda.com/TWDTORUB/25828/
http://huilvda.com/ZARTOCHF/7915_7/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/66707/
http://huilvda.com/CNYTOJPY/65654_85/
http://huilvda.com/PHPTOBRL/1_31/
http://huilvda.com/THBTONOK/50/
http://huilvda.com/AEDTOUSD/4638_82/
http://huilvda.com/IDRTOSAR/1228/
http://huilvda.com/PHPTONZD/50613/
http://huilvda.com/MOPTOCHF/3287/
http://huilvda.com/DKKTOCHF/6_8/
http://huilvda.com/THBTOMOP/39/
http://huilvda.com/KRWTOCHF/2317163/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/65557503/
http://huilvda.com/HKDTOTHB/30_52/
http://huilvda.com/JPYTOKRW/22481_93/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/4/
http://huilvda.com/CADTOIDR/66794/
http://huilvda.com/SEKTOTHB/9934_17/
http://huilvda.com/INRTOMOP/69123_29/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/7_21/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/731_66/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/12958931/
http://huilvda.com/SGDTOSAR/75548/
http://huilvda.com/SARTOAUD/47517_62/
http://huilvda.com/ZARTOBRL/2088_46/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/8819/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/19302010/
http://huilvda.com/SGDTOBRL/388698/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/5837/
http://huilvda.com/CADTOAUD/383892_87/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/11587166/
http://huilvda.com/AUDTODKK/853/
http://huilvda.com/THBTOINR/8_76/
http://huilvda.com/TWDTOCAD/526424_91/
http://huilvda.com/JPYTOCAD/16138/
http://huilvda.com/NOKTOMOP/350_84/
http://huilvda.com/EURTOCAD/41988_96/
http://huilvda.com/KRWTOZAR/3826546/
http://huilvda.com/DKKTODKK/7282/
http://huilvda.com/MYRTONZD/70531/
http://huilvda.com/TRYTORUB/1126_18/
http://huilvda.com/NOKTOPHP/1115/
http://huilvda.com/JPYTOAUD/27061104/
http://huilvda.com/AEDTOIDR/958_49/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/2807/
http://huilvda.com/EURTOZAR/390/
http://huilvda.com/IDRTORUB/348171_75/
http://huilvda.com/INRTOAUD/8511316_63/
http://huilvda.com/THBTODKK/66569_71/
http://huilvda.com/CHFTOCHF/236522_74/
http://huilvda.com/NZDTOMOP/2129/
http://huilvda.com/BRLTOSGD/314_69/
http://huilvda.com/SEKTOINR/59/
http://huilvda.com/DKKTOPHP/564/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/6585810/
http://huilvda.com/MOPTOJPY/973_76/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/49_14/
http://huilvda.com/IDRTONZD/93041_92/
http://huilvda.com/AUDTOHKD/4/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/73482918_85/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/652538/
http://huilvda.com/CHFTOMYR/76397180_51/
http://huilvda.com/DKKTODKK/182/
http://huilvda.com/HKDTOINR/97861886_67/
http://huilvda.com/KRWTOINR/65/
http://huilvda.com/MOPTONOK/71192574/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/75286/
http://huilvda.com/JPYTOTHB/300716/
http://huilvda.com/THBTOTHB/15589_49/
http://huilvda.com/THBTOINR/74138879_99/
http://huilvda.com/TWDTOGBP/17089_92/
http://huilvda.com/PHPTOAED/132_86/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/1562311_73/
http://huilvda.com/MYRTOCNY/75111031_46/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/665086_4/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/5603_5/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/31824/
http://huilvda.com/MYRTORUB/13651680_76/
http://huilvda.com/IDRTOTHB/341/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/1194727_51/
http://huilvda.com/NOKTOIDR/4/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/7_35/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/66282_48/
http://huilvda.com/TWDTORUB/91671_87/
http://huilvda.com/AUDTOAED/752117_18/
http://huilvda.com/CNYTOTWD/361431_21/
http://huilvda.com/TRYTONOK/35_46/
http://huilvda.com/MOPTOHKD/41465401_36/
http://huilvda.com/BRLTOCAD/11_3/
http://huilvda.com/USDTOSGD/96038460/
http://huilvda.com/THBTOSAR/4/
http://huilvda.com/KRWTOTRY/2645/
http://huilvda.com/AEDTOHKD/7471735/
http://huilvda.com/KRWTOBRL/471416_21/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/75443/
http://huilvda.com/TRYTOCNY/394/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/353/
http://huilvda.com/IDRTOBRL/7705194_58/
http://huilvda.com/INRTOHKD/37879586_5/
http://huilvda.com/TWDTODKK/5161/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/194942/
http://huilvda.com/TWDTOAED/331/
http://huilvda.com/MYRTONOK/1343/
http://huilvda.com/USDTOHKD/6912653/
http://huilvda.com/CADTOZAR/728161/
http://huilvda.com/HKDTONOK/7190_17/
http://huilvda.com/BRLTOSAR/41767525/
http://huilvda.com/MOPTOSGD/36690_39/
http://huilvda.com/THBTOINR/63_84/
http://huilvda.com/KRWTOCAD/228/
http://huilvda.com/DKKTOGBP/62003/
http://huilvda.com/CHFTORUB/6018_82/
http://huilvda.com/TRYTOZAR/7563593/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/69651_97/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/6874_5/
http://huilvda.com/CADTOZAR/5358_42/
http://huilvda.com/THBTOKRW/857413/
http://huilvda.com/KRWTODKK/4640619/
http://huilvda.com/SGDTOTWD/30935_51/
http://huilvda.com/MYRTOCHF/306_98/
http://huilvda.com/EURTOINR/802746/
http://huilvda.com/SARTOUSD/48154854/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/776/
http://huilvda.com/NOKTOCAD/3/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/47729_4/
http://huilvda.com/CADTOGBP/230/
http://huilvda.com/CNYTOKRW/71/
http://huilvda.com/RUBTOSGD/69567_37/
http://huilvda.com/AEDTORUB/2750_51/
http://huilvda.com/NOKTOZAR/6412_42/
http://huilvda.com/SEKTOKRW/260431_59/
http://huilvda.com/RUBTOINR/2772333_87/
http://huilvda.com/THBTOEUR/88654732/
http://huilvda.com/CNYTOINR/1_78/
http://huilvda.com/HKDTOTRY/813/
http://huilvda.com/JPYTOCNY/8056299_99/
http://huilvda.com/RUBTOHKD/83034753/
http://huilvda.com/INRTOMOP/3_3/
http://huilvda.com/THBTONZD/4000208_55/
http://huilvda.com/AUDTOUSD/668346_24/
http://huilvda.com/CADTOCAD/15470_46/
http://huilvda.com/CADTOINR/32735_9/
http://huilvda.com/AEDTORUB/1445/
http://huilvda.com/RUBTOSAR/24856_78/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/36509_46/
http://huilvda.com/KRWTOTWD/16363167_19/
http://huilvda.com/PHPTONOK/963_97/
http://huilvda.com/MOPTOAUD/89750/
http://huilvda.com/RUBTOMOP/519526_8/
http://huilvda.com/PHPTODKK/220867/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/281276_94/
http://huilvda.com/PHPTOCHF/67654_72/
http://huilvda.com/SEKTOMOP/5/
http://huilvda.com/JPYTODKK/700/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/6151/
http://huilvda.com/AUDTOTWD/4/
http://huilvda.com/EURTOKRW/745/
http://huilvda.com/NZDTONOK/5318_93/
http://huilvda.com/ZARTONZD/7287867_54/
http://huilvda.com/EURTONOK/88967/
http://huilvda.com/KRWTOAED/2456/
http://huilvda.com/RUBTOJPY/4001/
http://huilvda.com/ZARTOCNY/2013_01/
http://huilvda.com/TWDTOTWD/229152_66/
http://huilvda.com/IDRTODKK/51/
http://huilvda.com/CADTOGBP/787685/
http://huilvda.com/GBPTOCAD/1284/
http://huilvda.com/CHFTOPHP/9510309/
http://huilvda.com/NZDTOAED/927501_11/
http://huilvda.com/SGDTOTHB/80913782_55/
http://huilvda.com/ZARTOCAD/9163_86/
http://huilvda.com/AUDTOKRW/82065/
http://huilvda.com/USDTOAUD/48609_59/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/977825/
http://huilvda.com/AUDTOMOP/922527/
http://huilvda.com/ZARTOJPY/19_89/
http://huilvda.com/NOKTOHKD/92255806/
http://huilvda.com/MYRTOEUR/5238764/
http://huilvda.com/NOKTOBRL/7318079/
http://huilvda.com/SGDTOCNY/60783_98/
http://huilvda.com/GBPTOGBP/44750618_25/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/2/
http://huilvda.com/SEKTOEUR/73267/
http://huilvda.com/SGDTODKK/15_95/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/8508265/
http://huilvda.com/SGDTORUB/7647974/
http://huilvda.com/RUBTOTWD/35433_6/
http://huilvda.com/HKDTOKRW/3_11/
http://huilvda.com/THBTONZD/60450386/
http://huilvda.com/TRYTOTHB/868282_23/
http://huilvda.com/AEDTOTWD/468_6/
http://huilvda.com/DKKTOAUD/201/
http://huilvda.com/CNYTOMYR/379818/
http://huilvda.com/CHFTOHKD/43755745/
http://huilvda.com/TWDTORUB/3552668/
http://huilvda.com/THBTOEUR/32802/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/94375/
http://huilvda.com/TWDTOZAR/2284052/
http://huilvda.com/TRYTOCAD/7_76/
http://huilvda.com/TWDTOAUD/883_12/
http://huilvda.com/AEDTOSEK/37595_66/
http://huilvda.com/THBTOZAR/917400_54/
http://huilvda.com/INRTOPHP/792354_34/
http://huilvda.com/BRLTOTRY/849/
http://huilvda.com/MOPTOEUR/7493/
http://huilvda.com/CADTOGBP/1245996_26/
http://huilvda.com/BRLTOBRL/18233_45/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/79165_47/
http://huilvda.com/HKDTOBRL/12357/
http://huilvda.com/IDRTONZD/1444_77/
http://huilvda.com/JPYTOINR/335_64/
http://huilvda.com/RUBTOCHF/645000/
http://huilvda.com/AUDTOTHB/34_23/
http://huilvda.com/AUDTOTRY/5579187_65/
http://huilvda.com/NZDTOMYR/99997_1/
http://huilvda.com/EURTOHKD/46387/
http://huilvda.com/INRTONZD/4_78/
http://huilvda.com/INRTOTHB/32_99/
http://huilvda.com/SARTOJPY/66810_16/
http://huilvda.com/TWDTOTRY/78_41/
http://huilvda.com/MYRTOBRL/65/
http://huilvda.com/MYRTONOK/5/
http://huilvda.com/CHFTOAED/1641488/
http://huilvda.com/CHFTOUSD/57763_62/
http://huilvda.com/USDTOTRY/96354317/
http://huilvda.com/PHPTOIDR/76737618_88/
http://huilvda.com/SGDTOMOP/108754_7/
http://huilvda.com/MYRTOSAR/24229073_58/
http://huilvda.com/CNYTOCNY/97_69/
http://huilvda.com/CNYTONZD/82/
http://huilvda.com/MYRTOSEK/56/
http://huilvda.com/EURTOTHB/6389_9/
http://huilvda.com/RUBTOAED/88642_35/
http://huilvda.com/CNYTOBRL/87467_97/
http://huilvda.com/CADTOSAR/6/
http://huilvda.com/BRLTOUSD/74_52/
http://huilvda.com/TRYTOIDR/3736536_56/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/84/
http://huilvda.com/CHFTOKRW/5196/
http://huilvda.com/EURTOGBP/58_49/
http://huilvda.com/CNYTOUSD/44910_48/
http://huilvda.com/USDTOCAD/16/
http://huilvda.com/AEDTOAUD/660/
http://huilvda.com/SGDTOINR/57_78/
http://huilvda.com/AEDTOTRY/8054/
http://huilvda.com/BRLTOAUD/294/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/56548_23/
http://huilvda.com/IDRTOHKD/40275216/
http://huilvda.com/MOPTONZD/395_82/
http://huilvda.com/EURTOTWD/9_12/
http://huilvda.com/CADTOCAD/36970_65/
http://huilvda.com/BRLTOIDR/699/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/888180_52/
http://huilvda.com/CADTOGBP/13_8/
http://huilvda.com/NOKTOTHB/9911005/
http://huilvda.com/ZARTOTHB/396236_76/
http://huilvda.com/MOPTOIDR/75039148_36/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/40215706_53/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/96711/
http://huilvda.com/RUBTONOK/38738489/
http://huilvda.com/MYRTOCAD/861/
http://huilvda.com/AEDTOMOP/40411019_2/
http://huilvda.com/NZDTOCHF/139049_75/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/60_85/
http://huilvda.com/AUDTOPHP/2491/
http://huilvda.com/JPYTOSEK/3/
http://huilvda.com/USDTOTWD/62/
http://huilvda.com/USDTOKRW/1751/
http://huilvda.com/EURTOHKD/239_39/
http://huilvda.com/THBTOCAD/459_74/
http://huilvda.com/CHFTOGBP/886/
http://huilvda.com/MOPTOCNY/978573/
http://huilvda.com/USDTOBRL/389826_7/
http://huilvda.com/BRLTOAED/30_92/
http://huilvda.com/GBPTOPHP/416881/
http://huilvda.com/IDRTONZD/25388741/
http://huilvda.com/SEKTOSGD/339_6/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/17/
http://huilvda.com/SGDTOTRY/62621/
http://huilvda.com/CNYTOZAR/677547/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/90630_45/
http://huilvda.com/SGDTOKRW/4675257/
http://huilvda.com/SGDTOAUD/7217066_12/
http://huilvda.com/KRWTOGBP/178170_19/
http://huilvda.com/TWDTOCNY/93731164/
http://huilvda.com/SGDTOSEK/6506_28/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/92272_8/
http://huilvda.com/TRYTOHKD/70470/
http://huilvda.com/AEDTOPHP/3872187/
http://huilvda.com/USDTOINR/44495/
http://huilvda.com/KRWTOAUD/24004_25/
http://huilvda.com/DKKTOCAD/40360/
http://huilvda.com/KRWTOSAR/71628975/
http://huilvda.com/BRLTORUB/6_12/
http://huilvda.com/TWDTOSEK/588/
http://huilvda.com/RUBTOCNY/52233_26/
http://huilvda.com/GBPTOAED/5_15/
http://huilvda.com/INRTOBRL/18804574_52/
http://huilvda.com/NZDTOINR/4563715_21/
http://huilvda.com/NOKTODKK/821438/
http://huilvda.com/KRWTOSEK/6124689/
http://huilvda.com/ZARTOTWD/93958687/
http://huilvda.com/PHPTOSGD/4970955/
http://huilvda.com/SEKTOSEK/375008/
http://huilvda.com/PHPTOZAR/9121_67/
http://huilvda.com/JPYTONZD/876873/
http://huilvda.com/USDTOTRY/8560/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/67684_48/
http://huilvda.com/NZDTOGBP/67969/
http://huilvda.com/THBTOCAD/67_59/
http://huilvda.com/PHPTOMYR/3023951_64/
http://huilvda.com/KRWTOAED/13059/
http://huilvda.com/IDRTORUB/1516/
http://huilvda.com/TRYTOCHF/4978144/
http://huilvda.com/MOPTOKRW/185_84/
http://huilvda.com/JPYTOAED/395224_9/
http://huilvda.com/BRLTOKRW/1224_6/
http://huilvda.com/DKKTOSGD/11466622/
http://huilvda.com/AUDTOZAR/425/
http://huilvda.com/ZARTOMYR/9770/
http://huilvda.com/MOPTOSAR/4_87/
http://huilvda.com/TWDTOKRW/168422_7/
http://huilvda.com/NZDTOTRY/282_66/
http://huilvda.com/KRWTOEUR/5/
http://huilvda.com/TWDTORUB/36675/
http://huilvda.com/NOKTOSGD/436_22/
http://huilvda.com/EURTOSEK/435/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/36_9/
http://huilvda.com/NZDTOHKD/2345/
http://huilvda.com/BRLTOZAR/28960/
http://huilvda.com/EURTOCHF/945/
http://huilvda.com/AUDTOCNY/5280_33/
http://huilvda.com/NZDTOSAR/72_68/
http://huilvda.com/USDTOAUD/389_77/
http://huilvda.com/SEKTOMYR/3573/
http://huilvda.com/BRLTOHKD/2531244_4/
http://huilvda.com/GBPTOINR/976068/
http://huilvda.com/JPYTOINR/77747750_45/
http://huilvda.com/EURTOSAR/205044/
http://huilvda.com/KRWTOUSD/2713587_68/
http://huilvda.com/SEKTOPHP/5_55/
http://huilvda.com/THBTOSAR/3804285/
http://huilvda.com/JPYTOSGD/98_77/
http://huilvda.com/RUBTOINR/404/
http://huilvda.com/SARTOTRY/46673_12/
http://huilvda.com/MOPTOZAR/77021121_96/
http://huilvda.com/GBPTOMYR/3177_11/
http://huilvda.com/IDRTOSEK/8040_34/
http://huilvda.com/USDTOAUD/380/
http://huilvda.com/TWDTOJPY/5799508_11/
http://huilvda.com/ZARTOSEK/74050_53/
http://huilvda.com/MOPTOGBP/4193079_13/
http://huilvda.com/BRLTOPHP/8/
http://huilvda.com/TRYTOTRY/417492/
http://huilvda.com/SARTOTHB/15882/
http://huilvda.com/TRYTOBRL/844036/
http://huilvda.com/THBTOCAD/7815210_52/
http://huilvda.com/PHPTOMOP/407_57/
http://huilvda.com/IDRTOSGD/129/
http://huilvda.com/CHFTODKK/790386/
http://huilvda.com/USDTOTRY/29655_83/
http://huilvda.com/NOKTOSAR/96/
http://huilvda.com/GBPTOZAR/8_89/
http://huilvda.com/BRLTOEUR/5/
http://huilvda.com/MYRTOINR/3_6/
http://huilvda.com/USDTOSAR/1993372/
http://huilvda.com/INRTOZAR/9823572/
http://huilvda.com/NZDTOKRW/21006_59/
http://huilvda.com/KRWTOMOP/8_17/
http://huilvda.com/GBPTOINR/773/
http://huilvda.com/RUBTOKRW/82448/
http://huilvda.com/MYRTOTHB/562/
http://huilvda.com/DKKTOSAR/5610/
http://huilvda.com/NZDTOCAD/2617151_89/
http://huilvda.com/GBPTOBRL/26066231_59/
http://huilvda.com/CHFTORUB/8464624/
http://huilvda.com/GBPTOHKD/2_28/
http://huilvda.com/DKKTOBRL/86742_16/
http://huilvda.com/KRWTODKK/1_44/
http://huilvda.com/NZDTONOK/3187/
http://huilvda.com/PHPTONOK/7_68/
http://huilvda.com/CADTOSGD/52029_44/
http://huilvda.com/CHFTOTWD/409_4/
http://huilvda.com/AEDTOINR/863460_34/
http://huilvda.com/USDTODKK/91849923_42/
http://huilvda.com/JPYTOBRL/91_7/
http://huilvda.com/TWDTOSGD/35/
http://huilvda.com/THBTOAED/35227608/
http://huilvda.com/GBPTOTHB/50_32/
http://huilvda.com/EURTORUB/32185006/
http://huilvda.com/THBTOPHP/9423/